LRT TELEVIZIJA logo LRT TELEVIZIJA programa
Artimiausioms 7 dienoms
Trečiadienis, liepos 27 d.
02.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/13).
09.40 Animacinis serialas „Heidė“ (36).
10.05 TV serialas „Šokių akademija“ (2/10).
10.35 TV serialas „Džesika Flečer“ (2/13) (N-7).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/11) (N-7).
12.15 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (2).
16.00 TV serialas „Senis“ (385) (N-7).
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.03 Sportas.
21.08 Orai.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
22.00 Trumposios žinios.
22.05 Vaidybinis f. „Išmuštieji iš vėžių“. Komiška drama. Rež. R.Linklateris. JAV, 1993 m. (N-14).
23.45 Trumposios žinios.
23.50 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
00.50 Klausimėlis.lt.
01.05 Emigrantai (kart.).
02.05 Gyvenimas (kart.).
02.55 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. Argentina - Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Buenos Airių.
05.05 Mūsų miesteliai. Smalininkai (1).
Ketvirtadienis, liepos 28 d.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/14).
09.40 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. Argentina - Lietuva (kart.).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/12) (N-7).
12.15 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (3).
16.00 TV serialas „Senis“ (386) (N-7).
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.03 Sportas.
21.08 Orai.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“. Vedėjas V.Savukynas.
22.05 Trumposios žinios.
22.10 Vaidybinis f. „Kraujo broliai“. Istorinė drama. Rež. W.Paulusas. Austrija, Vokietija, Ruminija, 2012 m. (N-14).
23.40 Trumposios žinios.
23.45 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
00.45 Emigrantai (kart.).
01.35 „Antis“ Trakų pilyje. Atsisveikinimo koncertas (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Gyvenimas (kart.).
05.05 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
Penktadienis, liepos 29 d.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų - 90 legendų“ (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų - 90 legendų“ (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/15).
09.40 Animacinis serialas „Heidė“ (37).
10.05 TV serialas „Šokių akademija“ (2/11).
10.35 TV serialas „Džesika Flečer“ (2/14) (N-7).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/13) (N-7).
12.15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“ (kart.).
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (4).
16.00 TV serialas „Senis“ (387) (N-7).
16.45 Klausimėlis.lt.
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Vaidybinis f. „Sugrįžimas“. Siaubo trileris. Rež. M.J.Freemanas. JAV, 2009 m. (N-14).
00.15 Trumposios žinios.
00.20 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
01.05 Emigrantai (kart.).
02.05 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
05.40 Klausimėlis.lt (kart.).
Šeštadienis, liepos 30 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
06.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/5, 6).
07.30 Mūsų miesteliai. Smalininkai (2). Autorė N.Baužytė.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Labas rytas, Lietuva!
09.30 Žinios. Orai.
09.35 Labas rytas, Lietuva!
10.30 Žinios. Orai.
10.35 Labas rytas, Lietuva!
11.30 Žinios. Orai.
11.35 Labas rytas, Lietuva!
12.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Gėlių odisėjos. Vilkdalgiai ir tulpės“ (1) (subtitruota).
12.55 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Pasaulio gamtos stebuklai. Gyvenimas paribyje. Didingiausi stebuklai“ (1) (subtitruota).
13.50 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (5, 6) (N-7).
15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
16.15 Sveikinimų koncertas. Vedėja L.Sungailienė.
17.55 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. Australija - Lietuva. Tiesioginė transliacija iš San Paulo. Per pertrauką - Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą). Sportas. Orai.
20.00 Klausimėlis.lt.
20.25 Loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 „Jūros šventė 2015“. Dalyvauja M.Vitulskis, L.Adomaitis ir A.Rybakas.
22.20 Dainos prie jūros.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Premjera. Vaidybinis f. „Maiklas Džeksonas“. Komedija. Rež. E.Audenino ir F.Calabrese. Italija, 2014 m. (N-7).
00.05 Trumposios žinios.
00.10 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Gėlių odisėjos. Vilkdalgiai ir tulpės“ (subtitruota) (kart.).
01.05 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Pasaulio gamtos stebuklai. Gyvenimas paribyje. Didingiausi stebuklai“ (subtitruota) (kart.).
