Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
07.10 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
08.10 Dokumentinis serialas „Kalnų ežerai“. Vokietija, 2012 m.
09.10 TV serialas „Miškinis“ (2/18) (N-7).
10.20 TV serialas „Marionečių šokiai“ (2).
11.25 TV serialas „Kartą Rostove“ (23) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (1/6) (N-7).
13.35 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/14) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (2/21) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (29) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Bitininkas“ (1/5) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 0laipsnių (1). Sveiko gyvenimo būdo laida. Vedėjas I.Bakėjus.
23.05 „Tamsios jėgos“. Trileris. Rež. J.M.Brantonas. Vaid. K.Loken, S.P.Flanery. JAV, 2013 m. (N-14).
01.15 „Gyvųjų numirėlių naktis. Atgijimas“. Siaubo. Rež. J.Broadstreetas. Vaid. A.Divoffas, J.Combsas, S.Lieving. JAV, 2012 m. (S).
03.00 „Tamsios jėgos“. Trileris. JAV, 2013 m. (N-14).
04.35 „Gyvųjų numirėlių naktis. Atgijimas“. Siaubo. JAV, 2012 m. (S).
06.00 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
LRT TELEVIZIJA - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (66) (N-7).
10.00 TV serialas „Šlovės dienos“ (N-7) (kart.).
10.50 Specialus tyrimas (kart.).
11.45 Nacionalinė paieškų tarnyba (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Šlovės dienos“ (67) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.05 Atspėk dainą. Muzikinis žaidimas. Vedėjai B.Tiškevič ir A.Valinskas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.35 Trumposios žinios.
22.40 Gamtos inspektoriai.
23.00 Premjera. Vaidybinis f. „Mirtina tyla“. Siaubo trileris. Rež. J.Wanas. JAV, 2007 m. (N-14).
00.30 „Mano miestas“. „Kauno rajonas“.
01.30 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfinaliai, finalai.
03.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis balsas (kart.).
TV3 - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Nuotykių metas“ (5) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Moterys meluoja geriau“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2487) (N-7).
10.00 TV serialas „Sila. Kelias namo“ (49) (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kung fu panda“ (5) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (323, 324) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (717, 718) (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka meilė“ (74) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Monstrų universitetas“. Rež. D.Scanlonas. Animacinis. JAV, 2013 m. (N-7).
21.35 Vaidybinis f. „Toras“. Veiksmo. Rež. K.Branagh. Vaid. Ch.Hemsworthas, A.Hopkins, N.Portman. JAV, 2011 m. (N-7).
23.55 Vaidybinis f. „Gyvų neliks“. Siaubo. Rež. R.Kitamura. Vaid. L.Evansas, G.Grubbsas, A.Clemens. JAV, 2012 m. (S).
01.30 Vaidybinis f. „Paliktieji“. Trileris. Rež. V.Armstrongas. Vaid. N.Cage'as, L.Thompson, C.Thomson. JAV, Kanada, 2014 m. (N-14) (kart.).
03.30 Programos pabaiga.
LNK - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.15 Dienos programa.
06.20 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (18).
06.50 Animacinis serialas „Tomas ir Džeris“ (28).
07.15 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (24).
07.40 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (55, 56) (N-7).
09.35 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.25 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
12.25 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida (kart.).
13.20 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.20 TV serialas „Mano lemties diena“ (47) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis. Vedėjai I.Puzaraitė, T.Ališauskas, Ž.Stakėnas.
21.00 Vaidybinis f. „Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas“. Veiksmo trileris. Rež. K.Branagh. Vaid. Ch.Pine'as, K.Knightley, K.Costneris, K.Branagh. JAV, Rusija, 2014 m. (N-14).
23.10 Vaidybinis f. „Palikti po pamokų“. Siaubo komedija. Rež. J.Kahnas. Vaid. A.Woods, J.Hutchersonas, J.Dolan. JAV, 2012 m. (N-14).
01.00 Vaidybinis f. „Tamsi tiesa“. Veiksmo trileris. Rež. D.Lee. Vaid. A.Garcia, K.Coatesas, E.Longoria, D.K.Unger. Kanada, 2012 m. (N-14) (kart.).
BTV - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.35 TV serialas „Džeikas, Storulis ir šuo“ (9) (N-7).
07.30 TV serialas „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Žurovas“ (29, 30) (N-7).
10.30 TV serialas „Sudužusių žibintų gatvės“ (kart.).
11.35 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.45 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
13.50 TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“ (10) (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia tarnyba“ (56) (N-7).
15.45 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (295) (N-7).
16.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 TV serialas „Sudužusių žibintų gatvės“ (6) (N-7).
19.30 Amerikietiškosios imtynės (N-7).
21.30 Vaidybinis f. „Snaiperis“. Veiksmo. Rež. L.Llosa. Vaid. T.Berengeris, J.T.Walshas, B.Zane'as. JAV, Peru, 1993 m. (N-14).
23.40 Vaidybinis f. „Grobis“. Veiksmo trileris. Rež. D.Roodtas. Vaid. B.Moynahan, C.Schroeder, P.Welleris. JAV, Pietų Afrika, 2007 m. (N-14) (kart.).
01.20 TV serialas „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7) (kart.).
02.05 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (20) (N-14).
02.45 Vaidybinis f. „Snaiperis“. Veiksmo. Rež. L.Llosa. JAV, Peru, 1993 m. (N-14) (kart.).
04.20 TV serialas „Žurovas“ (N-7) (kart.).
LRT KULTŪRA - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Nes man tai rūpi (kart.).
06.50 „Likimo valsas“ (kart.).
07.15 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Pusfinaliai, finalai (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Stambiu planu (kart.).
12.40 Girių horizontai.
13.15 Gimtoji žemė.
13.45 Maistas ir aistros (kart.).
14.15 „Kelias į namus“ (kart.).
14.45 Nes man tai rūpi (kart.).
15.35 „Likimo valsas“ (138, 139).
16.30 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame (25 m) baseine. Atrankos plaukimai.
18.30 „Bodo“ (13) (N-7).
19.30 Muzika gyvai. Andrius Žlabys skambina Hendelį.
21.00 Vaid. f. „Martos paslaptis“ (1). Istorinė drama. Vokietija, Čekija, Austrija, 2016 m. (N-7) (kart.).
22.45 „Atspindžiai“ (kart.).
