Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
08.35 TV serialas „Iššūkis“ (3/8) (N-7).
09.35 TV serialas „Anna German“ (3) (N-7).
10.40 TV serialas „Kulinaras“ (1/18) (N-7).
11.45 TV serialas „Klounas“ (21) (N-7).
12.00 Žinios.
12.05 TV serialas „Klounas“ (21) (tęs.) (N-7).
12.50 TV serialas „Moterų daktaras“ (1/35) (N-7).
13.00 Žinios.
13.05 TV serialas „Moterų daktaras“ (tęs.) (N-7).
14.00 Žinios.
14.05 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Iššūkis“ (3/8) (N-7).
15.00 Žinios.
15.05 TV serialas „Iššūkis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.25 Kitoks pokalbis. Svečiuose A.Mickevičius. Pokalbių laida. Vedėja A.Kilkuvienė (N-7).
19.25 TV serialas „Kulinaras“ (2/10) (N-7).
20.25 TV serialas „Kalinių žmonos“ (10) (N-7).
21.30 Pasaulis X. „Dvi sielos viename kūne. Siamo dvyniai“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 „Mūsų brolis - idiotas“. Komedija. Rež. J.Peretzas. Vaid. P.Ruddas, E.Banks, E.Mortimer. JAV, 2011 m. (S).
00.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.15 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
02.00 „Mūsų brolis - idiotas“. Komedija. JAV, 2011 m. (S).
03.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
04.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
05.10 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
05.55 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
06.20 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
LRT TELEVIZIJA - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Sportas.
08.40 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 TV serialas „Komisaras Reksas“ (12/5) (N-7).
10.05 TV serialas „Senis“ (270) (N-7).
11.05 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
11.35 Emigrantai (kart.).
12.30 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
13.30 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Orai.
14.10 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.05 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.25 Dėmesio pakrašty (kart.).
16.40 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (5/3).
17.05 TV serialas „Berlyno policija“ (3) (N-7).
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.10 Sportas.
19.13 Orai.
19.20 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.10 Dėmesio pakrašty. Vedėjai A.Mickevičius ir T.Augucevičius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Klausimėlis.lt.
23.20 Trumposios žinios.
23.25 TV serialas „Šlovės dienos“ (38) (N-7).
00.10 Trumposios žinios.
00.15 Dėmesio pakrašty (kart.).
00.30 TV serialas „Berlyno policija“ (N-7) (kart.).
01.20 Trumposios žinios (kart.).
01.25 Klauskite daktaro (kart.).
01.50 Trumposios žinios (kart.).
01.55 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
02.20 Laba diena, Lietuva! (kart.).
04.15 Trumposios žinios (kart.).
04.20 Auksinis protas (kart.).
05.35 Klausimėlis.lt (kart.).
TV3 - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2174).
10.00 TV serialas „Medikai“ (2).
11.00 Ekstrasensai tiria (N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7) (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (3).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (1, 2) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (131, 132) (N-7).
15.30 TV serialas „Kerštinga meilė“ (13) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjas E.Knispelis (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Bruto ir Neto“ (3) (N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva. Pramogų laida (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (3) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.20 TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Vaidybinis f. „Juokdarių vakarienė“. Komedija. Rež. J.Roachas. Vaid. S.Carellas, P.Ruddas, Z.Galifianakis. JAV, 2010 m. (N-14).
00.50 TV serialas „Elementaru“ (1) (N-7).
01.45 TV serialas „Specialioji jūrų policijos tarnyba“ (22) (N-14).
02.35 TV serialas „Naujokė“ (3) (N-7).
03.00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai.
03.25 Programos pabaiga.
LNK - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 Animacinis serialas „Garfildas“ (29, 30).
06.55 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (kart.).
07.25 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (kart.).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (78) (N-7).
08.55 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
10.05 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7) (kart.).
11.15 Tikras gyvenimas. „Moteriška formulė“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
12.15 Tikras gyvenimas. „Ekstrasensas“. Šeimų dramos. Vedėjas D.Mertinas.
13.15 Animacinis serialas „Keista šeimynėlė“ (9).
13.45 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (11).
14.10 TV serialas „Ponia Dila“ (25) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai Ž.Vaškytė ir P.Skučas.
17.15 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėjai A.Stašaitytė-Masalskienė, G.Gurevičiūtė ir G.Drukteinis (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai T.Ališauskas ir U.Skonsmanaitė (N-7).
20.20 Premjera. Su cinkeliu. Humoro laida. Vedėjas M.Stonkus (N-7).
21.00 TV serialas „Visi vyrai - kiaulės...“ (3) (N-7).
21.30 Žinios. Verslas.
22.04 Sportas.
22.08 Orai.
22.10 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Šioje šalyje nėra vietos senukams“. Kriminalinis trileris. Rež. J.Coenas ir E.Coenas. Vaid. T.Lee Jonesas, J.Bardemas, J.Brolinas. JAV, 2007 m. (N-14).
00.35 TV serialas „Dalasas“ (6) (N-7).
01.30 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (36) (N-7).
02.35 TV serialas „Mentalistas“ (3) (N-7).
BTV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
07.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
08.55 Mistinės istorijos (N-7).
10.45 Kalbame ir rodome. Pokalbių laida (N-7).
11.40 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.45 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
13.40 Mano virtuvė geriausia. Realybės šou (N-7) (kart.).
15.00 Amerikos talentai. Realybės šou.
15.55 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (67) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.25 TV serialas „Mentalistas“ (22) (N-7).
19.25 TV serialas „Policija ir Ko“ (4) (N-7).
20.25 Atsargiai - moterys! Humoro laida (N-7).
21.00 Farai. Realybės šou (N-14).
21.30 Premjera. Vaidybinis f. „Nuo penkių iki septynių. Įsimylėjėlių laikas“. Romantinė komedija. Rež. V.Levinas. Vaid. O.Thirlby, B.Marlone, E.Stoltzas. JAV, 2014 m. (N-14).
23.20 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (12) (N-7).
00.15 TV serialas „Mentalistas“ (N-7) (kart.).
01.10 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
02.15 Bamba. Interaktyvusis šou suaugusiesiems (S).
LRT KULTŪRA - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
08.00 Programos pradžia.
08.05 „Namelis prerijose“ (kart.).
09.00 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
11.30 Žinios. Ukraina.
11.45 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (5/1) (kart.).
12.15 Geofaktorius.
12.25 Skambantys pasauliai (kart.).
13.20 Lietuvos dokumentika. „Peizažas“. 2008 m. (kart.).
14.15 Kompozitoriaus L.Vilkončiaus kūrybos vakaras „Neregėtas Vilkončius“. 2012 m. (kart.).
15.55 ...formatas. Poetė Lina Navickaitė.
16.10 „Namelis prerijose“ (30).
