Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“. Didžioji Britanija (N-7).
07.20 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
08.20 TV serialas „Kartą Rostove“ (15) (N-7).
09.20 TV serialas „Miškinis“ (3/47) (N-7).
10.25 TV serialas „Paslapčių sala“ (19) (N-7).
11.30 TV serialas „Gluchariovas“ (1/43) (N-7).
12.35 TV serialas „Pėdsakas“ (1/65) (N-7).
13.35 TV serialas „Ilga kelionė namo“ (1/16) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Delta“ (1/2) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Laiptai į dangų“ (6) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Gluchariovas“ (1/44) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Kulinaras“ (2/7) (N-7).
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė.
01.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.45 TV serialas „Neišsižadėk“ (30) (N-7).
03.30 TV serialas „Bitininkas“ (1/32) (N-7).
04.15 TV serialas „Gluchariovas“ (1/32) (N-7).
05.05 TV serialas „Neišsižadėk“ (30) (N-7).
05.50 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
LRT TELEVIZIJA - ketvirtadienis, kovo 30 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 60akimirkų. TV šou (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 60akimirkų. TV šou (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (11/1) (N-7).
10.00 TV serialas „Seserys“ (N-7) (kart.).
10.55 Specialus tyrimas (kart.).
11.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.10 TV serialas „Seserys“ (17) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas D.Jurgelevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.05 Gamtos inspektoriai.
19.30 TV serialas „Muškietininkai“ (2/9) (N-7).
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Premjera. Vaidybinis f. „Boksininkas“. Drama. Rež. J.Sheridanas. JAV, Airija, 1997 m. (N-14).
00.35 Gamtos inspektoriai (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi III“ (kart.).
05.40 Klausimėlis.lt (kart.).
TV3 - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Nuotykių metas“ (13) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Šviesoforas“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2564) (N-7).
10.00 Ekstrasensai detektyvai (N-7).
11.00 Gero vakaro šou (N-7) (kart.).
12.00 Aš - superhitas. Realybės šou (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (13) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (22, 1) (N-7).
14.30 TV serialas „Pažadėtoji“ (1131, 1132) (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka meilė“ (150) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (66) (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Šviesoforas“ (12) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Įkaitas“. Kriminalinis trileris. Rež. F.E.Siri. Vaid. B.Willisas, K.Pollakas, J.Bennettas, M.Horn, B.Fosteris. JAV, Vokietija, 2005 m. (N-14).
00.50 TV serialas „Imperija“ (11) (N-14).
01.45 TV serialas „Rouzvudas“ (12) (N-14).
02.35 TV serialas „Vikingai“ (24) (N-14).
03.25 TV serialas „Paskutinis žmogus Žemėje“ (18) (N-7).
04.00 Programos pabaiga.
LNK - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (96).
07.05 Animacinis serialas „Džiumandži“ (34).
07.30 Animacinis serialas „Mažieji Tomas ir Džeris“ (15).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (10, 11) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
12.40 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Amžina meilė“ (59, 60) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Žmogus be praeities“. Veiksmo. trileris. Rež. R.Liebermanas. Vaid. S.Austinas, A.Beachas, E.Cerra. JAV, 2010 m. (N-14).
00.05 TV serialas „Kultas“ (14) (N-14).
01.00 TV serialas „Strėlė“ (20) (N-7).
01.50 Sveikatos ABC. Vedėja R.Balanaškienė (kart.).
02.15 Alchemija.
02.45 Retrospektyva. Menininkų portretai.
BTV - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.15 TV serialas „Džeikas, Storulis ir šuo“ (8) (N-7).
07.10 TV serialas „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.).
08.05 TV serialas „Voratinklis“ (N-7) (kart.).
09.05 TV serialas „Paskutinis faras“ (N-7) (kart.).
10.05 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
11.05 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.15 TV serialas „Kijevo operatyvinė grupė“ (N-7) (kart.).
13.20 TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“ (2) (N-7).
14.20 TV serialas „Viena už visus“ (43) (N-7).
14.50 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
15.55 TV serialas „Tokia tarnyba“ (69) (N-7).
16.50 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (393) (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 TV serialas „Kijevo operatyvinė grupė“ (14) (N-7).
19.30 TV serialas „Voratinklis. Sutapimų nebūna“ (4) (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.30 Vaidybinis f. „Juodasis tinklas“. Veiksmo trileris. Rež. B.Vaussenatas. Vaid. P.Silander, O.Gruner. JAV, 2016 m. (N-14).
23.20 Vaidybinis f. „Keleiviai“. Trileris. Rež. R.Garcia. Vaid. A.Hathaway, P.Wilsonas, D.Morse'as. JAV, Kanada, 2008 m. (N-14) (kart.).
01.05 TV serialas „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7) (kart.).
01.55 TV serialas „Dalasas“ (14) (N-7).
03.25 TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7) (kart.).
04.10 Savaitės kriminalai (N-7) (kart.).
LRT KULTŪRA - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nes man tai rūpi (kart.).
06.55 „Pavojingi jausmai“ (kart.).
07.45 „Drakoniukas Kokosas“ (kart.).
08.00 Istorijos detektyvai (kart.).
08.45 „Kaip atsiranda daiktai“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Dok. f. „Užaugę internete“. JAV, 2008 m. (kart.).
13.05 Keliaukim! (kart.).
13.35 Mokslo sriuba (kart.).
13.55 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016“ (kart.).
15.00 Šventės ir tradicijos. Vestuvių tradicijos ir papročiai (kart.).
15.30 „Pavojingi jausmai“ (55, 56).
16.25 „Kaip atsiranda daiktai“ (7/20).
16.50 Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota).
17.05 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis (subtitruota).
17.25 „LRT kultūros“ akademija.
18.10 Poezija. LRT aukso fondas.
18.15 „Valdžios tvirtovė“ (N-7) (kart.).
19.15 Labanaktukas. „Riteris Rūdžius“ (36).
19.45 „Atspindžiai“.
20.15 Legendos.
21.00 LRT studija „Kino pavasaryje 2017“.
21.30 Vaid. f. „Gorilos rūke“. Biografinė drama. JAV, 1988 m. (N-7) (kart.).
23.35 DW naujienos rusų kalba.
23.45 Dabar pasaulyje.
00.15 Kamerinės muzikos koncertas „Rudens trio“. Atlieka „Trio Enescu“.
01.45 ARTi (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Stop juosta (kart.).
04.15 Nes man tai rūpi (kart.).
05.00 Panorama (kart.).
05.35 Dėmesio centre.
05.50 Sportas.
05.55 Orai.
TV1 - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 „Ponia Dila“ (6) (N-7).