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
00.00 Muzika gyvai. Andrius Žlabys skambina Handelį (kart.).
01.30 Misija. Vilnija (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Keliaukim! (kart.).
04.15 Legendos (kart.).
05.00 Maistas ir aistros (kart.).
05.30 Panorama (kart.).
05.52 Sportas.
05.57 Orai.
TV1 - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
07.45 „Kas namie šeimininkas?“ (7).
08.45 „Vedęs ir turi vaikų“ (22, 23) (N-7).
09.50 „Superauklė“ (5) (N-7).
10.45 „Čiauškutė“ (14) (N-7).
12.50 „Svajonių princas“ (317).
13.20 Būrėja.
13.55 „Tėvas Motiejus“ (17) (N-7).
15.05 „Stebuklingi vaikai“ (11).
15.35 „Rožinė pantera ir draugai“ (23).
16.05 „Žmogus-Voras“ (11).
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“ (1018-1020).
17.55 „Širdele mano“ (180) (N-7).
18.55 „Senojo tilto paslaptis“ (320).
20.05 „CSI. Niujorkas“ (8) (N-7).
21.00 Detektyvo vakaras. Premjera. Vaid. f. „Midsomerio žmogžudystės XVIII. Mirštantis menas“. Didžioji Britanija, 2016 m. (N-7).
23.05 Snobo kinas. Vaid. f. „Mano karalius“. Romantinė drama. Prancūzija, 2015 m. (N-14).
01.35 „Vedęs ir turi vaikų“ (N-7) (kart.).
02.25 „CSI. Niujorkas“ (N-7) (kart.).
03.05 „Tėvas Motiejus“ (N-7) (kart.).
03.55 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
04.40 „Įtariamieji“ (1) (N-14).
TV6 - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Las Vegasas“ (9) (N-7).
08.00 „Bruklino taksi“ (N-7) (kart.).
09.00 Ekstremali žvejyba. Laida apie žvejybą (N-7).
09.30 „CSI kriminalistai“ (N-7) (kart.).
10.30 „Kaip aš susipažinau su jūsų mama“ (20, 21) (N-7).
11.30 „6 kadrai“ (59, 60) (N-7).
12.30 „Univeras. Naujas bendrikas“ (N-7) (kart.).
13.30 „Rezidentai“ (99, 100) (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas. Realybės šou (N-7).
16.00 „Gražuolė ir pabaisa“ (10) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (1) (N-7).
18.00 „Kaulai“ (28) (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ (16) (N-7).
20.00 „Univeras. Naujas bendrikas“ (164, 165) (N-7).
21.00 Farai (N-7).
21.30 TV3 žinios.
22.20 Sportas.
22.25 Orai.
22.30 Vaid. f. „Dienos šviesa“. Trileris. JAV, 1996 m. (N-7).
00.20 Vaid. f. „Rydikas“. Fantastinis veiksmo trileris. JAV, 2013 m. (N-14) (kart.).
00.50 Vaid. f. „Sniegynų įkaitai“. Veiksmo drama. JAV, 2011 m. (N-14) (kart.).
LRT LITUANICA - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
09.55 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
10.20 Interaktyvi viktorina „Paklauskim Lietuvos“. Vedėjas I.Andriukevičius.
11.15 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
12.00 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
12.40 Mūsų gyvūnai. Vedėja R.Eilunavičienė.
13.05 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. Vedėjai R.Petrauskas ir D.Vaitiekūnas.
14.00 Laba diena, Lietuva!
16.20 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Vedėjas D.Butkus.
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.05 Atspėk dainą. Muzikinis žaidimas. Vedėjai B.Tiškevič ir A.Valinskas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
20.57 Orai.
21.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
22.30 Klausimėlis.lt.
22.50 „Kristupo vasaros festivalis 2016“. Koncertas „Simfoninis rokas“.
00.10 Laba diena, Lietuva!
02.10 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
02.40 Atspėk dainą. Muzikinis žaidimas. Vedėjai B.Tiškevič ir A.Valinskas.
04.00 Duokim garo! Vedėjai L.Sungailienė ir S.Kavaliauskas.
05.30 Panorama.
05.52 Sportas.
05.57 Orai.
TV8 - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.45 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
08.30 Kultūra+. Kultūros laida.
09.00 „Šunyčiai patruliai“ (20).
09.35 Ką pasakė Kakė Makė? Laida vaikams.
09.50 Senoji animacija.
10.10 Vaid. f. „Kalėdų Senelio paslaptis“. JAV, 2014 m. (kart.).
12.00 „Apkabink mane“ (N-7) (kart.).
13.00 „Tai - mano gyvenimas“ (N-7) (kart.).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. Realybės šou.
16.00 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
17.00 „Apkabink mane“ (84) (N-7).
18.00 „Tai - mano gyvenimas“ (27) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Linksmi nesusipratimai“. Romantinė drama. JAV, Kanada, 2013 m. (N-7).
22.55 Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės (N-7).
23.55 „Apsukrios namų šeimininkės“ (3) (N-14).
00.50 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
Info TV - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.30 „Infodiena“ (kart.).
10.30 Bus visko. Gyvenimo būdo laida.
11.20 Beatos virtuvė. Kulinarijos laida.
12.10 Dviračio šou. Humoro laida.
12.40 Mano kiemas.
13.10 24valandos (N-7).
13.55 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida.
14.50 Dviračio šou. Humoro laida.
15.20 KK2. Informacijos šou (N-7).
16.05 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
17.00 „Infodiena“. Informacinė laida.
21.00 Superdokumentika. „Diktatorių ponios“ (N-7).
22.00 „Infodiena“ (kart.).
00.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
00.30 „Infodiena“ (kart.).
02.30 „Infodiena“ (kart.).
Init - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.55 Programa.
08.00 Muzikos ekspresas.
09.00 Žinios (kart.).
09.20 D.U.K. TV laida (kart.).
09.35 „Alkanas triušis puola“. Trileris (N-7).
11.20 Vyrų šešėlyje. Rozalija Valiūnienė (kart.).
11.50 „Meilės punšas“. Komedija (N-7).
13.25 „Prieblanda“. Mistinė drama (N-7).
15.15 LT muzika.
15.30 Sportas, grožis, sveikata. TV laida (kart.).
16.00 Animacinis serialas „Stebuklingasis Kaito“ (9) (N-7).
16.30 „Stebuklų namai“. Animacinis (N-7).
18.00 Žinios.