17.00 „Nuodėminga meilė“ (11/130).
17.45 Žinios. Ukraina (kart.).
18.00 Dabar pasaulyje.
18.30 Septynios Kauno dienos.
19.00 Šventinis koncertas „Beauštanti aušrelė“, skirtas mokslo metų pradžiai, Laisvės dienai ir M.K.Čiurlionio 140-osioms metinėms. Tiesioginė transliacija iš Simono Daukanto aikštės.
20.30 „Magiški fėjų Vinksių nuotykiai“ (6/11).
21.00 Kelias į namus. Veronika Povilionienė.
21.30 Istorijos detektyvai.
22.20 Geofaktorius.
22.30 Vaid. f. „Burtonas ir Taylor“. Biografinė drama. Didžioji Britanija, 2013 m. (originalo kalba, subtitruota).
00.00 Naktinis ekspresas.
00.30 Panorama. Verslas. Kultūra (kart.).
01.05 Dėmesio centre.
01.20 Sportas.
01.25 Orai.
01.30 Dabar pasaulyje.
TV1 - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.20 Dienos programa.
06.25 „Karadajus“ (6, 7) (N-7).
08.15 Teleparduotuvė.
08.45 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“ (22).
09.10 „Džonis Testas“ (5).
09.35 „Dreikas ir Džošas“ (53).
10.00 „Mano puikioji auklė“ (160, 161).
11.00 „Sodininkų pasaulis“ (22).
11.30 „Žiedų ritmai“ (32).
12.05 „Mentalistė“ (N-7) (kart.).
13.05 „Melo pinklės“ (96).
14.05 Būrėja (N-7) (kart.).
14.40 Keksiukų karai. Kulinarijos šou.
15.40 „Visa menanti“ (30) (N-7).
16.40 „Mano gyvenimo šviesa“ (132, 133).
17.40 „Ugnis ir ledas“ (67) (N-7).
20.00 „Mentalistė“ (12) (N-7).
21.00 Trečiadienio detektyvas. Vaid. f. „Midsomerio žmogžudystės I. Parašyta krauju“. Didžioji Britanija, 1998 m. (N-14).
23.10 „Sekso magistrai“ (9) (N-14).
00.15 „Visa menanti“ (N-7) (kart.).
01.10 „Dūmas“ (46) (N-14).
02.05 Programos pabaiga.
TV6 - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Beverli Hilsas 90210“ (23) (N-7).
08.00 Nepaprastos lenktynės. Realybės šou (N-7).
09.00 Adrenalinas. Laida apie ekstremalųjį sportą (N-7).
09.30 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
10.30 „CSI Majamis“ (N-7) (kart.).
11.30 „Kaulai“ (N-7) (kart.).
12.30 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
13.30 „Univeras“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Nepaprastos lenktynės. Realybės šou (N-7).
16.00 „Mastrichto policija“ (8) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (94) (N-7).
18.00 „Kaulai“ (18) (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (206) (N-7).
20.00 „Univeras“ (82, 83) (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (116, 117) (N-7).
22.00 Vaid. f. „Didysis apiplėšimas“. Trileris. JAV, 2013 m. (N-14).
23.55 Vaid. f. „Vienišius“. Romantinė komedija. JAV, 2009 m. (N-14).
01.35 „24 valandos“ (9) (N-14).
LRT LITUANICA - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.15 Ryto suktinis. Vedėja Z.Kelmickaitė.
10.10 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
10.40 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
11.30 Teisė žinoti. Vedėja R.Miliūtė.
12.15 Dainų daina. Vedėjai B.Tiškevič-Hasanova ir A.Valinskas.
14.00 Laba diena, Lietuva!
16.25 Žinios. Ukraina.
16.40 Septynios Kauno dienos.
17.10 Nacionalinė paieškų tarnyba. Vedėja P.Galkontaitė.
18.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.10 Sportas.
19.13 Orai.
19.20 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.10 Dėmesio pakrašty. Vedėjai A.Mickevičius ir T.Augucevičius.
20.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
21.05 Dėmesio centre.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 „Žagarės vyšnių festivalis 2015“. Koncertuoja J.Šeduikytė.
23.45 Dabar pasaulyje. Informacinė analitinė laida rusų kalba iš Prahos.
00.15 Laba diena, Lietuva!
02.10 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
03.00 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
03.30 Panorama. Verslas. Kultūra.
04.05 Dėmesio centre.
04.20 Sportas.
04.25 Orai.
04.30 Žinios. Ukraina.
04.45 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
TV8 - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
08.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida.
09.40 „Mano mažasis ponis“ (22).
10.10 Senoji animacija.
11.10 Vaid. f. „Dangus virš Kornvalio“. Drama. Vokietija, 2005 m. (N-7) (kart.).
13.00 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
14.00 „Laukinukė“ (N-7) (kart.).
15.00 „Žavūs ir drąsūs“ (7132, 7133) (N-7).
16.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
17.00 „Nemylimi“ (34, 35) (N-7).
18.00 „Privati praktika“ (5) (N-7).
19.00 „Laukinukė“ (7) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Paslaptingoji mergina“. Romantinė drama. JAV, 2011 m. (N-7).
22.40 „Privati praktika“ (N-7) (kart.).
23.40 Pasaulis tavo lėkštėje. Kulinarijos laida (kart.).
Info TV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
10.00 Žinios.
10.40 Valanda su Rūta. Pokalbių laida.
11.55 KK2. Informacijos šou (N-7).
12.30 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
13.40 Dviračio šou. Humoro laida.
14.10 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
15.20 Dviračio šou. Humoro laida.
15.50 „Nuostabiausia diena pasaulyje“ (5).
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
19.00 „Info TV“ verslas.
19.30 „Info TV“ interviu.
20.00 „Info TV“ kriminalai.
20.30 „Info TV“ pasaulis.
21.00 Dviračio šou. Humoro laida.
21.30 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
02.00 „Infodiena“. Informacinė laida (kart.).
Pan TV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 Sodui ir namams.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Laida žvejams.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 „TV Europa“ pristato.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas. Vieno malūno istorija.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Sveikata visiems.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
Init - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
09.00 Žinios (kart.).
09.30 „Svetimos vestuvės“. Romantinė komedija (N-7).
11.00 Mūsų praeities beieškant. TV laida (kart.).
11.30 „Šeštadienio naktis mažame miestelyje“. Drama (N-7).
13.05 „Priėmimas“. Romantinė komedija (N-7).
14.55 Telelaikraštis.
17.30 Muzikos ekspresas.
17.45 Žinios.
18.15 Susitikimai. Pokalbių laida.
19.00 Vaikų popgrupės „Medutis“ 20-mečio koncertas.
20.30 Seimo savaitė.
21.00 Žinios.