09.25 Būrėja.
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“ (6) (N-7).
10.30 „Auklė“ (129).
11.00 „Policija ir Ko“ (19) (N-7).
12.05 „Ekspertė Džordan“ (19) (N-7).
13.05 „CSI. Niujorkas“ (16) (N-7).
14.05 „Didžiojo sprogimo teorija“ (19) (N-7).
14.35 „Sandžėjus ir Kreigas“ (13).
15.05 „Kaukė“ (34).
15.35 „Rožinė pantera“ (74).
16.05 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“ (8).
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“ (1252, 1253).
17.55 „Širdele mano“ (146) (N-7).
18.50 Vaid. f. „Midsomerio žmogžudystės IV. Sugedęs vaisius“. Detektyvas. Didžioji Britanija, 2001 m. (N-7).
21.00 Detektyvo vakaras. Premjera. Vaid. f. „Geriausi Švedijos detektyvai. Gedulingos mišios“. Švedija, 2015 m. (N-7).
23.20 „Be kaltės kalta“ (15) (N-7).
01.05 „Vedęs ir turi vaikų“ (N-7) (kart.).
01.30 „Auklė“ (kart.).
01.55 „CSI. Niujorkas“ (N-7) (kart.).
02.40 „Ekspertė Džordan“ (N-7) (kart.).
03.25 „Policija ir Ko“ (N-7) (kart.).
04.15 „Nebylus liudijimas. Lemtinga klaida“ (1, 2) (N-7) (kart.).
TV6 - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Las Vegasas“ (6) (N-7).
08.00 Topmodeliai. Realybės šou (N-7) (kart.).
09.00 Vienam gale kablys. Laida žvejams (kart.).
09.30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis.
10.30 „Dvi merginos be cento“ (21, 22) (N-7).
11.30 „Kastlas“ (N-7) (kart.).
12.30 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
13.30 „6 kadrai“ (5, 6) (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. Realybės šou (N-7).
16.00 „Kastlas“ (8) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (3) (N-7).
18.00 „Kaulai“ (20) (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ (234) (N-7).
20.00 Aš - superhitas. Realybės šou (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (38) (N-14).
21.30 „Baradačius“ (12) (N-14).
22.00 Vaid. f. „Pabėgimo planas“. Veiksmo trileris. JAV, 2013 m. (N-14).
00.15 Aš - superhitas. Realybės šou (N-7) (kart.).
01.15 „Daktaras Hausas“ (17) (N-14).
LRT LITUANICA - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
09.55 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
10.20 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
11.10 Karinės paslaptys. Vedėjai A.Matonis ir D.Jursevičius.
11.55 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Vedėja L.Rimkevičienė.
12.20 Gustavo enciklopedija. Vedėjas A.Rakauskas.
12.45 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Vedėjai A.Žakaitienė, M.Repšys, B.Tiškevič ir G.Savickas.
14.00 Laba diena, Lietuva!
16.05 TV serialas „Naisių vasara“ (25, 26).
16.55 Mokslo sriuba. Vedėjas I.Kančys.
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Žinios (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.30 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Vedėjai A.Žakaitienė, M.Repšys, B.Tiškevič ir G.Savickas.
22.45 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
23.25 Mokslo sriuba. Vedėjas I.Kančys.
23.45 LRT studija „Kino pavasaryje 2017“. Vedėjas R.Jonaitis.
00.10 Laba diena, Lietuva!
02.10 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
02.35 Pasaulio lietuvių žinios.
03.05 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
03.50 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Vedėjai A.Žakaitienė, M.Repšys, B.Tiškevič ir G.Savickas.
05.00 Panorama.
05.35 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
05.50 Sportas.
05.55 Orai.
TV8 - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
08.10 „Šunyčiai patruliai“ (5).
08.45 Senoji animacija (kart.).
09.40 „Visos upės teka“ (N-7) (kart.).
12.00 „Tu - mano likimas“ (N-7) (kart.).
13.00 „Meilės žiedai“ (N-7) (kart.).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. Realybės šou.
16.00 Ir skanu, ir skoninga. Kulinarijos ir remonto laida.
17.00 „Tu - mano likimas“ (27) (N-7).
18.00 „Meilės žiedai“ (66, 67) (N-7).
20.00 Ką pasakė Kakė Makė? Laida vaikams.
20.15 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Tikras mačo“. Komedija. Vokietija, 2015 m. (N-7).
23.00 „Meilės žiedai“ (N-7) (kart.).
01.00 Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės (N-7).
01.50 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
Info TV - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.30 „Infodiena“ (kart.).
10.30 KK2. Informacijos šou (N-7).
11.15 Pagalbos skambutis (N-7).
12.10 Dviračio šou. Humoro laida.
12.40 Autopilotas. Laida apie automobilius.
13.10 24valandos (N-7).
13.55 Dok. f. „Nibelungų kodas“ (1) (N-7).
14.45 Dviračio šou. Humoro laida.
15.15 KK2. Informacijos šou (N-7).
16.00 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 „Infodiena“. Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou. Humoro laida.
22.00 „Infodiena“ (kart.).
00.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
00.30 „Infodiena“ (kart.).
02.30 „Infodiena“ (kart.).
Init - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.55 Programa.
08.00 Muzikos ekspresas.
09.00 Žinios (kart.).
09.20 „Trys muškietininkai“. Nuotykių (N-7).
11.10 Alytaus istorijos slenksčiai. Miesto muziejus. TV laida (kart.).
11.40 TV serialas „Ilgas kelias“ (39) (N-7).
12.30 TV serialas „Įsimylėjusi Katerina“ (39) (N-7).
13.20 „Ne šuo, o stebuklas!“. Komedija (N-7).
14.50 LT muzika.
15.05 Aš - Lietuvos pilietis: tapatybės akcentai (3/16). TV laida.
15.35 Namų užrašai. TV laida (kart.).
16.00 Animacinis serialas „Ping Pong“ (11) (N-7).
16.30 „Superherojus!“. Parodijų komedija (N-7).
18.00 Žinios.
18.10 TV serialas „Ilgas kelias“ (40) (N-7).
19.05 TV serialas „Įsimylėjusi Katerina“ (40) (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Sportas, grožis, sveikata. TV laida. Vedėja Š.Kasperavičienė.