18.10 „Keitas“. Drama (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Neprigausi. Pramoginė laida. Vedėjai A.Jackūnas ir L.Saudargaitė.
20.35 Po laiminga žvaigžde. TV laida. Vedėjas R.Mazūras.
21.05 „Pašėlę pirmieji metai“. Romantinė komedija (N-14).
22.45 Žinios (kart.).
23.05 Neprigausi. TV laida (kart.).
23.20 „Milijardierius ir blondinė“. Kriminalinė komedija (N-7).
00.50 „Mokytojos nusikaltimas“. Kriminalinė drama (N-14).
02.25 Programos pabaiga.
Pūko TV - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.45 Muzika.
09.00 Kitokia Lietuva. Tiesioginė pokalbių laida.
10.00 Muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.50 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
18.05 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.15 Muzika.
18.30 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
19.30 Iš kartos į kartą. Laida apie tautos paveldą (kart.).
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.45 Muzika.
Balticum TV - penktadienis, gruodžio 9 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Dokumentinis serialas „Virtuvės karaliai“ (23).
10.00 TV serialas „Kai šaukia širdis“ (24).
11.00 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas (4). Pramoginė laida.
11.30 TV serialas „Dikensiada“ (10) (N-7).
12.10 Dokumentinis serialas „Senovės civilizacijų paslaptys“ (1).
13.10 TV serialas „Robinzonas Kruzas“ (1) (N-7).
14.10 TV serialas „Elajus Stounas“ (8) (N-7).
15.10 „Paryžius bet kokia kaina“. Komedija. Prancūzija, 2013 m. (N-7).
16.50 „Paslapčių namai“ (6). Drama. Prancūzija, 2007 m. (N-7).
17.50 „Noriu šio automobilio“ (1). Realybės dokumentika.
18.50 „Dingęs“ (8). Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, JAV, Belgija, 2014 m. (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Humoro serialas „Virtuvė“ (47) (N-7).
21.00 Pagaliau penktadienis! „Viki, Kristina, Barselona“. Romantinė komiška drama. Ispanija, JAV, 2008 m. (N-7).
22.45 „Balticum TV“ žinios.
23.15 „Bėglys“. Kriminalinis trileris. Didžioji Britanija, Airija, 2008 m. (N-14).
01.05 Programos pabaiga.
STV - penktadienis, gruodžio 9 d.
08.00 Programa.
08.05 Infostudija. Informacinė laida.
08.25 Kas? Kur? Kada?
08.35 Tautos balsas. Pokalbių laida (kart.).
09.05 Šiaulių teritorinė ligonių kasa informuoja. Tik teisingai vartojami antibiotikai yra naudingi ir svarbūs vaistai (kart.).
09.45 Tautos praeities pėdsakai miškų takais (kart.).
10.15 Specialisto patarimai.
10.25 Sėkmės istorijos. Pažintinė laida (kart.).
10.55 Ekstremalus sportas (kart.).
11.20 Infostudija. Informacinė laida.
11.40 Specialisto patarimai.
11.55 Purenimai. Pokalbių laida (kart.).
12.25 Kas? Kur? Kada?
12.35 Infostudija. Informacinė laida.
12.55 Aktoriaus S.Jakubausko 60-mečio jubiliejinis vakaras.
14.55 Kas? Kur? Kada?
15.05 Šventinė programa „Lunfardo. Tango“ (kart.).
16.20 Vijoliai. Pažintinė laida apie Vijolių bendruomenę (kart.).
16.50 „Etnos“. Pažintinė laida (kart.).
17.20 Kas? Kur? Kada?
17.30 Anądien Šiauliuose. Pažintinė laida (kart.).
18.00 Tauro ragas. Laida apie medžioklę (kart.).
18.30 Infostudija. Informacinė laida.
18.50 Mokslo sriuba. Mokslo ir technologijų populiarinimo laida (kart.).
19.10 Gydomės Šiaulių ligoninėje (kart.).
19.40 Susitikime prie Kruojos. Laida apie Pakruojo rajoną (kart.).
20.10 Specialusis reportažas.
20.20 Labas iš Kelmės. Laida apie Kelmės rajoną (kart.).
20.50 Kas? Kur? Kada?
21.00 Infostudija. Informacinė laida.
21.20 Kas? Kur? Kada?
21.30 Sinkopės. Pokalbių laida.
22.10 Lietuvos dvarai. Dvarų pritaikymas. Pažintinė laida (kart.).
22.40 Specialisto patarimai.
22.50 Infostudija. Informacinė laida.
23.10 Nakties pramogos (S).
04.00 Programos pabaiga.
Dzūkijos TV - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
07.10 Šiandien kimba. Laida žvejams. Vedėjai E.Muliuolis ir S.Vigraitis.
08.10 Dokumentinis serialas „Kalnų ežerai“. Vokietija, 2012 m.
09.10 TV serialas „Miškinis“ (2/18) (N-7).
10.20 TV serialas „Marionečių šokiai“ (2).
11.25 TV serialas „Kartą Rostove“ (23) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (1/6) (N-7).
13.35 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/14) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (2/21) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (29) (N-7).
18.00 Gyvenu čia (kart.).
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 Jūsų sveikatai.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Auksinė daina. Muzikinis šou. Vedėjas D.Norvilas.
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
22.57 Orai.
23.00 0laipsnių (1). Sveiko gyvenimo būdo laida. Vedėjas I.Bakėjus.
23.05 „Tamsios jėgos“. Trileris. Rež. J.M.Brantonas. Vaid. K.Loken, S.P.Flanery. JAV, 2013 m. (N-14).
01.15 „Gyvųjų numirėlių naktis. Atgijimas“. Siaubo. Rež. J.Broadstreetas. Vaid. A.Divoffas, J.Combsas, S.Lieving. JAV, 2012 m. (S).
03.00 „Tamsios jėgos“. Trileris. JAV, 2013 m. (N-14).
04.35 „Gyvųjų numirėlių naktis. Atgijimas“. Siaubo. JAV, 2012 m. (S).
06.00 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
TV1000 - penktadienis, gruodžio 9 d.
05.10 „Atsiskyrėlis“. Drama. JAV, 2011 m.
07.10 „Memento“. Trileris. JAV, 2000 m.
09.10 „Veronika ryžtasi mirti“. Drama. JAV, 2009 m.
11.10 „Įsimylėjęs Šekspyras“. Romantinė komedija. Didžioji Britanija, JAV, 1998 m.