21.19 Orai.
21.20 „Balistika: Eks prieš Syver“. Veiksmo trileris (N-14).
22.55 Žinios (kart.).
23.15 „Dozė realybės“. Mistinis trileris (N-14).
00.50 Kelionių dienoraštis. Marokas. TV laida (kart.).
01.20 „Chimera“. Fantastinis trileris (N-14).
03.10 Programos pabaiga.
Pūko TV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.50 Muzika.
08.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
09.00 Kultūros alėja. TV laida (kart.).
09.30 Receptų užkalbėtoja. Kulinarijos laida (kart.).
10.00 OTV muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.50 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
18.05 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.20 Muzika.
19.00 Iš kartos į kartą. Laida apie tautos paveldą (kart.).
19.30 Muzika.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.50 Kęstučio Pūko priėmimo valandos. Antikorupcijos komisijos pirmininko gyventojų priėmimo transliacija.
21.30 OTV muzika.
Balticum TV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Dokumentinis serialas „Piktoji planeta“ (5).
10.00 „Lelijos“ (7). Drama. Didžioji Britanija, 2007 m. (N-7).
11.05 TV serialas „Komanda Č“ (26) (N-7).
12.05 Humoro serialas „Tėvai už borto“ (13).
12.45 TV serialas „Trauma“ (39) (N-7).
13.45 Dokumentinis serialas „Laukinės gamtos ginklai“ (1).
14.45 Pasaulis pro traukinio langą (2). Kelionių žurnalas.
15.45 „Širdies muzika“ (1). Romantinė drama. Italija, 2013 m.
17.30 Miestų skoniai (1). Kulinarinių kelionių laida.
18.00 TV serialas „Priedangoje“ (3) (N-7).
19.00 TV serialas „Komanda Č“ (27) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Karštos senos sėdynės (5). Pramoginė laida.
21.00 TV serialas „Transporteris“ (6) (N-14).
22.00 „Balticum TV“ žinios.
22.30 TV serialas „Komisaras Manara“ (2/8) (N-7).
23.30 „Lelijos“ (7). Drama. Didžioji Britanija, 2007 m. (N-7).
00.35 Programos pabaiga.
Pan TV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 Sodui ir namams.
06.30 Rinkimės geriausią.
06.50 Miesto gidas.
07.20 Rinkimės geriausią.
07.40 Laida žvejams.
08.10 Rinkimės geriausią.
08.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
09.00 Respublikos gatvė.
18.00 „TV Europa“ pristato.
18.30 Rinkimės geriausią.
18.50 Miesto gidas. Vieno malūno istorija.
19.20 Rinkimės geriausią.
19.40 Sveikata visiems.
20.30 LNT nekilnojamojo turto gidas.
21.00 Kartojimai.
S-plius - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių žinios (kart.).
09.20 Zubovų dinastija. Portretai. Pažintinė laida (kart.).
09.40 Sveikatos šaltiniai. Laida apie sveikatą (kart.).
10.00 Šiaulių gidas.
10.05 Likimų nuotrupų liudininkai. Šiauliai. Pažintinė laida (kart.).
10.30 Žemaitijos kinas. Pažintinė laida (kart.).
10.55 Šiaulių gidas.
11.00 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Įdomioji Šiaulių istorija. Pažintinė laida.
18.30 Šiaulių žinios.
18.50 Baltų duetas. Pažintinė laida.
19.30 Šiaulių žinios (kart.).
19.50 Susitikimai. Publicistikos laida.
20.30 Miesto savaitė. Publicistikos laida.
20.50 Bumcės klubas. Laida vaikams (kart.).
21.10 Baltų duetas. Pažintinė laida (kart.).
21.45 Sveikatos šaltiniai. Laida apie sveikatą.
22.05 Šiauliai buvo ir yra Lietuvos roko sostinė.
22.15 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
22.35 Įdomioji Šiaulių istorija. Pažintinė laida.
23.00 Šiaulių žinios (kart.).
23.20 MTV.
Dzūkijos TV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.40 Programa.
06.44 TV parduotuvė.
07.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
07.30 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
08.35 TV serialas „Iššūkis“ (3/8) (N-7).
09.35 TV serialas „Anna German“ (3) (N-7).
10.40 TV serialas „Kulinaras“ (1/18) (N-7).
11.45 TV serialas „Klounas“ (21) (N-7).
12.00 Žinios.
12.05 TV serialas „Klounas“ (21) (tęs.) (N-7).
12.50 TV serialas „Moterų daktaras“ (1/35) (N-7).
13.00 Žinios.
13.05 TV serialas „Moterų daktaras“ (tęs.) (N-7).
14.00 Žinios.
14.05 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“. JAV.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Iššūkis“ (3/8) (N-7).
15.00 Žinios.
15.05 TV serialas „Iššūkis“ (tęs.) (N-7).
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Dokumentinis serialas „Genijai iš prigimties“. JAV, Ispanija.
17.00 Žinios.
17.18 Orai.
17.20 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.25 Jūsų sveikatai (kart.).
19.00 Žinios.
19.15 Orai.
19.19 Plyta prie plytos.
20.00 Žinios (kart.).
20.15 Orai.
20.25 TV serialas „Kalinių žmonos“ (10) (N-7).
21.30 Pasaulis X. „Dvi sielos viename kūne. Siamo dvyniai“. Laida apie parapsichologiją. Vedėjas S.Čiučelis (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 „Mūsų brolis - idiotas“. Komedija. Rež. J.Peretzas. Vaid. P.Ruddas, E.Banks, E.Mortimer. JAV, 2011 m. (S).
00.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
01.15 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
02.00 „Mūsų brolis - idiotas“. Komedija. JAV, 2011 m. (S).
03.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
04.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
04.25 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
05.10 TV serialas „Specialioji gelbėjimo tarnyba“ (N-7).
05.55 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
06.20 Dokumentinis serialas „Laukinis pasaulis“. Australija, 2011 m.
TV1000 - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 „Urvas“. Siaubo trileris. JAV, 2005 m.
07.20 „Populiari mergina“. Komedija. Prancūzija, 2012 m.
09.10 „Julie ir Julia“. Biografinė drama. JAV, 2009 m.
11.20 „Romeo ir Džuljeta“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, Italija, 2013 m.
13.20 „Valentinas“. Siaubo trileris. JAV, 2001 m.
15.00 „8 mylia“. Muzikinė drama. JAV, Vokietija, 2002 m.
16.50 „Tobulas jausmas“. Romantinė drama. JAV, Vokietija, 2011 m.
18.20 „Stounas“. Kriminalinis trileris. JAV, 2010 m.
20.00 „Būti Flynu“. Veiksmo. JAV, 2012 m.
21.45 „Žodžių magija. J.K.Rowling istorija“. Biografinė drama. JAV, 2011 m.