20.50 D.U.K. TV laida. Vedėja R.Vasiliauskienė.
21.05 „Karštas kubilas - laiko mašina“. Komedija (N-14).
22.50 Žinios (kart.).
23.10 „Nepasitikėk niekuo“. Veiksmo (N-14).
00.45 Neprigausi (13, 14). Pramoginė laida.
01.20 Programos pabaiga.
Pūko TV - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.45 Muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.50 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
18.05 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.15 Muzika.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.45 Muzika.
Balticum TV - ketvirtadienis, kovo 30 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Pinigai iš nieko (16). Pramoginė laida.
10.30 „Siaubingi namai“ (12). Realybės dokumentika.
11.30 „Zambezija“. Animacinė nuotykių komedija. Pietų Afrikos Respublika, 2012 m.
13.00 „Deklaruotinų daiktų nėra“. Komedija. Prancūzija, 2010 m. (N-7).
14.55 Klaipėdos patruliai. Kriminalinių įvykių kronika (N-7) (kart.).
15.25 Dokumentinis serialas „Užkariaujant dangų“ (1).
16.25 „Didžioji skruzdėlyčių karalystė“. Animacinis nuotykių. Prancūzija, Belgija, 2013 m.
18.00 „Mokytojai“ (2). Romantinė komedija. Rusija, 2014 m. (N-7).
19.00 TV serialas „Elajus Stounas“ (24) (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Skaniausias gatvės maistas (8). Pramoginė laida.
21.30 „Blogiau nebūna“ (4). Romantinė komedija. Vokietija, 2012 m.
22.30 „Balticum TV“ žinios.
23.00 TV serialas „Prakeiktas metas“ (6) (N-14).
00.00 Dokumentinis serialas „Apokalipsė. Antrasis pasaulinis karas“ (6) (N-7).
01.00 Programos pabaiga.
STV - ketvirtadienis, kovo 30 d.
08.00 Programa.
08.05 Infostudija. Informacinė laida (kart.).
08.25 Kas? Kur? Kada?
08.35 Debesys. Pažintinė kultūros laida (kart.).
09.05 Gamta gydo.
09.15 Anądien Šiauliuose. Pažintinė laida (kart.).
09.45 Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybininkė Marcelė Kubiliūtė. Pažintinė laida (kart.).
10.15 Specialisto patarimai.
10.25 Infostudija. Informacinė laida (kart.).
10.45 Dokumentinis f. „Punsko novelės“.
11.40 Keliaujanti biblioteka. Pažintinė laida (kart.).
12.10 Kas? Kur? Kada?
12.20 Infostudija. Informacinė laida (kart.).
12.40 Reportažai iš Lietuvos požemių. Vilniaus gynybinis žiedas. Pažintinė laida (kart.).
13.10 Kas? Kur? Kada?
13.20 Koncertas „Muzikinis ekspresas. JAV - LT“.
14.35 Kas? Kur? Kada?
14.45 Koncertas „Simfonija Šiauliams 2014“.
16.35 Gyvoji Sūduvos istorija. Ąžuolų Būda. Pažintinė laida (kart.).
17.05 Mokslo sriuba. Mokslo ir technologijų populiarinimo laida (kart.).
17.20 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
17.50 Kitomis akimis. Pažintinė laida (kart.).
18.20 Specialusis reportažas.
18.30 Infostudija. Informacinė laida.
18.50 Kas? Kur? Kada?
19.00 Lietuvos žydų kultūros paveldo vingiai. Pažintinė laida (kart.).
19.30 „A mas da gyvi“. Tik mums žemaitiška kalba (kart.).
19.50 Kalba gimtoji lūposna įdėta. Žemaitiška kelmiškių tarmė. Pažintinė laida (kart.).
20.20 Dzūkiška paletė. Pažintinė laida (kart.).
20.50 Kas? Kur? Kada?
21.00 Infostudija. Informacinė laida.
21.20 Specialisto patarimai.
21.30 Tauro ragas. Laida medžiotojams.
22.00 Auksinė kolekcija. J.N.V.Daulenskienė. Pažintinė laida.
23.00 Reakcija. Situacijų laida.
23.10 Kas? Kur? Kada?
23.20 Infostudija. Informacinė laida.
23.40 Nakties pramogos (S).
04.00 Programos pabaiga.
Dzūkijos TV - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.20 Programa.
06.24 TV parduotuvė.
06.40 Dokumentinis serialas „Mikropasauliai“. Didžioji Britanija (N-7).
07.20 Patriotai. Žurnalistinių tyrimų laida. Vedėja R.Janutienė (N-7).
08.20 TV serialas „Kartą Rostove“ (15) (N-7).
09.20 TV serialas „Miškinis“ (3/47) (N-7).
10.25 TV serialas „Paslapčių sala“ (19) (N-7).
11.30 TV serialas „Gluchariovas“ (1/43) (N-7).
12.35 TV serialas „Pėdsakas“ (1/65) (N-7).
13.35 TV serialas „Ilga kelionė namo“ (1/16) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Delta“ (1/2) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Laiptai į dangų“ (6) (N-7).
18.00 Vandentvarkos naujienos (kart.).
18.20 Pozicija (kart.).
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 Svečiuose pas Marceliutę.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 TV serialas „Kulinaras“ (2/7) (N-7).
21.30 24/7. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D.Žeimytė.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 Nuoga tiesa. Debatų laida. Vedėja R.Janutienė.
01.45 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.30 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.45 TV serialas „Neišsižadėk“ (30) (N-7).
03.30 TV serialas „Bitininkas“ (1/32) (N-7).
04.15 TV serialas „Gluchariovas“ (1/32) (N-7).
05.05 TV serialas „Neišsižadėk“ (30) (N-7).
05.50 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
TV1000 - ketvirtadienis, kovo 30 d.
03.10 „Drakono širdis“. Fantastinis nuotykių. JAV, 1996 m.
08.25 „Belaukiant amžinybės“. Romantinis. JAV, 2010 m.
10.30 „Pražūtingas rūkas“. Siaubo. JAV, 2007 m.
13.05 „Atkirtis“. Muzikinė drama. JAV, 2014 m.
15.25 „Ji“. Mokslinės fantastikos drama. JAV, 2013 m.
18.05 „Kol nenuėjau miegoti“.
20.10 „Mano stora, amžinai bjauri draugė“.