13.20 „Trys metrai virš dangaus“. Romantinė drama. Ispanija, 2010 m.
15.30 „Loftas“. Drama. JAV, Belgija, 2014 m.
17.20 „Atsiskyrėlis“. Drama. JAV, 2011 m.
19.10 „Sesers sergėtoja“. Drama. JAV, 2002 m.
21.10 „Ilgos sužadėtuvės“. Drama. JAV, Prancūzija, 2004 m.
23.30 „Miesto legenda“. Siaubo trileris. JAV, Prancūzija, 1998 m.
01.15 „Namas prie ežero“. Fantastinė drama. JAV, 2006 m.
02.55 „Prodiuseriai“. Muzikinė komedija. JAV, 2005 m.
TV1000 Premium - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.00 „Ilgiausia kelionė“. Romantinis. JAV, 2015 m.
08.10 „Labas, mes Mileriai“. Kriminalinė komedija. JAV, 2013 m.
10.00 „Raudonkepuraitė“. Mistinis siaubo. JAV, 2011 m.
12.00 „Aukšta klasė II“. Miuziklas. JAV, 2015 m.
14.00 „Sniego karalienė II“. Animacinis. Rusija, 2014 m.
16.00 „Nepakartojamas Burtas Vonderstounas“. Komedija. JAV, 2013 m.
18.00 „Užkratas“. Fantastinis trileris. JAV, 2011 m.
20.00 „Savas žmogus“. Kriminalinė drama. JAV, 2006 m.
22.05 „Visuomenės priešai“. Kriminalinis trileris. JAV, 2009 m.
00.20 „Dangoraižio apiplėšimas“. Veiksmo komedija. JAV, 2011 m.
02.05 „Hazardo ketvertukas“. Veiksmo komedija. JAV, Australija, 2005 m.
03.45 „Van Helsingas“. Fantastinis trileris. JAV, Čekija, 2004 m.
TV1000 Action - penktadienis, gruodžio 9 d.
04.10 „Invazija“. Fantastinis trileris. JAV, Australija, 2007 m.
06.10 „Paskutiniai riteriai“. Nuotykių trileris. Didžioji Britanija, Pietų Korėja, 2015 m.
08.10 „Žmonių vaikai“. Fantastinis trileris. Didžioji Britanija, JAV, 2006 m.
10.10 „Ašmenys. Trejybė“. Veiksmo trileris. JAV, 2004 m.
12.20 „Pranašas“. Veiksmo. JAV, 2007 m.
14.10 „Kaulo tomahaukas“.
16.30 „Invazija“. Fantastinis trileris. JAV, Australija, 2007 m.
18.20 „Pasmerktas būrys“. Kriminalinis trileris. JAV, 2010 m.
20.10 „Tiesa apie Čarlį“. Trileris. JAV, Vokietija, 2002 m.
22.10 „Mirtinas ginklas“. Veiksmo trileris. JAV, 1987 m.
00.30 „Bėgimas džiunglėse“. Veiksmo komedija. JAV, 2003 m.
02.40 „Džona Heksas“. Fantastinis vesternas. JAV, 2010 m.
TV1000 Russkoje kino - penktadienis, gruodžio 9 d.
05.20 „Kryžiuotis“. Kovinis. Rusija, 1995 m.
07.20 „Arka“. Komedija. Rusija, 2002 m.
09.10 „Aš negrįšiu“. Drama. Kazachstanas, Estija, Rusija, 2014 m.
11.10 „Pirmasis mokytojas“. Drama. SSRS, 1965 m.
13.05 „Brangioji mama“. Komedija. Rusija, 2014 m.
14.40 „Gelbėjimas“. Drama. Rusija, 2015 m.
16.20 „Belaisvis“. Karinė drama. Rusija, 2008 m.
17.50 „Šveicaras“. Trileris. Rusija, 2014 m.
19.20 „9 dienos ir vienas rytas“. Drama. Rusija, 2014 m.
21.10 „Barmenas“. Komedija. Rusija, 2015 m.
23.10 „Pabėgimas“. Kriminalinis trileris. Rusija, 2005 m.
01.25 „Donas malonės nesuteikia“. Veiksmo. Rusija, 2006 m.
03.30 „Į šipulius“. Komedija. Rusija, 2011 m.
Balticum AUKSINIS - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.00 „Viešpatavimas“. Fantastinė romantinė drama. Didžioji Britanija, Kinija, JAV, 2014 m. (N-7).
09.00 „Šeimos albumas: rugpjūtis“. Drama. JAV, 2013 m. (N-7).
11.00 „Jamakasiai: mūsų laikų samurajai“. Kriminalinis veiksmo. Prancūzija, 2001 m. (N-7).
13.00 „Superauklė“. Komedija. Prancūzija, 2014 m. (N-7).
15.00 „Šaukimų diena“. Sporto drama. JAV, 2014 m.
17.00 „Pompėja“. Istorinė romantinė veiksmo drama. Kanada, Vokietija, JAV, 2014 m. (N-7).
19.00 „Tarzanas“. Animacinis nuotykių. Vokietija, 2013 m.
21.00 Auksinė premjera. „88 minutės“. Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija, Kanada, 2007 m. (N-14).
23.00 „Nors mirk iš gėdos“. Komedija. JAV, 2014 m. (N-7).
01.00 „Stounhersto beprotnamis“. Mistinis trileris. JAV, 2014 m. (N-7).
XXI - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.25 „Nužudymai Sen Malo“. Detektyvinis trileris. Prancūzija, 2013 m.
09.00 „Pranašystė“. Dramatinis trileris. Rusija, 1993 m.
11.00 „Plėšikas džentelmenas“. Kriminalinė drama. JAV, 2014 m.
12.35 TV filmas „Žukovas“ (8). Biografinė drama. Rusija, 2011 m.
13.35 „Klanas“. Biografinė kriminalinė drama. Argentina, Italija, 2015 m.
15.25 „Nužudymai Sen Malo“. Detektyvinis trileris. Prancūzija, 2013 m.
17.00 „Pranašystė“. Dramatinis trileris. Rusija, 1993 m.
19.00 „Plėšikas džentelmenas“. Kriminalinė drama. JAV, 2014 m.
20.35 TV filmas „Žukovas“ (8). Biografinė drama. Rusija, 2011 m.
21.35 „Klanas“. Biografinė kriminalinė drama. Argentina, Italija, 2015 m.