02.00 TV serialas „Šerloko Holmso nuotykiai“ (N-7) (kart.).
03.45 „Jūros šventė 2015“. Dalyvauja M.Vitulskis, L.Adomaitis ir A.Rybakas (kart.).
05.00 Dainos prie jūros (kart.).
05.15 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
Sekmadienis, liepos 31 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota).
06.30 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/7, 8).
07.30 Šventadienio mintys.
08.00 Gimtoji žemė. Laida žemdirbiams ir apie juos.
08.30 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
09.00 Animacinis serialas „Nauji Piterio Peno nuotykiai“ (13).
09.25 Animacinis serialas „Zoro kronikos“ (17).
09.50 Animacinis serialas „Aviukas Šonas“ (4/16).
10.00 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas (subtitruota).
10.30 Vario audra. Muzikinis projektas. Vedėjai G.Martirosianaitė ir G.Savickas.
12.00 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Brazilijos laukinės gamtos įdomybės. Potvynių iššūkis“ (2) (subtitruota).
12.55 TV serials „Puaro“ (2/7, 8) (N-7).
14.40 Klausimėlis.lt.
15.00 Kryžių kalno atlaidai. Šv.Mišių tiesioginė transliacija.
16.50 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą).
17.05 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė (subtitruota).
17.55 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. Tiesioginė transliacija. Per pertrauką - Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą). Sportas. Orai.
20.00 Klausimėlis.lt.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Savaitė. Visuomenės aktualijų laida. Vedėja N.Pumprickaitė.
21.55 Trumposios žinios.
22.00 Premjera. Vaidybinis f. „D'Artanjano duktė“. Nuotykių komedija. Rež. B.Tavernier. Prancūzija, 1994 m. (N-7).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Pasaulio dokumentika. Dok. serialas „Brazilijos laukinės gamtos įdomybės. Potvynių iššūkis“ (subtitruota) (kart.).
01.10 TV serials „Puaro“ (N-7) (kart.).
02.55 Vario audra (kart.).
04.25 Stilius (kart.).
05.05 Savaitė (kart.).
Pirmadienis, rugpjūčio 1 d.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/16).
09.40 Animacinis serialas „Heidė“ (38).
10.05 TV serialas „Šokių akademija“ (2/12).
10.35 TV serialas „Džesika Flečer“ (2/15) (N-7).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (4/1) (N-7).
12.15 Savaitė (kart.).
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (5).
16.00 TV serialas „Senis“ (388) (N-7).
16.50 Klausimėlis.lt.
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.03 Sportas.
21.08 Orai.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
22.10 Trumposios žinios.
22.15 Vaidybinis f. „Bastūnas, Siuvėjas, Kareivis, Šnipas“. Trileris. Rež. T.Alfredsonas. Prancūzija, Didžioji Britanija, Vokietija, 2011 m. (N-7).
00.20 Trumposios žinios.
00.25 Premjera. Dokumentinis f. „Kim Čong Inas. Neskelbta biografija“. Prancūzija, 2015 m.
01.20 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
02.10 Kelionės su „Istorijos detektyvais“ (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Gyvenimas (kart.).
05.05 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/5, 6).
Antradienis, rugpjūčio 2 d.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
05.00 LRT radijo žinios.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/17).
09.40 Animacinis serialas „Heidė“ (39).
10.05 TV serialas „Šokių akademija“ (2/13).
10.35 TV serialas „Džesika Flečer“ (2/16) (N-7).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (4/2) (N-7).
12.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas (kart.).
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (6).
16.00 TV serialas „Senis“ (389) (N-7).
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.03 Sportas.
21.08 Orai.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų - 90 legendų“. Vedėjai E.Daugėlaitė, A.Tapinas ir V.Gerulaitis.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Vaidybinis f. „Gžimekas“ (1). Biografinė drama. Rež. R.Richteris. Vokietija, 2015 m. (N-7).
00.30 Trumposios žinios.
00.35 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
01.35 Klausimėlis.lt (kart.).
01.50 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
02.15 Bėdų turgus (subtitruota) (kart.).
03.10 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Gyvenimas (kart.).
05.05 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/7, 8).
REKLAMA