22.05 „Pano labirintas“. Mistinė karinė drama. Ispanija, Meksika, JAV, 2006 m.
00.25 „Pėdsakai“. Nuotykių drama. Australija, 2013 m.
02.30 „Fruitveilo stotis“. Drama. JAV, 2013 m.
03.55 „Divergentė“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2014 m.
TV1000 Premium - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.00 „Ledynmetis. Žemynų atsiradimas“.
08.00 „Meilė ir malonė“. Biografinė drama. JAV, 2015 m.
10.00 „Greiti ir įsiutę V“. Kriminalinis, trileris. JAV, 2011 m.
12.05 „Be stabdžių“. Romantinė komedija. JAV, 2015 m.
14.10 „Smalsutis Džordžas“.
16.00 „Transporteris II“. Veiksmo. JAV, Prancūzija, 2005 m.
18.00 „Pavogtas pasimatymas“. Romantinė komedija. Didžioji Britanija, 2015 m.
20.00 „Ištikimasis sodininkas“. Dramatinis trileris. JAV, 2005 m.
22.05 „Kitapus durų“. Trileris. JAV, Didžioji Britanija, Indija, 2016 m.
00.00 „Vienas namuose“. Komedija. JAV, 1990 m.
01.50 „Iksmenai. Pirma klasė“. Fantastinis trileris. JAV, 2011 m.
04.00 „Bornas. Galutinis tikslas“.
TV1000 Action - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.10 „Invazija“. Mokslinės fantastikos trileris. JAV, Australija, 2007 m.
09.10 „Dvylika“. Trileris. JAV, 2010 m.
11.10 „Tango ir Kešas“.
13.10 „Mirusiųjų žemė“. Siaubo. JAV, 2005 m.
15.10 „Plyta“. Kriminalinė drama. JAV, 2005 m.
17.10 „Dvasia“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2008 m.
19.10 „Ginklo sūnus“. Kriminalinis veiksmo. JAV, 2014 m.
21.10 „Šarvuotis“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2009 m.
23.10 „Hanibalas. Pradžia“.
01.10 „Mūšis dėl Los Andželo“. Mokslinės fantastikos. JAV, 2011 m.
02.35 „Tu kitas“.
05.10 „Skotas Piligrimas prieš pasaulį“.
TV1000 Russkoje kino - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.20 „Visi išėjo“. Komiška biografinė drama. Rusija, Gruzija, Čekija, 2013 m.
08.45 „Dramblys“.
10.35 „Geresnio brolio nebuvo“. Drama. Rusija, 2011 m.
12.25 „Pono Tiškučio kelionės“.
14.10 „Chotabyčius“. Nuotykių komedija. Rusija, 2006 m.
16.10 „Šnipo dvasia“.
18.15 „Rojaus kurjeris“. Nuotukių komedija. Rusija, 2013 m.
20.20 „Vyras su garantija“. Komedija. Rusija, 2012 m.
22.00 „Belaisvis“. Karinė drama. Rusija, 2008 m.
23.40 „Maskvos žigolas“. Drama. Rusija, 2008 m.
01.35 „Moterys prieš vyrus“. Komedija. Rusija, 2015 m.
03.05 „1,80 m ir aukštesni“. Komedija. Rusija, 2005 m.
04.45 „Kaip ištekėti už milijonieriaus“. Komedija. Rusija, 2012 m.
Balticum AUKSINIS - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.00 „Sudie, Bafana“. Biografinė istorinė drama. Vokietija, Prancūzija, PAR, 2007 m. (N-7).
09.00 „Banditai“. Kriminalinė romantinė komedija. JAV, 2001 m. (N-7).
11.00 „Monako princesė“. Biografinė romantinė drama. Šveicarija, Prancūzija, JAV, 2014 m.
13.00 „Miestas prie jūros“. Kriminalinė drama. JAV, 2002 m. (N-7).
15.00 „Gerbėja“. Kriminalinė drama. Prancūzija, 2014 m. (N-7).
17.00 „Mirtinas karštis“. Kriminalinė veiksmo komedija. Kanada, Vokietija, 2002 m. (N-7).
19.00 „Broliai Blumai“. Romantinė nuotykių komedija. JAV, 2008 m. (N-7).
21.00 „Atbraila“. Romantinis trileris. JAV, Vokietija, Saudo Arabija, 2011 m. (N-7).
23.00 „Nuodėminga aistra“. Trileris. Prancūzija, Vokietija, 2012 m. (N-14).
01.00 „Sumautos atostogos Meksikoje“. Kriminalinis veiksmo trileris. JAV, 2012 m. (N-14).
XXI - ketvirtadienis, kovo 30 d.
08.10 „Nužudyti airį“. Biografinė kriminalinė drama. JAV, 2010 m.
10.00 TV filmas „Antimafija“ (11). Veiksmo detektyvas. Italija, 2009 m.
11.00 „Kai aš gulėjau mirties patale“. Drama. JAV, 2013 m.
12.55 „Prisiminimai“. Komiška drama. Prancūzija, 2014 m.
14.30 „Pagrobti poną Heinekeną“. Kriminalinis trileris. Belgija, Nyderlandai, JAV, 2014 m.
16.10 „Nužudyti airį“. Biografinė kriminalinė drama. JAV, 2010 m.
18.00 TV filmas „Antimafija“ (11). Veiksmo detektyvas. Italija, 2009 m.
19.00 „Kai aš gulėjau mirties patale“. Drama. JAV, 2013 m.
20.55 „Prisiminimai“. Komiška drama. Prancūzija, 2014 m.
22.30 „Pagrobti poną Heinekeną“. Kriminalinis trileris. Belgija, Nyderlandai, JAV, 2014 m.
00.10 „Nužudyti airį“. Biografinė kriminalinė drama. JAV, 2010 m.
02.00 TV filmas „Antimafija“ (11). Veiksmo detektyvas. Italija, 2009 m.
03.00 „Kai aš gulėjau mirties patale“. Drama. JAV, 2013 m.
04.55 „Prisiminimai“. Komiška drama. Prancūzija, 2014 m.
06.30 „Pagrobti poną Heinekeną“. Kriminalinis trileris. Belgija, Nyderlandai, JAV, 2014 m.
Fox - ketvirtadienis, kovo 30 d.
08.00 „Los Andželo policija“.
09.25 „NCIS“.
10.10 TV serialas „Gyvenimas pagal Džimą“.
11.10 „Nusikalstami protai“.
11.55 „Nusikalstami protai: kitapus sienų“.
12.35 „NCIS“.
13.15 „Los Andželo policija“.
14.00 „Du su puse vyro“.
14.40 „Skydo agentai“.
15.25 „Nusikalstami protai“.
16.05 „Nusikalstami protai: kitapus sienų“.
16.50 „Gotamas“.
17.30 „Skydo agentai“.
18.15 „Legionas“.
19.45 „Gotamas“.
20.30 „Skydo agentai“.
21.15 „Nusikalstami protai“.
22.00 „Legionas“.
22.45 „Gotamas“.
23.25 „Skydo agentai“.
00.10 „Los Andželo policija“.
00.55 „Nusikalstami protai“.
01.35 „NCIS“.
02.15 „Ką nutyli pušys“.
02.55 „Los Andželo policija“.
04.20 „Klausytojas“.
05.45 TV serialas „Los Andželo policija“.
06.30 „Gyvenimas pagal Džimą“.
07.10 „Gotamas“.
Fox life - ketvirtadienis, kovo 30 d.
03.10 „Stebuklų šalis“.
03.55 „Tėtušis“.
06.05 „Stebuklų šalis“.
06.50 „Tėtušis“.
08.00 Jamie ir Jimmy kulinarinės kovos.
08.50 Paprasti Nigellos patiekalai.
09.20 „Tėtušis“.
10.05 „Dvasių užkalbėtoja“.
10.50 „Grėj anatomija“.
11.30 „Kastlas“.
12.15 „Lauros paslaptys“.
12.55 Jamie ir Jimmy kulinarinės kovos.
13.40 Paprasti Nigellos patiekalai.
14.10 „Mikas“.
14.35 „Dvasių užkalbėtoja“.
15.15 „Lauros paslaptys“.
16.00 Jamie ir Jimmy kulinarinės kovos.
16.45 „Skorpionas“.
17.25 „Grėj anatomija“.
18.10 „Juodasis kodas“.
18.55 „Grėj anatomija“.
19.35 „Kastlas“.
20.20 „Skorpionas“.
21.40 „Aferistas“.
22.20 „Skorpionas“.
23.00 „Kastlas“.
23.45 „Skorpionas“.
00.25 „Aferistas“.
01.05 „Lauros paslaptys“.
01.45 „Grėj anatomija“.
02.30 „Dvasių užkalbėtoja“.
04.40 Jamie ir Jimmy kulinarinės kovos.
05.30 Paprasti Nigellos patiekalai.
Disney Channel - ketvirtadienis, kovo 30 d.
05.00 Animaciniai serialai.
12.00 Animacinis serialas „Aladinas“. JAV, 1994 m.
13.00 Animacinis serialas „Naujoji imperatoriaus mokykla“.
14.30 Animacinis serialas „Laikų pradžia“.
16.00 Animacinių serialų kartojimai.
16.50 Animacinių serialų kartojimai.
18.15 Animacinis serialas „Ponia Bag ir šaunus katinas“.
19.30 Animacinis f. „Mulan“. JAV, 1998 m.
21.15 Animacinių ir TV serialų programa.
02.40 Animacinis f. „Vabalėliai. Nuotykiai skruzdėlių slėnyje“. Prancūzija, 2013 m.
04.10 Muzika.
Travel - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.00 Muziejų paslaptys.
07.00 Naujo būsto paieška.
09.00 Parsivesk mane namo.
09.30 Gyvenime ne vien žiedai.
10.00 Viešbučių verslas.
11.00 Muziejų paslaptys.
12.00 Nežinoma ekspedicija.
13.00 Naujo būsto paieška.
15.00 Parsivesk mane namo.
15.30 Gyvenime ne vien žiedai.
16.00 Statybos Aliaskoje.
17.00 Viešbučių verslas.
18.00 Neįprastas Amerikos maistas.
19.00 Naujo būsto paieška.
21.00 Parsivesk mane namo.
21.30 Gyvenime ne vien žiedai.
22.00 Sunkus žygis. Brazilija.
23.00 Sunki kelionė traukiniais.
00.00 Neįprastas Amerikos maistas.
01.00 Muziejų paslaptys.
02.00 Nežinoma ekspedicija.
03.00 Sunkus žygis. Brazilija.
04.00 Sunki kelionė traukiniais.
05.00 Neįprastas Amerikos maistas.
Discovery - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.10 Kaip tai pagaminta?
07.00 Kelionė traukiniu Australijoje.
07.50 Kaip tai veikia?
08.15 Kaip tai pagaminta?
08.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje.
09.10 Sandėlių karai. Kanada.
09.40 Nekilnojamojo turto karai.
10.05 Aukso karštinė.
10.55 Išgyventi drauge.
11.50 Greiti ir garsūs.
12.40 Automobilių perpardavėjai.
13.35 Kelionė traukiniu Australijoje.
14.30 Didžiausios pasaulio laivų statyklos.
17.15 Kaip tai pagaminta?
17.40 Sandėlių medžiotojai Britanijoje.
18.10 Sandėlių karai. Kanada.
18.40 Nekilnojamojo turto karai.
19.05 Automobilių perpardavėjai.
20.00 Kaip tai veikia?
20.30 Kaip tai pagaminta?
21.00 Nekilnojamojo turto karai.
22.00 Likviduotojas.
23.00 Sandėlių medžiotojai Britanijoje.
00.00 Sandėlių karai. Kanada.
01.00 Nakties programa.
Animal Planet - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.36 Gorilų mokykla.
07.25 Kinologijos įvadas.
08.15 Jankių džiunglės.
09.10 Orangutanų sala.
10.05 Akvariumų verslas.
11.00 Kinologijos įvadas.
11.55 Bondajaus klinikos veterinaras.
12.50 Jankių džiunglės.
13.45 Aligatorių tramdytojai.
14.40 Orangutanų sala.
15.35 Akvariumų verslas.
16.30 Gyvatė Šeila.
17.25 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai.
18.20 Gyvenimas Veterinarijos universitete.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Orangutanų sala.
21.05 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai.
22.00 Begemotai. Nusikaltėlių pasaulio žudikai.
22.55 Aligatorių tramdytojai.
23.50 Gyvatė Šeila.
00.45 Bondajaus klinikos veterinaras.
01.40 Gyvenimas Veterinarijos universitete.
02.35 Akvariumų verslas.
03.25 Orangutanų sala.
04.15 Aligatorių tramdytojai.
05.02 Gyvatė Šeila.
05.49 Gyvenimas Veterinarijos universitete.
Viasat HISTORY - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.35 „Linksmi išradimai“.
07.00 „Slaptasis karas“.
07.50 „Muziejaus paslaptys“.
08.35 „Carų imperija. Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją“.
09.35 „Amerikiečių princesės - milijonierės“.
10.25 „Linksmi išradimai“.
10.50 „Konspiracija“.
11.40 „Didžiausios apgavystės istorijoje“.
12.30 „Viduramžių numirėliai“.
13.20 „Amerikiečių princesės - milijonierės“.
14.10 „Carų imperija. Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją“.
15.15 „Mitų medžiotojai“.
16.10 „Uždrausta istorija“.
17.00 „Hitlerio Rytų Prūsija“.
17.50 „Linksmi išradimai“.
18.20 „Muziejaus paslaptys“.
19.10 „Carų imperija. Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją“.
20.15 „Mitų medžiotojai“.
21.10 „Uždrausta istorija“.
22.00 „Slaptieji Tiudorų laikų namų žudikai“.
23.10 „Karalienė Viktorija ir suluošintas Kaizeris“.
00.05 „Carų imperija. Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją“.
01.10 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.15 „Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų pakrantės apsauga“.
07.00 „Oro gelbėtojai“.
07.25 „Didelė pikta žuvis“.
08.10 „Žvalgytojai“.
09.00 „Nefrito karštinė“.
09.20 „Drožinėtojų karaliai“.
09.45 „Sunkvežimiai gigantai“.
10.40 „Pakeltas!“.
11.30 „Brolių projektai namuose“.
11.50 „Brolių projektai“.
12.15 „Mano namai ant vandens“.
12.35 „Skraidyklės“.
13.00 „Linksmi išradimai“.
13.55 „Nuodėmingojo miesto automobiliai“.
14.45 „Medienos karaliai“.
15.30 „Šaltųjų vandenų žvejai“.
16.20 „Šiaurės laukinė gamta“.
17.05 „Pakeltas!“.
17.55 „Sunkvežimiai gigantai“.
18.50 „Drožinėtojų karaliai“.
19.10 „Brolių projektai“.
19.35 „Medienos karaliai“.
20.25 „Žvalgytojai“.
21.10 „Šaltųjų vandenų žvejai“.
22.00 „Mano namai ant vandens“.
22.45 „Rąstų namelio karštinė“.
23.30 „Australijos aukso ieškotojai“.
00.20 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.00 Žmogus prieš „YouTube“.
06.45 Kvailių mokslas.
07.50 Didžiulės gamyklos.
08.35 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
09.20 Jukono auksas.
10.05 Naskos piešinių iššifravimas.
10.55 Didžiulės gamyklos.
11.40 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
12.30 Žinoma visata.
13.15 Proto žaidimai.
14.50 Didžiulės gamyklos.
15.35 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
16.20 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
17.55 Jukono auksas.
18.40 Žinoma visata.
19.25 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
20.15 Kvailių mokslas.
21.00 Išgelbėti automobilį.
21.45 Žinoma visata.
22.30 Naskos piešinių iššifravimas.
23.20 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
00.55 Nakties programa.
MTV - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Eilinė Onutė.
09.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
10.00 „Konspektai“.
11.30 „Nevykęs pasimatymas“.
12.00 Tik hitai.
14.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
15.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
16.00 Papimpink mano ratus.
18.00 Katžuvė. TV šou.
21.00 TV serialas „Nepritampanti“.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
23.00 Ar tu vienišas?
00.00 „Su buvusiuoju paplūdimyje“.
03.40 Tik hitai.
Mezzo - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.00 „Intermezzo“.
09.30 L.van Beethoveno, J.Brahmso ir R.Schumano kūrinius.
11.35 C.Debussy ir F.Chopino kūrinių koncertas.
12.10 „Intermezzo“.
13.30 G.Puccini opera „Manon Lesko“.
15.35 J.Sibeliuso, L.Bernsteino ir C.Nielseno kūrinių koncertas.
17.10 „Intermezzo“.
17.30 D.Šostakovičiaus, P.Čaikovskio ir I.Stravinskio kūrinių koncertas.
19.10 R.Wagnerio, F.Liszto ir H.Berliozo kūrinių koncertas.
20.45 „Intermezzo“.
21.30 Džiazo archyvai. Groja H.Singerio kvintetas (1970 m.).
22.15 Džiazas. Bojanas ir J.Lourau.
23.05 J.Lourau „Groove Retrievers“.
00.50 Džiazas. Kvartetas „The Spring“.
02.20 Nakties programa.
BBC - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 BBC tiesiogiai.
11.00 Įsijunk internetą.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Liudininkai.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 Pasaulio sportas.
14.00 Grinvičo laikas.
15.00 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Pasaulio naujienos.
19.00 Pasaulio naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 100dienų naujienos.
21.45 Pasaulio sportas.
22.30 Atviras pokalbis.
00.00 BBC tiesiogiai.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo naujienos.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.00 CNN naujienų redakcija (taip pat Sporto naujienos).
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
11.00 CNN naujienų redakcija.
11.30 Kulinarijos kelionės.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 Laida apie tenisą.
13.00 Nauja diena.
14.00 CNN naujienų redakcija.
14.30 Pasaulio sporto naujienos.
15.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Pinigai. Vedėja M.Lake.
17.00 Pasaulio verslo apžvalga.
18.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
19.00 R.Questas apie verslą. Svarbiausia.
20.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
21.00 Pasaulio sportas.
21.30 CNN naujienų redakcija.
22.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
23.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
00.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
01.00 R.Questo verslo laida.
02.00 Ch.Amanpour reportažai.
02.30 Pasaulio sporto naujienos.
03.00 Nakties programa.
Sport1 - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lygos apžvalga.
08.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Madrido „Estudiantes“ - Vitorijos „Baskonia“.
09.40 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga.
10.10 Krepšinis. Jungtinė lyga. Krasnodaro „Lokomotiv“ - Sankt Peterburgo „Zenit“.
12.00 Kovinis sportas. „M1 iššūkis“.
13.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. Grozno „Terek“ - Maskvos CSKA.
15.00 Lietuviai NBA lygoje. Krepšinis. NBA. Niujorko „Knicks“ - San Antonijaus „Spurs“.
17.10 Penktasis kėlinys. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga.
18.20 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Andoros „Morabanc“ - „Barcelona“.
20.00 Penktasis kėlinys. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga.
21.00 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. Grozno „Terek“ - Maskvos CSKA.
23.00 Kovinis sportas. „M1 iššūkis“.
00.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Badalonos „Joventut“ - „Barcelona“.
01.20 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Eindhoveno PSV - Arnhemo „Vitesse“.
03.20 Futbolas. Rusijos „Premier“ apžvalga.
03.50 Futbolas. Rusijos „Premier“ lyga. Permės „Amkar“ - Sankt Peterburgo „Zenit“.
05.50 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lygos apžvalga.
Eurosport - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.00 Angliškasis biliardas.
07.00 Dailusis čiuožimas. Pasaulio čempionatas Suomijoje.
08.00 Dviračių sportas.
09.00 Dailusis čiuožimas. Pasaulio čempionatas Suomijoje.
10.30 Liukso ložė.
11.00 Futbolas. Kontrolinės rungtynės.
12.00 Dviračių sportas.
14.00 Dailusis čiuožimas. Pasaulio čempionatas Suomijoje.
15.15 Dviračių sportas.
19.00 Dailusis čiuožimas. Pasaulio čempionatas Suomijoje.
23.10 Sporto naujienos.
23.15 Angliškasis biliardas.
00.55 Sporto naujienos.
01.00 Automobilių sportas. FIA Europos ralio čempionatas Portugalijoje.
01.30 Dviračių sportas.
02.20 Dailusis čiuožimas. Pasaulio čempionatas Suomijoje.
03.30 Angliškasis biliardas.
05.00 Dviračių sportas.
Eurosport 2 - ketvirtadienis, kovo 30 d.
08.00 Dviračių sportas.
09.00 Atvirasis Kinijos angliškojo biliardo turnyras. Tiesioginė transliacija.
12.00 Atvirasis Kinijos angliškojo biliardo turnyras.
12.30 Krepšinis. Europos taurė.
13.30 Kontrolinės futbolo rungtynės.
14.30 Angliškojo biliardo turnyras. Tiesioginė transliacija.
17.30 Kontrolinės futbolo rungtynės.
19.00 Atvirasis Kinijos angliškojo biliardo turnyras.
21.00 Dviračių sportas.
22.25 „Eurosport“ informacinė laida. Naujausi pranešimai, rezultatai ir interviu.
22.30 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas.
00.00 Atvirasis Kinijos angliškojo biliardo turnyras.
01.10 „Eurosport“ informacinė laida. Naujausi pranešimai, rezultatai ir interviu.
01.15 Dviračių sportas.
02.30 Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas.
04.00 Atvirasis Kinijos angliškojo biliardo turnyras.
05.00 Dviračių sportas.
06.00 Atvirasis Kinijos angliškojo biliardo turnyras.
Sport1 De - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.00 Reklama.
14.00 Dokumentinis serialas „Storage Hunters“.
15.00 Dokumentinis serialas „Parking Wars“.
16.00 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
17.00 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
18.00 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
19.00 Dokumentinis serialas „Garage Gold“.
20.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių apžvalga.
21.00 Smiginis. „Premier“ lyga. Tiesioginė transliacija.
00.30 Apie NBA.
01.00 Reportažas.
02.05 Nakties programa.
Viasat Sport Baltic - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.00 Krepšinis. BBL atkrintamosios varžybos.
08.50 „Trans World Sport“.
09.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
10.20 Ledo ritulys. KHL. Vakarų konferencijos finalas. „Lokomotiv“ - SKA.
12.25 „Mobil 1 The Grid“ lenktynės.
12.55 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. „Ak Bars“ - „Metalurg“.
14.55 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
15.25 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. „Ak Bars“ - „Metalurg“.
17.25 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
17.55 Krepšinis. BBL atkrintamosios varžybos. Tiesioginė transliacija.
19.55 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Olympiakos“. Tiesioginė transliacija.
21.55 Krepšinis. Eurolyga. „Brose“ - „Darussafaka“. Tiesioginė transliacija.
23.45 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. „Ak Bars“ - „Metalurg“.
01.45 Krepšinis. BBL atkrintamosios varžybos.
03.35 „Trans World Sport“.
05.00 Ledo ritulys. KHL. Rytų konferencijos finalas. „Ak Bars“ - „Metalurg“.
TVP1 - ketvirtadienis, kovo 30 d.
05.50 TV pirkiniai.
06.25 Atspėk melodiją.
07.00 Laba diena, Lenkija!
09.00 Žinios.
09.15 Ketvirtis valandos politikos.
09.40 „Tėvo paslaptys“.
10.40 „Didingasis amžius. Jos Didenybė Kiosem“.
11.35 „Ranča“.
12.30 Mes, jūs, jie...
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.25 Orai žemdirbiams.
13.30 Lenkų valgiai.
13.45 „Metų vaitas 2016“.
13.50 „Seišeliai“.
15.00 „Tėvo paslaptys“.
16.00 Žinios.
16.10 Orai.
16.20 Stebėtojas.
17.05 „Auksinė širdis“.
17.50 Dienos receptas.
18.00 TV ekspresas.
18.15 Orai.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 Dienos receptas.
19.05 „Klanas“.
19.40 „Didingasis amžius. Jos Didenybė Kiosem“.
20.30 Žinios.
21.30 „Tėvas Motiejus“.
22.25 Reporterio reikalas.
23.25 Verta kalbėti.
00.35 Nakties programa.
Polonia TV - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.05 „Namas prie užliejamosios pievos“.
08.00 Rytų studija.
08.35 Miško bičiuliai.
08.45 Animacija.
09.00 Klausimai per pusryčius.
11.45 Panorama.
12.05 Lenkija 24.
12.25 „Polonia“ pokalbiai.
12.40 Sveiki, lenkai.
13.25 Trumpa istorija.
13.35 Žinios.
13.50 „Laimės spalvos“.
14.25 „M, kaip meilė“.
15.25 „Vaiduoklis į namus“.
16.15 Nepaprastų vietų keliais.
16.25 Žinios.
16.40 Vilnoteka.
16.55 Kaip tai veikia?
17.30 „Pelenė“.
18.00 Miško bičiuliai.
18.10 Animacija.
18.20 Trumpa istorija.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Lenkija su Miodeku.
18.55 „Naszaarmia.pl“.
19.20 Kelionės su istorija.
19.55 „Laimės spalvos“.
20.25 Laida iš Amerikos.
20.45 Animacija.
21.00 Žinios.
21.50 „Žmogžudysčių komisija“.
22.50 Lenkija 24.
23.10 „Polonia“ pokalbiai.
23.25 Sveiki, lenkai.
00.10 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.00 „Euronews“.
06.30 Naujienos.
06.35 Vaikų klubas. Animacinis serialas.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos (tęs.).
09.25 Labas rytas (tęs.).
11.00 Gyvenk sveikai!
12.00 Naujienos (su subtitrais).
12.20 TV serialas „Inkvizitorius“.
14.45 Naujienos (tęs.).
15.00 Kartu su visais.
16.00 Mados nuosprendis.
17.05 Vyriška ir moteriška.
18.00 Susituokime.
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos „Laikas“ (rusų k.).
20.55 Brangi programa.
21.10 TV serialas „Inkvizitorius“.
23.00 Vakaras su Urgantu.
23.30 TV serialas „Salam, Maskva“.
00.30 Naktinės naujienos.
00.45 „Euronews“.
01.15 Vaidybinis f. „Privatus gyvenimas“.
02.50 Mados nuosprendis.
04.30 Juokingi vaizdeliai.
RTR Planeta - ketvirtadienis, kovo 30 d.
04.00 „Dovana“.
05.00 Rusijos rytas.
09.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00 Žinios.
11.55 „Sklifosovskis“.
14.00 Žinios.
14.55 „Lednikovas“.
17.00 Žinios.
17.40 Tiesioginis eteris.
18.50 60minučių.
20.00 Žinios.
21.00 „Du gyvenimai“.
23.45 „Dvikova“.
01.50 Žinios.
02.05 „Sonka. Legendos pratęsimas“.
03.35 „Dovana“.
NTV - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.00 Šiandien.
06.05 TV serialas „Gydytojų byla“.
07.00 Šiandien.
07.05 Darbingas rytas.
08.00 Šiandien.
08.05 Darbingas rytas.
09.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
10.00 Šiandien.
10.20 TV serialas „Liejyklos gatvė“.
12.00 Prisiekusiųjų teismas.
13.00 Šiandien.
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
14.00 Susitikimo vieta.
16.00 Šiandien.
16.30 TV serialas „Sudaužytų žibintų gatvės“.
17.30 Kalbame ir rodome.
18.35 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
19.00 Šiandien.
19.50 TV serialas „Vienišas vilkas“.
21.40 TV serialas „Velnio medžioklė“.
23.50 Dienos apžvalga.
00.20 TV serialas „Meškos kampas“.
02.20 Nacionalinio kino apdovanojimai „Nika“.
04.50 Vartotojų priežiūra.
REN Baltija - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.45 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
06.55 Žvalus rytas!
07.35 Kviestinė vakarienė.
08.25 Tinkama priemonė.
09.25 Šeimos dramos.
10.25 Mums net nesisapnavo.
13.10 Ekstrasensų mūšis (su subtitrais liet. k.).
15.30 TV serialas „Kitas III“.
17.25 Tinkama priemonė.
18.25 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 A.Chapman paslaptys.
23.30 Rusiškas vairavimas.
00.20 TV serialas „Kitas III“.
RTVi - ketvirtadienis, kovo 30 d.
05.30 „Beraščiams apie Ameriką“.
06.00 „Angelas iš Orli“.
07.40 Animacija.
08.30 „Europos konvojus“.
09.30 „Burtininko lėlės“.
10.20 Animacija.
11.45 „Finistas Sakalėlis“.
13.10 „Angelas iš Orli“.
14.50 „Vaikai paklydėliai“.
16.30 „Rusiškas akcentas“.
17.00 Naujienos.
17.10 Ypatinga nuomonė.
17.50 „Europos konvojus“.
18.35 „Rusiškas akcentas“.
19.00 Naujienos.
19.10 Ypatinga nuomonė.
19.50 „Vaikai paklydėliai“.
21.30 „Rusiškas akcentas“.
22.00 Naujienos.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.05 „Burtininko lėlės“.
00.00 „Angelas iš Orli“.
01.35 „Rusiškas akcentas“.
02.00 Naujienos.
02.25 Ypatinga nuomonė.
03.00 „Europos konvojus“.
03.55 „Beraščiams apie Ameriką“.
TVC - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.10 „Du iš dėžutės“.
07.00 Nuotaika.
08.55 „Liūtas ir zuikis“.
09.05 Gydytojas.
09.35 Komediantų prieglauda.
11.05 „Meilė iš praeities“.
12.30 Įvykiai.
12.50 „Mūsų kaimynai“.
14.15 „Reksas“.
14.40 „Du iš dėžutės“.
15.30 Įvykiai.
15.50 Naujienų miestas.
16.05 Mano didvyris.
16.40 „Laukiniai pinigai“.
17.20 „Natūralioji atranka“.
18.10 „Trembita“.
19.40 „Atvirai“.
20.30 Įvykiai.
20.50 Balso teisė.
22.15 Du iš dėžutės.
23.05 Įvykiai.
23.35 „Nelaimingiausios gražuolės“.
00.05 „Slaptojo karo kronika“.
00.50 Įvykiai.
01.20 „Mūsų kaimynai“.
02.45 Balso teisė.
04.05 „Trembita“.
05.35 Mano didvyris.
ARD - ketvirtadienis, kovo 30 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 TV serialai.
10.55 TV serialai.
11.44 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
11.45 Mokslo viktorina.
12.15 Viktorina.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
17.10 Zoologijos sodų istorijos.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 Viktorina.
19.50 TV serialas „Iš visos širdies“.
20.45 Mokslo viktorina.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 Vaid. f. „Lemtingas šūvis“.
22.45 Monitorius. Politikos žurnalas.
23.15 Dienos temos.
23.45 Nakties programa.
01.50 Vaid. f. „Lemtingas šūvis“.
RTL - ketvirtadienis, kovo 30 d.
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
17.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
19.00 Kaip sprogmenys.
19.30 Žvaigždžių žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orai. Informacinė laida.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 TV serialai.
01.00 Nakties žurnalas.
01.35 TV serialas „Mokytojas“ (kart.).
02.30 TV serialas „Kobra 11“.
05.10 „Įtartini atvejai“.
REKLAMA