23.25 „Nužudymai Sen Malo“. Detektyvinis trileris. Prancūzija, 2013 m.
01.00 „Pranašystė“. Dramatinis trileris. Rusija, 1993 m.
03.00 „Plėšikas džentelmenas“. Kriminalinė drama. JAV, 2014 m.
04.35 TV filmas „Žukovas“ (8). Biografinė drama. Rusija, 2011 m.
05.35 „Klanas“. Biografinė kriminalinė drama. Argentina, Italija, 2015 m.
Fox - penktadienis, gruodžio 9 d.
04.35 TV serialas „NCIS“.
06.20 TV serialas „NCIS“.
07.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
07.45 „Gotamas“.
08.30 „Skydo agentai“.
09.15 TV serialas „Pagal Džimą“.
10.20 TV serialas „Nusikalstami protai“.
11.40 TV serialas „NCIS“.
12.25 „Los Andželo policija“.
13.10 TV serialas „Du su puse vyro“.
13.50 TV serialas „Nusikalstami protai“.
15.20 TV serialas „NCIS“.
16.45 „Los Andželo policija“.
17.25 TV serialas „Du su puse vyro“.
18.10 „Kvantikas“.
18.50 TV serialas „Du su puse vyro“.
19.30 „NCIS“.
20.15 „Los Andželo policija“.
21.00 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
21.40 „NCIS“.
22.25 „Los Andželo policija“.
23.10 „Gyvi numirėliai“.
00.15 TV serialas „Kaip išnešti sveiką kailį“.
00.55 „Atlantas“.
01.45 „Los Andželo policija“.
03.10 TV serialas „Gotamas“.
03.55 „Skydo agentai“.
05.20 „Nusikalstami protai“.
06.00 „Pagal Džimą“.
Fox life - penktadienis, gruodžio 9 d.
02.20 „Meilužės“.
03.00 TV serialas „Tėtušis“.
05.50 „Meilužės“.
06.35 TV serialas „Tėtušis“.
07.00 „Tėtušis“.
07.20 TV serialas „Melisa ir Džo“.
07.40 „Meilužės“.
08.25 „Dvasių užkalbėtoja“.
09.05 „Kastlas“.
09.45 „Grėj anatomija“.
10.30 „Skorpionas“.
11.10 „Lauros paslaptys“.
11.55 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
12.40 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
13.05 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
13.50 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
14.20 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
15.05 „Aferistas“.
15.45 „Skorpionas“.
16.25 „Lauros paslaptys“.
17.10 „Pasaulio pabaiga“.
17.50 „Grėj anatomija“.
18.35 TV serialas „Kastlas“.
19.20 „Skorpionas“.
20.00 „Gyveno kartą“.
20.40 „Aferistas“.
21.25 „Skorpionas“.
22.05 TV serialas „Kastlas“.
22.45 „Gyveno kartą“.
23.30 „Aferistas“.
00.10 TV serialas „Lauros paslaptys“.
00.50 „Grėj anatomija“.
01.35 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
03.40 „Melisa ir Džo“.
04.05 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
04.30 Greiti, švieži ir nesudėtingi Lorenos patiekalai.
05.00 Jamie ir Jimmy maisto kovų klubas.
Travel - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.00 Didžiosios paminklų paslaptys.
07.00 Naujo būsto paieška.
09.00 Atjungti nuo tinklo.
09.30 Vyrų irštvos.
10.00 Viešbučių verslas.
11.00 Didžiosios paminklų paslaptys.
12.00 Nežinoma ekspedicija.
13.00 Naujo būsto paieška.
15.00 Viešbučių verslas.
16.00 Statybos Aliaskoje.
17.00 Neįprastas maistas.
19.00 Naujo būsto paieška.
21.00 Nekilnojamojo turto paieška.
22.00 Vyrų irštvos.
23.00 Turto gelbėtojai.
00.00 Neįprastas maistas.
01.00 Didžiosios paminklų paslaptys.
02.00 Nežinoma ekspedicija.
03.00 Vyrų irštvos.
04.00 Turto gelbėtojai.
05.00 Neįprastas maistas.
Discovery - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.00 Mitų griovėjai.
07.50 Kaip tai veikia?
08.15 Kaip tai pagaminta?
08.40 Sandėlių medžiotojai.
09.10 Sandėlių karai. Kanada.
09.35 Likvidatorius.
10.05 Aliaskos geležinkelis.
10.55 Kaip išgyventi dviem?
11.50 Greiti ir garsūs.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Mitų griovėjai.
14.30 Aliaska. Šeima iš miškų.
17.15 Karai dėl bagažo.
17.40 Sandėlių medžiotojai.
18.10 Sandėlių karai. Kanada.
18.35 Likvidatorius.
19.05 Automobilių meistrai.
20.00 Kaip tai veikia?
20.30 Kaip tai pagaminta?
21.00 Didieji pervežimai.
22.00 Pragariški keliai.
23.00 Novatoriai.
00.00 Nebandykite pakartoti.
01.00 Nakties programa.
Animal Planet - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.36 Liūno broliai.
07.25 Protingi gyvūnai.
08.15 Laukinė Europa.
09.10 Mutantų planeta.
10.05 Akvariumų verslas.
11.00 Protingi gyvūnai.
11.55 Bondajaus klinikos veterinaras.
12.50 Laukinė Europa.
13.45 Aligatorių tramdytojai.
14.40 Mutantų planeta.
15.35 Akvariumų verslas.
16.30 Knisnos dramblių beieškant.
17.25 Upių pabaisos.
18.20 Gyvybė Žemėje.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Harry ir ruonio draugystė.
21.05 Laukinių gyvūnų gelbėtojas.
22.00 Gyvybė Žemėje.
22.55 Aligatorių tramdytojai.
23.50 Upių pabaisos.
00.45 Bondajaus klinikos veterinaras.
01.40 Gyvybė Žemėje.
02.35 Akvariumų verslas.
03.25 Harry ir ruonio draugystė.
04.15 Aligatorių tramdytojai.
05.02 Upių pabaisos.
05.49 Gyvybė Žemėje.
Viasat HISTORY - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.00 „Laiko komanda“.
07.55 „Linksmi išradimai“.
08.25 „Degustuotojai atvyksta“.
09.30 „Muziejaus paslaptys“.
10.15 „Amerikiečių princesės - milijonierės“.
11.20 „Uždrausta istorija“.
12.05 „Konspiracija“.
12.55 „Senojo miesto statybos“.
14.00 „Biblijos paslaptys“.
14.55 „Amerikiečių princesės - milijonierės“.
16.00 „Moterų ir meno istorija“.
17.05 „Karo šlamštas“.
17.55 „Linksmi išradimai“.
18.25 „Mitų medžiotojai“.
19.20 „Biblijos paslaptys“.
20.15 „Amerikiečių princesės - milijonierės“.
21.15 „Konspiracija“.
22.05 „Pradingę“.
23.00 „Trys muškietininkai“.
00.00 „Senovinės juodosios operacijos“.
00.50 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.05 „Novatoriška tauta“.
07.30 „Baltųjų lokių miestas“.
07.55 „Oro gelbėtojai“.
08.20 „Žvalgytojai“.
09.05 „Harry Arkties herojai“.
10.00 „Didelė pikta žuvis“.
10.45 „Linksmi išradimai“.
11.40 „Oro kariai“.
12.30 „Ratai iš ano pasaulio“.
13.15 „Šaltųjų vandenų kaubojai“.
14.05 „Medienos karaliai“.
14.50 „Žvalgytojai“.
15.35 „Baltųjų lokių miestas“.
16.00 „Oro gelbėtojai“.
16.25 „Nebandykite to daryti namuose“.
17.10 „Pametę galvas dėl mašinų“.
18.00 „Pripildyk mano baką“.
18.55 „Namų pervežėjai“.
19.15 „Mano namai ant vandens“.
19.40 „Baltųjų lokių miestas“.
20.30 „Medienos karaliai“.
21.15 „Žvalgytojai“.
22.00 „Bumertauno gyventojai“.
00.25 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.15 Kvailių mokslas.
06.55 „Marsas“.
08.30 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
09.20 Pragaro kelias.
10.55 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
11.40 Proto žaidimai.
12.25 Kvailių mokslas.
13.15 „Marsas“.
14.40 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
15.25 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
17.00 Pragaro kelias.
17.40 Hitlerio juros periodo monstrai.
18.30 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
19.15 S.Hawkingo ateities mokslas.
20.00 „Marsas“.
21.30 Perl Harboras. Ataka.
22.20 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
23.05 Paranormalūs reiškiniai.
23.50 „Marsas“.
01.25 Nakties programa.
MTV - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Eilinė Onutė.
09.00 TV serialas „Draugų zona“.
10.00 „Konspektai“.
11.30 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
12.00 Tik hitai.
14.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
15.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
16.00 Papimpink mano ratus.
18.00 Katžuvė. TV šou.
21.00 Slapta kamera.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
00.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
02.00 Ar tu vienišas?
03.40 Tik hitai.
Mezzo - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.10 Pasaulio muzika.
09.30 Džiazas Melburne. „Emilės diena ir evoliucija“.
10.45 Džiazo archyvai. „Jazz Messengers“ Paryžiuje.
11.15 L.Loueke ir „The Vampires“.
12.15 „Intermezzo“.
13.30 G.Rossini „Mažosios iškilmingosios mišios“. Diriguoja R.Chailly.
15.00 L.Lango „Šokių projektas“.
16.30 „Intermezzo“.
17.30 L.Hwai-Mino baletas „Vandens raštai ant sienos“.
19.40 L.Hwai-Mino baletas „Kursyvas II“.
19.50 L.Hwai-Mino baletas „Laukinis kursyvas“.
20.55 „Intermezzo“.
21.30 J.Sibeliuso simfonijas diriguoja H.Lintu.
23.30 „Intermezzo“.
00.30 Džiazo archyvai.S.Grappelli.
01.10 Džiazas. Koncertuoja C.Tabornas.
02.15 Nakties programa.
BBC - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 BBC tiesiogiai.
11.00 Kino naujienos.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Mūsų pasaulis.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 Pasaulio sportas.
14.00 Grinvičo laikas.
15.00 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Atviras pokalbis.
18.30 Pasaulio verslo naujienos.
18.45 Pasaulio sportas.
19.30 Naujienos iš Afrikos.
20.30 Pasaulio verslo naujienos.
20.40 Afrikos verslo naujienos.
20.45 Pasaulio sportas.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Pasaulio sportas.
22.00 BBC tiesiogiai.
22.30 Futbolo naujienos.
23.30 Sikhizmas. Nesavanaudiškas tikėjimas.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
00.30 Naujienos iš viso pasaulio.
00.45 Pasaulio sportas.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo naujienos.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.00 CNN naujienų redakcija (taip pat Sporto naujienos).
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
10.30 Afrikos balsai.
11.00 CNN naujienų redakcija.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
13.30 Afrikos balsai.
14.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
17.00 Pasaulio verslo apžvalga.
18.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
19.00 Prie pasaulio žemėlapio.
20.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
21.00 Pasaulio sportas.
21.30 CNN naujienų redakcija.
22.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
23.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
00.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
01.00 R.Questo verslo laida.
02.00 Ch.Amanpour reportažai.
02.30 Pasaulio sporto naujienos.
03.00 Nakties programa.
Sport1 - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.00 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Vitorijos „Baskonia“ - Tenerifės „Iberostar“.
07.40 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Barcelona“ - „Herbalife“.
09.50 Krepšinis. Europos taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ - Las Palmaso „Gran Canaria Herbalife“.
11.30 Bušido kovos. „KOK World Series“.
14.00 Krepšinis. NBA. Vašingtono „Wizards“ - San Antonijaus „Spurs“.
16.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Kerkradės „Roda“ - Eindhoveno PSV.
18.00 Krepšinis. Europos taurė. Panevėžio „Lietkabelis“ - Las Palmoso „Gran Canaria Herbalife“.
19.30 NBA pasaulis.
20.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. Devintoji laida.
20.30 Penktasis kėlinys. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga.
21.00 Bušido kovos. „KOK World Series“.
23.40 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Barcelona“ - „Herbalife“.
02.40 Krepšinis. NBA. Finikso „Suns“ - Denverio „Nuggets“.
04.50 Europos taurė. Krepšinis. Panevėžio „Lietkabelis“ - Las Palmaso „Gran Canaria Herbalife“.
Eurosport - penktadienis, gruodžio 9 d.
01.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje.
04.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje.
06.30 Dviračių sportas. Trekas.
08.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė Vokietijoje.
09.00 JAV futbolo lyga.
09.30 Dviračių sportas. Trekas.
11.15 Biatlonas. Pasaulio taurė Švedijoje.
12.15 Biatlonas. Pasaulio taurė Slovėnijoje.
14.00 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė Vokietijoje.
15.00 Biatlonas. Pasaulio taurė Slovėnijoje.
16.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė Norvegijoje.
17.30 Slidinėjimas. FIS pasaulio taurė Prancūzijoje.
19.00 Plaukimas. Pasaulio čempionatas Kanadoje.
20.00 JAV futbolo lyga.
20.25 Sporto naujienos.
20.30 Dviračių sportas. Trekas.
23.55 Sporto naujienos.
00.00 Plaukimas. Pasaulio čempionatas Kanadoje.
02.00 JAV futbolo lyga.
02.30 Dviračių sportas. Trekas.
05.00 Biatlonas. Pasaulio taurė Slovėnijoje.
Eurosport 2 - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.30 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo serijos finalas.
07.15 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo serijos finalas.
08.00 Dviračių sportas. Šešių dienų lenktynės.
09.30 „Eurosport“ klipų šou.
10.30 Futbolo pasaulis.
11.00 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo serijos finalas.
11.45 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo serijos finalas.
12.30 Dviračių sportas. Šešių dienų lenktynės.
14.00 Akrobatinis slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos. Tiesioginė transliacija.
15.30 Futbolas. Šiaurės Amerikos profesionalų lyga.
16.00 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo serijos finalas. Tiesioginė transliacija.
16.45 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo serijos finalas. Tiesioginė transliacija.
17.45 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo serijos finalas. Tiesioginė transliacija.
19.00 Šuoliai su slidėmis. Pasaulio taurės varžybos.
20.00 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo serijos finalas. Tiesioginė transliacija.
20.55 „Eurosport“ informacinė laida. Naujausi pranešimai, rezultatai ir interviu.
21.00 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo serijos finalas. Tiesioginė transliacija.
22.30 Dailusis čiuožimas. Didžiojo prizo serijos finalas. Tiesioginė transliacija.
23.30 Akrobatinis slidinėjimas. Pasaulio taurės varžybos.
00.30 Laisvalaikio ir ekstremalusis sportas.
00.45 Dviračių sportas. Šešių dienų lenktynės.
Sport1 De - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.00 Reklama.
16.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
18.00 Dokumentinis serialas „Garažų auksas“.
19.30 Futbolas. Bundeslygos komandų rungtynių naujienos.
20.00 Futbolas. Europos lyga. Tiesioginė transliacija.
22.00 Futbolas. Europos lyga. „Salzburg“ - „Schalke 04“. Tiesioginė transliacija.
00.00 Futbolas. Europos lyga.
02.00 Nakties programa.
05.35 Vaid. f. „Svajonių mergina“. JAV, 2010 m.
Viasat Sport Baltic - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.00 Rankinis. Europos moterų čempionatas. Ispanija - Slovėnija.
08.30 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Žalgiris“.
10.20 Futbolas. UEFA Europos lyga. „Osmanl?spor“ - „Zu?rich“.
12.10 Krepšinis. Eurolyga. „Emporio Armani“ - CSKA.
14.00 Futbolas. UEFA čempionų lygos dienos apžvalga.
14.55 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Medveščak“.
16.55 Krepšinis. Eurolyga. „Real“ - „Žalgiris“.
18.45 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Barcelona“. Tiesioginė transliacija.
21.15 Futbolas. UEFA čempionų lygos apžvalga.
21.45 Krepšinis. Eurolyga. „Baskonia“ - „Darussafaka“. Tiesioginė transliacija.
00.00 Krepšinis. Eurolyga. „Olympiakos“ - „Uniks“.
01.50 Rankinis. Europos moterų čempionatas. Juodkalnija - Vengrija.
03.20 „Trans World Sport“.
05.10 Krepšinis. Eurolyga. „Anadolu Efes“ - „Barcelona“.
Viasat Motor - penktadienis, gruodžio 9 d.
13.45 Spidvėjus. Krsko didžiojo prizo lenktynės.
17.00 „Porsche“ supertaurės lenktynės.
18.00 „Formulė 1“. Australijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
19.00 „TCR International“ lenktynių apžvalga.
20.00 Enduro pasaulio čempionato apžvalga.
21.00 Motosportas. NASCAR 2007 m. 500 mylių lenktynių apžvalga.
22.00 Motosporto klasika. Suzukos 1994 m. lenktynės.
23.00 „Formulės 1“ klasika. 1984 m. Portugalijos didžiojo prizo lenktynės.
00.15 „V8 Supercars“ lenktynių apžvalga.
TVP1 - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.20 TV pirkiniai.
06.55 „Klanas“.
07.20 Atspėk melodiją.
07.55 „Atlanto vandenynas“.
09.00 Žinios.
09.10 Orai.
09.15 Ketvirtis valandos politikos.
09.35 Astronariumas.
10.05 „Be kaltės kalta“.
11.00 „Ranča“.
12.00 „Nakties karalienė“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.35 Orai žemdirbiams.
13.40 Šventės iš virtuvės.
13.50 „Atlanto vandenynas“.
14.55 „Be kaltės kalta“.
16.00 Žinios.
16.20 Kažkas matė, kažkas žino.
17.00 „Tėvas Motiejus“.
18.00 TV ekspresas.
18.25 Atspėk melodiją.
18.55 Šventės iš virtuvės.
19.00 „Klanas“.
19.35 „Nakties karalienė“.
20.30 Žinios.
21.30 „Hit Hit Hurra!“.
22.50 „Kieti vyrukai“.
00.45 Nakties programa.
Polonia TV - penktadienis, gruodžio 9 d.
07.05 „Tėvas Motiejus“.
08.00 Buvo, nepraėjo...
09.00 Klausimai per pusryčius.
12.10 Lenkija 24.
12.40 Sveiki, lenkai.
13.25 Trumpa istorija.
13.35 Žinios.
13.50 „Pagalbos signalas“.
14.25 „M, kaip meilė“.
15.25 „Komisaras Aleksas“.
16.20 Verta kalbėti.
17.20 Okrasa laužo taisykles.
17.55 Naminukai.
18.20 Trumpa istorija.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Polonijos reportažas.
19.25 Buvo, nepraėjo...
19.55 „Pagalbos signalas“.
20.25 Laisvas ekranas.
20.45 Animacija.
21.00 Žinios.
21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“.
22.50 Lenkija 24.
23.15 Sveiki, lenkai.
00.15 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.00 „Euronews“. Informacinė laida.
06.30 Naujienos.
06.35 Vaikų klubas. Animacinis serialas.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.20 Gyvenk sveikai!
10.35 Kontrolinis pirkinys.
11.10 TV serialas „Praeities gaudynės“.
12.00 Naujienos (su subtitrais).
12.20 Apie meilę.
13.25 Humoro festivalis „Jumorina“.
13.50 Kartu su visais.
14.55 Mados nuosprendis.
16.00 Vakarinės naujienos (su subtitrais).
16.50 Vyriška ir moteriška.
17.50 Sąmokslo teorija.
18.50 Stebuklų laukas.
20.00 Laikas.
20.45 Lietuvos „Laikas“ (rusų k.).
21.05 Geriausias šefas.
00.55 Vakaras su Urgantu.
01.30 Vienas mieste.
02.00 „Euronews“. Informacinė laida.
02.30 Vaidybinis f. „Lėlytė“.
04.40 Mados nuosprendis.
05.30 Juokingi vaizdeliai.
NTV - penktadienis, gruodžio 9 d.
05.00 Šiandien.
05.10 Naujas rytas.
06.30 J.Vysockajos studija.
07.00 Šiandien.
07.05 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
09.00 Šiandien.
09.20 TV serialas „Eigulys“.
11.00 Prisiekusiųjų teismas.
12.00 Šiandien.
12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
13.00 Susitikimo vieta.
15.00 Šiandien.
15.25 TV serialas „Piatnickis. Trečiasis skyrius“.
17.05 Kalbame ir rodome.
18.00 Šiandien.
18.35 Ypatingas įvykis. Tyrimas.
19.00 Ekstrasensai prieš detektyvus.
20.30 TV serialas „Inspektorius Kuperis“.
22.25 Dauguma.
23.35 Mes ir mokslas. Mokslas ir mes.
00.35 Susitikimo vieta.
02.35 TV serialas „Sutuoktiniai“.
REN Baltija - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.45 Animacinis serialas „Belka ir Strelka. Išdykusi šeimynėlė“.
07.00 TV serialas „Išskirtinė istorija“.
07.40 Kviestinė vakarienė.
08.40 Šeimos dramos.
10.35 Ekstrasensų mūšis. Savi prieš svetimus (su subtitrais liet. k.).
12.45 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
13.45 Dar ne vakaras.
14.45 Godumas.
15.50 Humoro festivalis „Jumorina“.
16.05 Tinkama priemonė.
17.10 Šeimos dramos.
19.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.40 Jums net nesisapnavo.
00.30 Ypatingos svarbos reikalas.
01.20 Fantastika su grifu „Slaptai“.
RTVi - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.50 Animaciniai f.
07.30 TV serialas „Kasykla II. Aukso karštligė“.
08.30 TV serialas „Moteriškas apiplėšimas“.
09.30 Animaciniai f.
11.15 Vaidybinis f. „Frakas plevėsai“.
12.30 Vaidybinis f. „Tikroji meilė“.
14.10 TV serialas „Apaštalas“.
16.00 Naujienos.
16.10 Ypatinga nuomonė.
17.05 TV serialas „Kasykla II. Aukso karštligė“.
18.00 Naujienos.
18.10 Ypatinga nuomonė.
18.50 TV serialas „Apaštalas“.
20.40 TV serialas „Moteriškas apiplėšimas“.
21.35 Rusiškas akcentas.
22.00 Naujienos.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 TV serialas „Kasykla II. Aukso karštligė“.
23.50 Vaidybinis f. „Tikroji meilė“.
01.35 Rusiškas akcentas.
02.00 Laiko kodas.
03.00 Ypatinga nuomonė.
03.35 Laida apie Ameriką.
05.30 Atviroji pamoka.
TVC - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.00 Nuotaika.
07.50 „Lydekai paliepus“.
08.20 „Sinchroninis vertimas“.
09.05 „Grafienė de Monsoro“.
10.00 Epizodo karaliai.
10.45 „Provincijos teatro šmėkla“.
11.30 Įvykiai.
11.50 „Baltoji papūga“.
12.15 „Nauja sena pasaka“.
13.40 „Kazanovos auskaras“.
14.30 Įvykiai.
14.50 Naujienų miestas.
15.10 „Sinchroninis vertimas“.
15.55 „Baltas karalius, raudona karalienė“.
17.15 „Senelis ir anūkas“.
17.35 „Popierinės gėlės“.
19.20 Įvykių centre.
20.20 Balso teisė.
21.25 „Baltoji papūga“.
22.10 Įvykiai.
22.40 „Vardinės“.
00.15 „Moteriška logika“.
02.00 Balso teisė.
03.05 Mūsų kino paslaptys.
03.45 „Baltoji papūga“.
04.25 „Meilės viza“.
05.10 „Sinchroninis vertimas“.
ARD - penktadienis, gruodžio 9 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 TV serialai.
10.55 TV serialai.
11.44 Dienos apžvalga.
11.45 Mokslo viktorina.
12.15 Viktorina.
13.00 Dienos apžvalga.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga.
15.10 TV serialas „Raudonos rožės“.
16.00 Dienos apžvalga.
16.10 TV serialas „Meilės sūkuryje“.
17.00 Dienos apžvalga.
17.10 Dokumentinis serialas „Pamišę dėl jūros“.
18.00 Dienos apžvalga.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 Viktorinos.
19.50 Viktorinos.
20.45 Sporto apžvalga.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga.
21.15 Vaid. f. „Viešbutis „Heidelberg“ - diena po dienos“.
22.45 Dienos temos.
23.00 TV serialas „Nusikaltimo vieta. Žmogžudystė ar nelaimingas atsitikimas?“
00.30 Vaid. f. „Irenė Hus, Geteborgo kriminalinė policija. Pražūtingas tinklas“. Vokietija, Švedija, 2011 m.
01.55 Nakties žurnalas.
02.15 Nakties programa.
RTL - penktadienis, gruodžio 9 d.
01.00 Nakties žurnalas.
03.25 Nakties žurnalas.
06.15 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“.
12.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
17.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orai.
20.05 TV serialas „Viskas svarbu“.
20.40 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“.
21.15 5prieš G.Jauchą. Speciali įžymybių viktorina.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA