Naujienos / lrytas.lt

Išplėstinė paieška >>
LNK logo LNK programa
Artimiausioms 4 dienoms
Antradienis, rugsėjo 2 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Beprotiðki maþøjø nuotykiai“ (87).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Dþeris“ (29).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plaèiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindþeris“ (26) (N-7).
08.50 TV serialas „Velvet“ (N-7) (kart.).
10.30 Vaidybinis f. „Artûras ir minimukai“. Nuotykiø. Reþ. L.Bessonas. Vaid. F.Highmore'as, M.Farrow. Prancûzija, 2006 m. (kart.).
12.30 Animacinis serialas „Tomas ir Dþeris“ (28).
12.55 Soriukas. Pasimatymø ðou (N-7).
13.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plaèiakelnis“ (11).
13.50 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (21).
14.00 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (25).
14.30 TV serialas „Be kaltës kalta“ (55) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinë pokalbiø laida. Vedëjai Þ.Vaðkytë ir P.Skuèas.
17.15 Yra kaip yra. Pokalbiø ðou. Vedëjai A.Masalskienë, G.Gurevièiûtë ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Þinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos ðou. Vedëjai U.Skonsmanaitë ir T.Aliðauskas.
20.25 Tikras gyvenimas. „Iðgelbëti þmogø“. Vedëjas D.Mertinas.
21.30 Þinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Apsuptyje“. Veiksmo. Reþ. A.Dawisas. Vaid. S.Seagalas, G.Busey, T.L.Jonesas. JAV, Prancûzija, 1992 m. (N-14).
00.00 : Lietuvos rytas
00.15 TV serialas „Paskutinë tvirtovë“ (10) (N-7).
01.10 TV serialas „Klientø sàraðas“ (12) (N-7).
02.05 TV serialas „Ávykis“ (3) (N-14).
Trečiadienis, rugsėjo 3 d.
05.55 Dienos programa.
06.00 Labas vakaras, Lietuva (kart.).
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (88).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (30).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (27) (N-7).
08.50 Tikras gyvenimas. „Išgelbėti žmogų“. Vedėjas D.Mertinas (kart.).
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 Nuo... iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė (kart.).
12.55 Soriukas. Pasimatymų šou. Vedėja I.Stasiulevičiūtė (N-7).
13.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (12).
13.50 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (22).
14.00 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (26).
14.30 TV serialas „Be kaltės kalta“ (56) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Tikras gyvenimas. „Pirmoji meilė“. Vedėjas D.Mertinas.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Premjera. Vaidybinis f. „Blondinė ieško vyro“. Romantinė komedija. Rež. M.Mylodas. Vaid. A.Faris, Ch.Evansas, A.Graynor. JAV, 2011 m. (N-14).
00.20 TV serialas „Paskutinė tvirtovė“ (11) (N-7).
01.15 TV serialas „Klientų sąrašas“ (13) (N-7).
02.10 TV serialas „Įvykis“ (4) (N-7).
Ketvirtadienis, rugsėjo 4 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (89).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (31).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (12).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (28) (N-7).
08.50 Tikras gyvenimas. „Pirmoji meilė“. Vedėjas D.Mertinas (kart.)
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 Tikras gyvenimas. „Čempionės likimas“. Vedėjas D.Mertinas.
12.55 Soriukas. Pasimatymų šou. Vedėja I.Stasiulevičiūtė (N-7).
13.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (13).
13.50 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (23).
14.00 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (1).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (57) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Slėpkit pamerges“. Romantinė komedija. Rež. D.Dobkinas. Vaid. V.Vaughas, Ch.Walkenas, O.Wilsonas, R.McAdams. JAV, 2005 m. (N-14).
00.30 TV serialas „Paskutinė tvirtovė“ (12) (N-7).
01.25 TV serialas „Deksteris“ (9) (N-14).
02.25 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
Penktadienis, rugsėjo 5 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Beprotiški mažųjų nuotykiai“ (90).
07.00 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (32).
07.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (13).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (29) (N-7).
08.50 Pagalbos skambutis.
09.55 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7) (kart.).
11.00 KK2. Informacijos šou. Vedėjai U.Skonsmanaitė ir T.Ališauskas (N-7) (kart.).
11.55 TV serialas „K11: komisarai tiria. Mirtinas pagrobimas“ (N-7).
12.40 TV serialas „K11: komisarai tiria. Godi duktė“ (N-7).
13.25 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (14).
13.50 Animacinis serialas „Ogis ir tarakonai“ (24).
14.00 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (2).
14.50 TV serialas „Be kaltės kalta“ (58) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai U.Skonsmanaitė, I.Puzaraitė, T.Ališauskas, Ž.Stakėnas.
21.00 Norim dar! Su radistais. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
23.00 Vaidybinis f. „Jaunatis“. Nuotykių drama. Rež. Ch.Weitzas. Vaid. R.Pattinsonas, A.Kendrick, K.Stewart. JAV, 2009 m. (N-14).
01.30 Vaidybinis f. „Drakonų karai“. Veiksmo trileris. Rež. H.Shimas. Vaid. J.Behras, A.Brooks, R.Forsteris. Pietų Korėja, 2007 m. (N-14)
REKLAMA