23.10 „Haid parkas prie Hadsono“. Biografinė drama. Didžioji Britanija, 2012 m.
00.45 „Julie ir Julia“. Biografinė drama. JAV, 2009 m.
02.50 „Urvas“. Siaubo trileris. JAV, 2005 m.
04.20 „Valentinas“. Siaubo trileris. JAV, 2001 m.
TV1000 Premium - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 „Ieškokit Gudručio!“ Veiksmo komedija. JAV, 2008 m.
10.00 „Suaugusiųjų priežiūra“. Komedija. JAV, 2012 m.
12.00 „Liusi“. Fantastinis veiksmo trileris. JAV, 2014 m.
14.00 „Per daug, per mažai“. Drama. JAV, 2013 m.
16.00 „Viesulas“. Nuotykių drama. JAV, 1996 m.
18.00 „Nakties šešėliai“. Fantastinė komedija. JAV, 2012 m.
20.00 „Dalaso klubas“. Biografinė drama. JAV, 2013 m.
21.55 „Gelmė“. Fantastinis trileris. JAV, 1989 m.
00.40 „Haroldas ir Kumaras bėga iš Gvantanamo“. Komedija. JAV, 2008 m.
02.20 „Projektas X“. Komedija. JAV, 2012 m.
04.00 „Geriausias egzotiškas viešbutis“. Komiška drama. JAV, Didžioji Britanija, 2011 m.
TV1000 Action - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
05.55 „Žmogžudystė Baltuosiuose rūmuose“. Veiksmo. JAV, 1997 m.
07.40 „Kitas pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas“. Fantastikos. JAV, Naujoji Zelandija, 2009 m.
09.15 „Po gyvenimo“. Siaubo trileris. JAV, 2009 m.
11.00 „Glorija“.
12.50 „Desperatiški veiksmai“. Veiksmo drama. JAV, 1998 m.
14.30 „Raudonoji aušra“. Veiksmo. JAV, 2012 m.
16.05 „Kitas pasaulis. Vilkolakių prisikėlimas“. Fantastikos. JAV, Naujoji Zelandija, 2009 m.
17.40 „Tobula žmogžudystė“. Trileris. JAV, 1998 m.
19.30 „Medžioklės sezonas“. Drama. Belgija, 2013 m.
21.00 „Desantininkai“. Veiksmo drama. JAV, 2005 m.
23.00 „Niekieno sūnus“. Veiksmo trileris. JAV, 2011 m.
00.40 „Nusileidimas II“. Trileris. Didžioji Britanija, 2009 m.
02.30 „Kaitra“. Veiksmo drama. JAV, 2014 m.
04.20 „Desperatiški veiksmai“. Veiksmo drama. JAV, 1998 m.
TV1000 Russkoje kino - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.20 „Gagarino anūkas“. Romantinė drama. Rusija, 2007 m.
07.50 „Francas ir Polina“. Karinė drama. Rusija, Baltarusija, 2006 m.
10.00 „Donas Sezaras de Bazanas“. Muzikinė komedija. SSRS, 1989 m.
12.40 „Draugų draugai“. Komedija. Rusija, 2013 m.
14.20 „Juodoji višta, arba Požemių gyventojai“. Fantastinė drama. SSRS, 1980 m.
15.35 „Su Kovo 8-ąja, vyrukai!“ Romantinė komedija. Rusija, Baltarusija, 2014 m.
17.25 „Tamsaus kambario paslaptis“. Komedija. Rusija, 2014 m.
18.50 „Aštuntukas“. Veiksmo drama. Rusija, 2013 m.
20.20 „Šagalas-Malevičius“. Biografinis. Rusija, 2013 m.
22.20 „Sunku būti Dievu“. Fantastikos. SSRS, Vokietija, 1989 m.
00.35 „D diena“. Veiksmo. Rusija, 2008 m.
02.00 „Ištikimybė“. Karinė romantinė drama. SSRS, 1965 m.
03.30 „M+F (Aš tave myliu)“. Romantinė komedija. Rusija, 2009 m.
Balticum AUKSINIS - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 „Kristiada: kova už tikėjimą“. Istorinė karo drama. Meksika, 2012 m. (N-7).
09.20 „Paskutiniai penkeri metai“. Muzikinė romantinė drama. JAV, 2014 m. (N-7).
11.00 „Atskalūno laiškai“. Drama. JAV, 2012 m. (N-7).
13.00 „Kolumbo žiedas“. Kriminalinis trileris. JAV, 2012 m. (N-7).
15.00 Animacinis f. „Vėžliuko Semio nuotykiai II“. Belgija, JAV, Prancūzija, 2012 m.
17.00 „Iš Meksikos su meile“. Drama. JAV, 2009 m. (N-7).
19.00 „Gyvenimas tik prasideda!“ Romantinė drama. Prancūzija, 2013 m. (N-7).
21.00 „Pagrobimas“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, Kanada, 2011 m. (N-7).
23.00 „Šiauriniai apartamentai“. Trileris. JAV, 2013 m. (N-14).
01.00 „Pragaras rojuje“. Veiksmo drama. Ispanija, 2012 m. (N-7).
XXI - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
10.00 „Ydų sargai. Amžinasis mokėjimas“. Detektyvas. Rusija, Ukraina, 2001 m. (N-16).
11.15 „Vienatvė tinkle“. Romantinė drama. Lenkija, 2006 m. (N-16).
13.25 Premjera. TV filmas „Jo Didenybės slaptoji tarnyba“ (12). Detektyvas. Rusija, 2006 m. (N-16).
14.20 „Zatoichi“. Kriminalinė veiksmo komedija. Japonija, 2003 m. (N-16).
16.15 „Pašaipa“. Romantinė drama. Prancūzija, 1996 m. (N-16).
18.00 „Ydų sargai. Amžinasis mokėjimas“. Detektyvas. Rusija, Ukraina, 2001 m. (N-16).
19.15 „Vienatvė tinkle“. Romantinė drama. Lenkija, 2006 m. (N-16).
21.25 Premjera. TV filmas „Jo Didenybės slaptoji tarnyba“ (12). Detektyvas. Rusija, 2006 m. (N-16).
22.20 „Zatoichi“. Kriminalinė veiksmo komedija. Japonija, 2003 m. (N-16).
00.15 „Pašaipa“. Romantinė drama. Prancūzija, 1996 m. (N-16).
02.00 „Ydų sargai. Amžinasis mokėjimas“. Detektyvas. Rusija, Ukraina, 2001 m. (N-16).
03.15 „Vienatvė tinkle“. Romantinė drama. Lenkija, 2006 m. (N-16).
05.25 Premjera. TV filmas „Jo Didenybės slaptoji tarnyba“ (12). Detektyvas. Rusija, 2006 m. (N-16).
06.20 „Zatoichi“. Kriminalinė veiksmo komedija. Japonija, 2003 m. (N-16).
08.15 „Pašaipa“. Romantinė drama. Prancūzija, 1996 m. (N-16).
Naše kino - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
08.00 Vaidybinis f. „Skrydis su kosmonautu“.
10.00 Vaidybinis f. „Antausis, kurio nebuvo“.
12.00 Vaidybinis f. „Mergina ir grandas“.
14.00 Vaidybinis f. „Kovinis kino renginys Nr.10“.
15.30 TV serialas „Žemės druska“.
17.00 Vaidybinis f. „Atsarginis žaidėjas“.
18.30 Vaidybinis f. „Baltasis ežeras“.
20.00 Vaidybinis f. „Drama iš senovinio gyvenimo“.
22.00 Vaidybinis f. „Grosmeisteris“.
00.00 Vaidybinis f. „Trečioji planeta“.
02.00 Vaidybinis f. „Išgyvensim iki pirmadienio“.
03.45 TV serialas „Žemės druska“.
05.00 Vaidybinis f. „Laikas apmąstymams“.
06.30 Vaidybinis f. „Pagalbon, brolyčiai!“
Fox - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
02.55 TV serialas „Strėlė“.
07.05 TV serialas „Strėlė“.
08.00 TV serialas „Skaičiai“.
08.40 TV serialas „NCIS“.
10.15 TV serialas „Pagal Džimį“.
11.15 TV serialas „Daktariūkščiai“.
12.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
13.25 TV serialas „NCIS“.
14.50 TV serialas „Du su puse vyro“.
15.30 TV serialas „Klausytojas“.
16.15 TV serialas „Nusikalstami protai“.
17.35 TV serialas „NCIS“.
19.00 TV serialas „Los Andželo policija“.
19.45 TV serialas „Šnabždesiai“.
20.30 TV serialas „Du su puse vyro“.
21.15 TV serialas „Los Andželo policija“.
22.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
00.45 TV serialas „Los Andželo policija“.
01.30 TV serialas „NCIS“.
03.35 TV serialas „Klausytojas“.
04.20 TV serialas „Skaičiai“.
05.40 TV serialas „Pagal Džimį“.
06.25 TV serialas „Daktariūkščiai“.
Fox life - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
03.45 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
07.35 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
08.00 TV serialas „Mad Men. Reklamos vilkai“.
09.35 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
11.30 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
12.10 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
13.00 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
13.25 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
13.50 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
14.35 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
15.00 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
15.25 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
16.45 TV serialas „Grėj anatomija“.
18.10 TV serialas „Kastlas“.
18.50 TV serialas „Gudrios tarnaitės“.
20.15 TV serialas „Grėj anatomija“.
23.45 TV serialas „Kastlas“.
01.55 TV serialas „Grėj anatomija“.
03.20 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
04.05 TV serialas „Mad Men. Reklamos vilkai“.
05.40 TV serialas „Žmona - trofėjus“.
06.50 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
Disney Channel - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
05.00 Animacinių serialų programa.
10.15 Animacinis serialas „Nuostabioji Sofija“.
11.10 Animacinis serialas „Naujieji meškiuko Vinio ir jo draugų nuotykiai“.
12.30 Animacinis f. „Praudų šeimynėlė“. JAV, 2005 m.
14.30 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
17.15 Animacinis serialas „Septyni nykštukai“.
19.30 Animacinis f. „Asteriksas Britanijoje“. Prancūzija, 1989 m.
21.00 Animacinis serialas „Graviti Folsas“.
22.00 TV serialas „Mako salos paslaptys“.
23.00 Mini serialas „Dešimtoji karalystė“.
00.50 TV serialas „Robinas Hudas“.
02.40 TV serialas „Mako salos paslaptys“.
03.40 Animacinis serialas „Guminių meškiukių nuotykiai“.
04.05 Muzika.
Travel - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 Pasaulio keliautojas. Apie skanų ir siaubingą maistą (3).
08.00 Naujo būsto paieška.
10.00 Statybos Aliaskoje.
11.00 Neįtikėtinos jachtos.
12.00 Pilių paslaptys.
13.00 Naujo būsto paieška.
14.00 Darbo imasi Vanilla Ice.
14.30 Turto gelbėtojai.
15.00 Statybos Aliaskoje.
16.00 Oro uostas 24/7. Majamis.
17.00 Amerikietiškieji kalneliai.
18.00 Neįprastas Amerikos maistas. Slaptasis Los Andželas.
19.00 Naujo būsto paieška.
21.00 Pamiršta ir palaidota.
22.00 Turto gelbėtojai.
23.00 Neįprastas Amerikos maistas. Slaptasis Los Andželas.
00.00 Neplanuota išvyka. „Universal Orlando Resort“.
Discovery - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 Kaip tai veikia?
07.50 Kaip tai padaryta?
08.15 Nesistenkite pakartoti.
09.10 Kovos dėl bagažo.
09.40 Sandėlių medžiotojai.
10.05 Vyras, moteris, gamta.
10.55 Kaip išgyventi dviem?
11.50 Greiti ir garsūs.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Naujasis retro automobilių gyvenimas.
14.30 Neįmanoma inžinerija.
18.10 Kovos dėl bagažo.
18.40 Sandėlių medžiotojai.
19.05 Automobilių meistrai.
20.00 Kaip tai padaryta?
20.30 Kaip tai veikia?
21.00 Vyrų laužynai.
22.00 Neįtikėtini baseinai.
23.00 Baseinų meistras.
00.00 Karas dėl moliuskų.
01.00 Aliaska. Paskutinė riba.
01.55 Aš gyvas.
02.50 Vyrų laužynai.
03.40 Neįtikėtini baseinai.
04.30 Baseinų meistras.
05.20 Karas dėl moliuskų.
06.03 5Kaip tai veikia?
06.10 Kaip tai padaryta?
Animal Planet - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 Mano augintinis - interneto žvaigždė.
07.25 Darbas meistro bijo.
08.15 Ryklio sala.
09.10 Namai medžiuose.
10.05 Akvariumų verslas.
11.00 Darbas meistro bijo.
11.55 Namai medžiuose.
12.50 Gyvenimas laisvėje.
13.45 Pandų slėnis.
14.40 Aligatorių tramdytojai.
15.35 Akvariumų verslas.
16.30 Gyvenimas laisvėje.
17.25 Ryklio sala.
18.20 Gyvačių medžiotoja.
19.15 Aligatorių tramdytojai.
20.10 Akvariumų verslas.
21.05 Pabaisa Mako.
22.00 Gyvačių medžiotoja.
22.55 Ieškant sniego žmogaus.
23.50 Aligatorių tramdytojai.
00.45 Akvariumų verslas.
01.40 Pabaisa Mako.
02.35 Gyvačių medžiotoja.
03.25 Aligatorių tramdytojai.
04.15 Ieškant sniego žmogaus.
05.02 Namai medžiuose.
05.49 Gyvenimas laisvėje.
06.36 Mano augintinis - interneto žvaigždė.
Viasat HISTORY - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 „Hanibalo pėdomis“.
08.00 „Laiko komanda“.
08.50 „Slaptasis karas“.
09.45 „Uždrausta istorija“.
10.35 „Orai, kurie pakeitė pasaulį“.
11.00 „Muzejaus paslaptys“.
11.50 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“.
12.45 „Laiko komanda“.
13.35 „Moterų ir meno istorija“.
14.40 „XX amžius pagal Jamesą May“.
15.40 „Motinos, žudikės ir meilužės. Senovės Romos imperatorės“.
16.40 „Laiko komanda“.
17.30 „Muzejaus paslaptys“.
18.15 „Dingęs Aleksandro Makedoniečio pasaulis“.
19.10 „Uždrausta istorija“.
20.05 „Mitų medžiotojai“.
21.00 „Paslėpta istorija. Pamirštos Antrojo pasaulinio karo nuotraukos“.
22.00 „Didieji žiaurūs mūšiai“.
22.50 „Išlaikyti tai karališkojoje šeimoje“.
23.45 „Mitų medžiotojai“.
00.40 „Samurajės karalienės“.
Viasat EXPLORER - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
07.50 „Dekonstrukcija“.
08.10 „Oho, šito nežinojau!“
08.35 „Nebandykite to daryti namuose“.
08.55 „Dekonstrukcija“.
09.15 „Novatoriška tauta“.
09.35 „Dekonstrukcija“.
10.00 „Didysis pardavimas“.
10.25 „Pakeltas!“
11.10 „Nuodėmingojo miesto automobiliai“.
11.55 „Ratai iš ano pasaulio“.
12.40 „Pirmyn į Dakarą!“
13.30 „Medienos karaliai“.
14.15 „Kaip tai veikia?“
15.05 „Gigantiškų objektų pervežimas“.
15.55 „Dekonstrukcija“.
16.15 „Kaip tai veikia?“
17.05 „Didysis pardavimas“.
17.30 „Pakeltas!“
18.15 „Medienos karaliai“.
19.00 „Kaip tai veikia?“
19.50 „Dekonstrukcija“.
20.10 „Nebandykite to daryti namuose“.
20.30 „Maisto varžybos“.
21.15 „Namų pervežėjai“.
22.00 „Didysis pardavimas“.
22.45 „Medienos karaliai“.
23.30 „Nefrito karštinė“.
00.15 „Kaip tai veikia?“
National GEOGRAPHIC - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 Proto žaidimai.
07.15 Mokslo šėliojimai.
07.40 Pavojaus kodas.
08.00 Proto žaidimai.
08.40 Įsilaužti į sistemą.
09.20 Mokslo šėliojimai.
10.10 Populiarusis mokslas.
11.00 Automobilių gamyklos.
11.50 Proto žaidimai.
12.40 Kelias per pragarą.
13.30 Mokslo šėliojimai.
14.20 Populiarusis mokslas.
15.10 Laukinė Amerikos gamta.
16.00 Genties galia.
16.50 Trečiojo reicho įranga.
17.40 Kelias per pragarą.
18.30 Praturtėk arba mirk kasdamas.
19.20 Mokslo šėliojimai.
20.10 Populiarusis mokslas.
21.00 Kelias per pragarą.
21.50 Laukinis tunas.
22.40 Dešimtasis dešimtmetis, kuris mus suvienijo.
23.30 Lėktuvų katastrofų tyrimas.
00.20 Paranormalūs reiškiniai.
MTV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
10.00 Mano saldusis 16-asis gimtadienis.
11.00 Katžuvė. TV šou.
12.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
13.00 Pasimatymas su nepažįstamuoju.
15.00 „Papimpink mano ratus“.
17.00 Tik hitai.
18.00 Katžuvė. TV šou.
20.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
22.00 Kvanktelėję.
23.00 Merginų kodas.
00.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
01.00 TV serialas „Slėnio gyventojai“.
02.00 TV serialas „Su buvusiuoju paplūdimyje“.
03.00 Tik hitai.
Mezzo - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.05 Pasaulio muzika.
10.30 R.Petit baletas „Klavigo“.
11.55 R.Petit baletas „Įsimylėjęs šėtonas“.
13.25 „Intermezzo“.
14.20 G.Mahlerio, J.Brahmso, D.Šostakovičiaus ir A.Dvorako kūrinių koncertas.
16.40 Sankt Peterburgo filharmonijos orkestro koncertas. Diriguoja J.Temirkanovas.
17.55 Karaliaus Liudviko XV laikų muzika. Opera.
18.00 L.Cherubini opera „Medėja“.
20.20 Paryžiaus muzikos istorija. G.Rossini.
20.50 „Intermezzo“.
21.25 Karaliaus Liudviko XV laikų muzika. Kamerinė muzika.
21.30 „Les Talents lyriques“ groja F.Couperino kūrinius.
22.35 Karaliaus Liudviko XV laikų muzika. Karas ir muzika.
22.40 Karas ir taika Europos baroko muzikoje.
00.00 „Intermezzo“.
00.30 E.O.Telvino trio ir S.Magdeno kvartetas Stambulo džiazo festivalyje.
BBC - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 Verslo naujienos.
10.45 BBC naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasaulio verslo naujienos.
12.45 Pasaulio sportas.
13.30 BBC naujienos.
14.00 Grinvičo laikas.
15.00 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Pasaulio naujienos.
19.00 Pasaulio naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Pasaulio verslo naujienos.
21.45 Pasaulio sportas.
22.30 Atviras pokalbis.
23.30 Pasaulio verslo naujienos.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo apžvalga.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 CNN naujienų redakcija.
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
10.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
11.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 Afrikos balsai.
13.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
14.00 CNN naujienų redakcija.
14.30 Pasaulio sporto naujienos.
15.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
17.00 Pasaulio verlso apžvalga.
18.00 Prie pasaulio žemėlapio.
19.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
20.00 Pasaulio sportas.
20.30 Afrikos balsai.
20.45 CNN verslas. Artimieji Rytai.
21.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
22.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
22.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
23.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
00.00 R.Questo verslo laida.
01.00 Ch.Amanpour reportažai.
01.30 Pasaulio sporto naujienos.
02.00 Nakties programa.
Sport1 - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas.
08.00 Kelias į viršūnę. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Madrido „Real“ - Gran Kanarijos „Herbalife“.
09.45 Bušido kovos. „KOK World Series“.
12.00 Futbolo dievai: Schmeihelis.
12.30 Futbolo dievai: Batistuta.
13.00 Krepšinis. Europos taurė. Klaipėdos „Neptūnas“ - Paryžiaus „Levallois“.
14.50 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Joventut“ - „Barcelona“.
17.00 Tenisas. Vyrų turnynas Vinstone-Seileme. 1 pusfinalis.
19.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas.
19.30 Čempionai LT. Vasaros futbolo lyga.
20.05 Kelias į viršūnę. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Madrido „Real“ - Gran Kanarijos „Herbalife“.
21.50 Bušido kovos. „KOK World Series“.
00.15 Tenisas. Vyrų turnynas Vinstone-Seileme. Ketvirtfinalis. 1 pusfinalis.
02.15 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Joventut“ - „Barcelona“.
04.15 Krepšinis. Europos taurė. Klaipėdos „Neptūnas“ - Paryžiaus „Levallois“.
06.00 Sportinio pokerio „Premier“ lyga. Pramoginis TV šou.
Eurosport - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
08.00 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas.
11.00 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų futbolo lyga.
11.30 Motokrosas. FIM pasaulio čempionatas.
12.00 Dviračių sportas Daugiadienės lenktynės „Vuelta a Espana“.
13.00 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas.
15.15 Futbolas. Aukščiausioji JAV profesionalų futbolo lyga.
15.45 Dviračių sportas. Daugiadienės lenktynės „Vuelta a Espana“.
17.00 Lengvoji atletika. Pasaulio čempionatas.
18.00 Tenisas. Atvirasis JAV čempionatas.
Eurosport 2 - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.30 Atvirasis JAV teniso čempionatas.
08.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Įdomiausios ir sensacingiausios susitikimų akimirkos.
10.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Įdomiausios ir sensacingiausios susitikimų akimirkos.
10.30 Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.
11.30 Atvirasis JAV teniso čempionatas.
14.00 Dviračių sportas. „Vuelta a Espana“ lenktynės.
15.00 Dviračių sporto naujienos.
15.30 Atvirasis JAV teniso čempionatas.
17.45 Atvirasis JAV teniso čempionatas.
18.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Tiesioginė tramsliacija.
04.00 Atvirasis JAV teniso čempionatas. Susitikimų apžvalga. Sensacingiausios ir įspūdingiausios akimirkos.
Sport1 De - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 Sporto klipai.
07.00 Reklama.
09.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
12.30 Reklama.
16.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“. JAV, 2012 m.
17.00 Dokumentinis serialas „Storage Wars“. JAV, 2012 m.
17.30 „Storage Wars“. JAV, 2014 m.
18.30 Dokumentinis serialas „Sendaikčių ekspertai“. Australija, 2013 m.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų naujienos.
20.30 „Goooal!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
21.00 Rankinis. Bundeslygos komandų naujienos.
21.15 Rankinis. Bundeslyga. „Kiel“ - „Hannover-Burgdorf“. Tiesioginė transliacija.
23.00 AG profesionalai.
00.00 AG profesionalai.
01.00 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 Motosportas. „Indycar“ lenktynės.
11.00 Krepšinis. Europos čempionatas. Lietuva - Juodkalnija.
12.50 Krepšinis. Europos čempionatas. Latvija - Makedonija.
14.40 Krepšinis. Europos krepšinio čempionatas. Lietuva - Prancūzija.
16.30 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
16.55 Motosportas. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės (I klasė).
18.25 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - Minsko „Dinamo“. Tiesioginė transliacija
21.00 Ledo ritulys. KHL. CSKA - Rygos „Dinamo“.
23.00 Ledo ritulys. KHL. „Jokerit“ - Minsko „Dinamo“.
01.00 Futbolas. „Premier“ lygos apžvalga.
01.30 Golfas. PGA turo apžvalga.
02.00 Golfas. Europos turo savaitės apžvalga.
02.30 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
03.00 „Trans World Sport“.
05.00 Ledo ritulys. KHL. Minsko „Dinamo“ - Rygos „Dinamo“.
Viasat Motor - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
13.00 Motosportas. „Indycar Series“ lenktynės.
17.00 Motosportas. Spidvėjus. Lenkijos didžiojo prizo lenktynės.
20.00 „V8 SuperCars“ lenktynių apžvalga.
22.00 „Formulė 1“. Italijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
23.00 Spidvėjus. Lenkijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
00.00 Motosportas. „Indycar Series“ lenktynių apžvalga.
01.00 Motosportas. Didžiosios Britanijos didžiojo prizo lenktynės (I klasė).
TVP1 - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.15 „Klanas“.
07.15 Publicistikos laida.
07.30 „Vandenynai“.
08.30 Atspėk melodiją.
09.00 Žinios.
09.15 Politika prie kavos.
09.40 Publicistikos laida.
09.50 „Solidarumo“ gimimas.
09.55 „Ranča“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
11.55 „Didingasis amžius“.
12.50 „Solidarumo“ gimimas.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.30 Laida žemdirbiams.
13.45 Dienos receptas.
13.55 „Gervės. Gimusios skraidyti“.
15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
16.00 Žinios.
16.20 Publicistikos laida.
16.50 „Didingasis amžius“.
18.00 TV ekspresas.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 „Klanas“.
19.30 Pasaulis sukasi.
20.15 Dienos receptas.
20.30 Žinios.
21.25 Slapyvardis - Šefas.
22.20 Debatai.
00.05 Vaidybinis f. „Pranašas“.
02.40 Nakties programa.
Polonia TV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.05 Pasaulis sukasi.
07.55 Ekumeninė laida.
08.25 „Priedainis“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
11.55 Lenkai užsienyje.
12.05 Lenkija 24.
12.35 Sveiki, lenkai.
13.30 Galvosūkis.
13.35 Žinios.
13.50 „Sekretoriaus lobis“.
14.25 „Gyvenimas prie užliejamosios pievos“.
15.25 Dokumentika.
16.30 Kaip tai veikia? ž
17.00 „Zet“ ir TVP2 vasara 2015“.
17.55 „Viskas prieš mus“.
18.20 Lenkai užsienyje.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Galvosūkis.
18.55 Okrasa laužo taisykles.
19.25 Rytų studija.
19.55 „Sekretoriaus lobis“.
20.25 Vilnoteka.
20.45 Labanaktukas.
21.00 Žinios.
21.40 Galvosūkis.
21.50 „Gyvenimo egzaminas“.
22.50 Lenkai užsienyje.
23.05 Lenkija 24.
23.35 Sveiki, lenkai.
00.40 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.10 „Euronews“.
06.40 Naujienos.
06.45 „Taisiukai“.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.25 Labas rytas (tęs.).
10.05 Gyvenk sveikai!
11.25 „Dvilypis gyvenimas“.
12.00 Naujienos.
12.20 „Dvilypis gyvenimas“ (tęs.).
13.35 Kartu su visais.
14.30 Vyriška ir moteriška.
15.00 Naujienos.
15.20 Vyriška ir moteriška (tęs.).
15.55 Mados nuosprendis.
17.00 Vakaro naujienos.
17.55 Susituokime!
19.00 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos „Laikas“ (rus. k.).
21.05 „Dvilypis gyvenimas“.
23.00 „Byla „Gastronomas Nr.1“.
00.45 „Euronews“.
01.15 Naktinės naujienos.
01.30 Vaidybinis f. „Kol šėlsta svajonė“.
02.45 Vaidybinis f. „Pirmalaikis žmogus“.
04.20 „Byla „Gastronomas Nr.1“.
05.55 Juokingi vaizdeliai.
RTR Planeta - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00 Naujienos.
11.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
11.55 TV serialas „Tyrimo paslaptys“.
14.00 Naujienos.
14.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
15.00 TV serialas „Sklifosovskis“.
17.00 Naujienos.
17.10 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
17.30 Naujienos.
18.15 Tiesioginis eteris.
19.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
20.00 Naujienos.
20.55 TV serialas „Ir kamuoliukas sugrįš“.
00.45 TV serialas „Amžinas šauksmas“.
02.20 TV serialas „Pasitikėjimo tarnyba“.
NTV - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 NTV rytas.
07.10 „Eigulys“.
08.00 Šiandien.
08.05 „Eigulys“.
09.00 „Muchtaro sugrįžimas“.
10.00 Šiandien.
10.25 „Aukštas“.
11.00 „Sudaužytų žibintų gatvės“.
12.00 Prisiekusiųjų teismas.
13.00 Šiandien.
13.20 Prisiekusiųjų teismas. Galutinis sprendimas.
14.30 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
15.00 „Maskva. Trys stotys“.
16.00 Šiandien.
18.00 Kalbame ir rodome.
19.00 Šiandien.
19.40 „Sudaužytų žibintų gatvės“.
21.35 „Narkotikų kelias“.
23.40 Dienos anatomija.
00.20 „Sindbado kelionės“.
02.15 „Garbės kodeksas“.
04.10 Buto klausimas.
05.15 Technikos stebuklas.
REN Baltija - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.20 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.40 Kviestinė vakarienė.
08.30 „Kareiviai“.
09.25 Žiūrėti visiems!
10.00 Pasisvėrę ir laimingi.
13.00 „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
13.35 Žiūrėti visiems!
14.30 Nemeluok man!
15.30 Pasisvėrę ir laimingi.
16.35 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
17.35 „Kareiviai“.
18.40 Pažink mūsiškius!
19.25 Nemeluok man!
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Didžiosios paslaptys. Žvaigždžių paslaptys.
22.25 Didžiosios paslaptys. Bėgantys į dangų.
23.20 Didžiosios paslaptys. Sėkmės džentelmenai.
00.10 „Kareiviai“.
01.00 Žiūrėti visiems!
RTVi - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.00 Ypatinga nuomonė.
07.00 Animaciniai f.
08.00 Šiandien pasaulyje.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 „Katerina“.
10.00 „Ivanas Poduškinas, paieškos džentelmenas“.
11.00 Vaidybinis f. „Triufaldinas iš Bergamo“ (1).
13.00 „Slaptoji Jo Didenybės tarnyba“.
14.00 „Beprotnamis“.
15.00 „Nežinoma planeta“.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 „Katerina“.
17.00 Šiandien pasaulyje.
17.08 Ypatinga nuomonė.
18.00 „Slaptoji Jo Didenybės tarnyba“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.08 Ypatinga nuomonė.
20.00 „Beprotnamis“.
21.00 „Gyventi iš naujo“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 „Beprotnamis“.
00.30 „Nežinoma planeta“.
01.00 „Gyventi iš naujo“.
02.00 Vaidybinis f. „Triufaldinas iš Bergamo“ (2).
04.00 Ypatinga nuomonė.
05.00 „Slaptoji Jo Didenybės tarnyba“.
TVC - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
07.00 Nuotaika.
08.50 Į startą!
09.05 „Kulikovo laukas“.
09.15 „Lauko darbai“.
09.35 „Mano širdis reikalauja“.
10.20 Dekoratyvinės aistros.
11.05 Dokumentinis f.
11.45 „Kulka - kvailė II“.
12.30 Įvykiai.
12.50 Vaidybinis f. „Nerami apylinkė II“ (7, 8).
14.15 Abėcėlė.
14.40 „Aistros teisme“.
15.30 Įvykiai.
15.50 „Aistros teisme“.
16.35 „Lauko darbai“.
16.55 Mano didvyris.
17.45 „Mano širdis reikalauja“.
18.30 Įvykiai.
19.00 „Draugiška šeimynėlė“.
19.50 Balso teisė.
21.00 Naujienų miestas.
21.15 „Kulka - kvailė II“.
22.10 „Aistros teisme“.
23.00 Įvykiai.
23.30 „Aistros teisme“.
00.15 Sovietų mafija.
00.55 Gynybos linija.
01.25 Įvykiai. 25-oji valanda.
01.55 „Petrovkos 38“.
02.10 „Draugiška šeimynėlė“.
02.55 Balso teisė.
04.05 „Aistros teisme“.
05.35 Be apgaulės.
06.15 „Mano širdis reikalauja“.
ARD - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
06.30 Ryto programa.
10.00 Dienos apžvalga.
10.05 TV serialai.
10.55 TV serialai.
11.45 TV serialai.
12.35 „Laukinių gyvūnų prieglauda“.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga.
15.10 TV serialas „Raudonos rožės“.
16.00 Dienos apžvalga.
16.10 TV serialas „Meilės sūkuryje“.
17.00 Dienos apžvalga.
17.10 Dokumentinis serialas „Išgyventi Afrikoje“.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 Viktorina.
19.50 TV serialas „Hubertas ir Štaleris“. Vokietija, 2012 m.
20.45 Mokslo žurnalas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Vaid. f. „Tėvai“. Vokietija, 2013 m.
22.45 Plius minus. Ekonomikos žurnalas.
23.15 Dienos temos.
23.45 Vaid. f. „Laisvas kritimas“. Vokietija, 2013 m.
01.15 Nakties programa.
01.35 Vaid. f. „Tėvai“. Vokietija, 2013 m.
03.10 Vaid. f. „Laisvas kritimas“. Vokietija, 2013 m.
RTL - trečiadienis, rugsėjo 2 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.15 Nakties žurnalas.
06.35 Kaip sprogmenys (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dokumentinis serialas „Policininkų, sanitarų ir kitų profesijų atstovų šiokiadieniai“.
16.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
19.00 Kaip sprogmenys.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 25nesėkmingiausios akimirkos priešais kamerą.
23.15 „Stern TV“.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA