Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - antradienis, liepos 26 d.
06.35 Programa.
06.39 TV parduotuvė.
06.55 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida.
07.50 TV serialas „80-ieji“ (2/17) (N-7).
08.20 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/38) (N-7).
09.20 TV serialas „Pėdsakas“ (1/80) (N-7).
10.20 TV serialas „Platinos karštinė“ (1/12) (N-7).
11.25 TV serialas „Delta“ (1/19) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/7) (N-7).
13.30 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Pėdsakas“ (1/84) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 TV serialas „80-ieji“ (2/17) (N-7).
17.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/40) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.47 Orai.
18.50 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
18.55 TV serialas „Delta“ (2/3) (N-7).
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida.
20.57 Orai.
21.00 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte. Aktualių pokalbių laida.
21.30 TV serialas „Leningradas. Pokario gatvės“ (22) (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.27 Orai.
23.30 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
23.35 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte. Aktualių pokalbių laida.
00.05 TV serialas „Miškinis“ (3/37) (N-7).
01.05 TV serialas „Pėdsakas“ (N-7).
01.50 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte. Aktualių pokalbių laida.
02.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
03.05 TV serialas „Pėdsakas“ (N-7).
03.45 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
04.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
05.05 TV serialas „Pėdsakas“ (N-7).
05.45 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
06.10 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
LRT TELEVIZIJA - antradienis, liepos 26 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.15 Animacinis serialas „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/12).
09.40 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras. Australija - Lietuva (kart.).
11.25 TV serialas „Didysis Gregas“ (3/10) (N-7).
12.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas (kart.).
13.10 Klauskite daktaro. Vedėjai J.Jankevičius ir A.Unikauskas.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (1).
16.00 TV serialas „Senis“ (384) (N-7).
17.05 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
17.35 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.00 Sportas.
19.03 Orai.
19.10 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
20.55 Aktualus interviu.
21.03 Sportas.
21.08 Orai.
21.10 Loterija „Jėga“.
21.15 LRT 90-mečiui skirtas projektas „90 dainų - 90 legendų“. Vedėjai E.Daugėlaitė, A.Tapinas ir V.Gerulaitis.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Vaidybinis f. „Žydroji bedugnė“. Veiksmo drama. Rež. L.Bessonas. Prancūzija, JAV, Italija, 1988 m. (N-14).
01.50 Trumposios žinios.
01.55 TV serialas „Senis“ (N-7) (kart.).
02.55 Popietė su Algimantu Čekuoliu (subtitruota) (kart.).
03.20 Klauskite daktaro (kart.).
04.05 Gyvenimas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/3, 4).
TV3 - antradienis, liepos 26 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Slibinų dresuotojai“ (8) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2391).
10.00 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
12.00 TV serialas „Svotai“ (N-7) (kart.).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (32) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (17, 18) (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji nuotaka“ (528, 529) (N-7).
15.30 TV serialas „Aistra ir valdžia“ (115) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (13) (N-7).
20.00 TV serialas „Svotai“ (15) (N-7).
21.00 2barai. Gyvenimas greitkelyje. Realybės šou. Vedėjai G.Stiklickienė ir V.Cololo (N-14).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.20 TV3 sportas.
22.25 TV3 orai.
22.30 Vaidybinis f. „Jūrų pėstininkas. Užnugaris“. Veiksmo trileris. Rež. S.Wiperis. Vaid. M.Mizaninas, N.McDonough, A.Bell. JAV, 2013 m. (N-14).
00.15 TV serialas „Skandalas“ (6) (N-14).
01.15 2barai. Gyvenimas greitkelyje (N-14) (kart.).
01.45 Programos pabaiga.
LNK - antradienis, liepos 26 d.
06.25 Dienos programa.
06.30 Animacinis serialas „Garfildas“ (49, 50).
06.55 Animacinis serialas „Stebuklingi vaikai“ (12).
07.25 Animacinis serialas „Džiumandži“ (7).
07.50 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (62, 63) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
11.50 Ant liežuvio galo. Humoro žaidimas. Vedėjai J.Nainys ir R.Mackevičius.
12.45 „Gražioji Vasilisa“. Animacinis. Rusija, 1977 m.
13.05 TV serialas „Svajonių princas“ (163, 164).
14.05 TV serialas „Turtuolė vargšė“ (18).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.25 24valandos. Socialinė aktualijų laida. Vedėjas G.Leškevičius (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjas T.Ališauskas.
20.00 TV serialas „Gyvenimo receptai“ (2) (N-7).
21.00 Nuo... Iki... Gyvenimo būdo laida. Vedėja G.Talmantienė.
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Meksikietis“. Veiksmo komedija. Rež. G.Verbinski. Vaid. B.Pittas, J.Gandolfini, J.Roberts. JAV, 2001 m. (N-7).
00.40 TV serialas „Judantis objektas“ (17) (N-7).
01.30 TV serialas „Visa menanti“ (35) (N-7).
02.15 TV serialas „Ties riba“ (11) (N-14).
03.00 Programos pabaiga.
BTV - antradienis, liepos 26 d.
06.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.).
08.50 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
09.45 Mistinės istorijos (N-7).
10.45 TV serialas „Sudužusių žibintų gatvės“ (kart.).
11.45 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
12.55 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
13.55 TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“ (5) (N-7).
14.50 TV serialas „Tokia tarnyba“ (38) (N-7).
15.50 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (297) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 TV serialas „Sudužusių žibintų gatvės“ (20).
19.30 Pričiupom! Humoro laida (N-7).
20.00 Pagalbos skambutis (N-7).
21.00 Farai (N-14).
21.30 Vaidybinis f. „Pusvalandžio reikalas“. Veiksmo komedija. Rež. R.Fleischeris. Vaid. J.Eisenbergas, N.Swardsonas, D.McBride'as. JAV, Kanada, Vokietija, 2011 m. (N-14).
23.00 Vaidybinis f. „Pasaulinė invazija. Mūšis dėl Los Andželo“. Veiksmo. Rež. J.Liebesmanas. Vaid. A.Eckhartas, R.Rodriguezas, W.Rothhaaras. JAV, 2011 m. (N-14) (kart.).
01.00 Mistinės istorijos (N-7) (kart.).
01.55 TV serialas „Kortų namelis“ (13) (N-14).
02.50 Kalbame ir rodome (N-7) (kart.).
03.35 Pagalbos skambutis (kart.).
04.15 Farai (N-14) (kart.).
04.35 Kalbame ir rodome (N-7) (kart.).
05.20 TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“ (N-7) (kart.).
LRT KULTŪRA - antradienis, liepos 26 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 „Nuodėminga meilė“ (11/142) (N-7).
06.45 „Mūsų dienos - kaip šventė“ (kart.).
08.15 Laiko ženklai. Pirmojo pasaulinio karo įvykių eiga ir pasekmės Lietuvoje (1916 m.). 2001 m.
08.45 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.10 Girių horizontai.
12.35 Gimtoji žemė.
13.00 „Didysis Gregas“ (3/10) (N-7).
13.50 Dok. serialas „Kaip atsiranda daiktai“ (12/5).
14.15 Mokslo sriuba.
14.40 „Naisių vasara“ (63).
15.05 „Padūkėliai marsupilamiai“ (2/12).
15.30 Džiazo muzikos vakaras. XVIII tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2014“ (kart.).
16.20 „Neskubėk gyventi“ (55, 56).
17.05 Mokslo sriuba (kart.).
17.30 Pažvelk į profesiją kitaip.
18.00 Legendos.
18.45 Bėdų turgus. Pokalbių laida (subtitruota).
19.35 „Prokurorai“ (17).
20.30 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato dirigento Juozo Domarko 80-mečiui. Simfoninės muzikos koncertas „Iš orkestro lobyno“.
21.50 Dabar pasaulyje.
22.20 Vaid. f. „Tai... sudėtinga“. Romantinė komedija. JAV, 2009 m. (N-7) (kart.).
00.15 Naktinis ekspresas.
00.50 Muzikos pasaulio žvaigždės. Griežia „Camerata Klaipėda“, solistas B.Andrianovas (violončelė).
01.15 Laba diena, Lietuva! (kart.).
02.15 Karinės paslaptys (kart.).
03.00 „Nuodėminga meilė“ (11/142) (N-7).
03.40 „Neskubėk gyventi“ (53, 54).
04.30 Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato dirigento Juozo Domarko 80-mečiui. Dirigentas Juozas Domarkas. 1997 m. (kart.).
05.20 Panorama (kart.).
05.45 Aktualus interviu.
05.53 Sportas.
05.58 Orai.
TV1 - antradienis, liepos 26 d.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
07.45 „Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės“ (17).
08.10 „Denis vaiduokliukas“ (46).
08.40 „Nenugalimieji. Kovos tęsiasi“ (29).
09.05 „Vedęs ir turi vaikų“ (21, 22) (N-7).
10.00 „Sodininkų pasaulis“ (1).
10.35 „Eliza“ (8) (N-7).
11.35 „Didingasis amžius“ (8) (N-7).
13.30 Būrėja (N-7).
14.30 „Ekspertė Džordan“ (2) (N-7).
15.35 „Mentalistas“ (63) (N-7).
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“ (724-726).
17.50 „Širdele mano“ (82) (N-7).
18.55 „Senojo tilto paslaptis“ (222).
20.05 „CSI. Niujorkas“ (15) (N-7).
21.00 Detektyvo vakaras. Vaid. f. „Midsomerio žmogžudystės III. Nematomų žmonių namai“. Didžioji Britanija, 2000 m. (N-14).
22.55 „Bėgantis laikas“ (78) (N-7).
00.55 „Karadajus“ (86) (N-7).
01.50 „Dvidešimt minučių“ (37) (N-7).
02.35 Būrėja (kart.).
03.05 „Senojo tilto paslaptis“ (kart.).
04.00 „Mano gyvenimo šviesa“ (kart.).
05.05 „Širdele mano“ (N-7) (kart.).
TV6 - antradienis, liepos 26 d.
06.40 Teleparduotuvė.
06.55 „Viskas teisėta“ (4) (N-7).
07.50 „Medikopteris“ (N-7) (kart.).
08.55 Tavo augintinis. Laida apie gyvūnus.
09.25 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
11.30 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
12.30 „Paskutinis žmogus Žemėje“ (10) (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7) (kart.).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 „Medikopteris“ (47) (N-7).
16.00 „Havajai 5.0“ (17) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (9) (N-7).
18.00 „Gražuolė ir pabaisa“ (6) (N-7).
19.00 „CSI Majamis“ (199) (N-7).
20.00 „Univeras“ (223, 224) (N-7).
21.00 „Rezidentai“ (191, 192) (N-7).
22.00 Vaid. f. „Armegedonas“. Veiksmo drama. JAV, 1998 m. (N-7).
01.10 „Comedy Club“. Humoro laida (N-14).
02.05 „Paskutinis žmogus Žemėje“ (N-7) (kart.).
LRT LITUANICA - antradienis, liepos 26 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
09.15 TV serialas „Neskubėk gyventi“ (69, 70).
10.00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
11.10 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
12.05 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
13.00 „Atspindžiai“. Scen. aut. I.Daraškevičiūtė, rež. L.Paugis.
13.30 „Kelias į namus“. Vaidas Ramoška. Rež. A.Matvejevas.
14.00 Laba diena, Lietuva!
15.05 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (1).
15.50 TV serialas „Rojus Lietuvoj“ (2/35).
16.15 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
17.00 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
17.45 TV serialas „Neskubėk gyventi“ (69, 70).
18.35 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
19.15 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“. Vedėjas A.Bumblauskas.
20.10 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai O.Gasanovas ir A.Kavaliauskaitė.
21.00 „Atspindžiai“. Scen. aut. I.Daraškevičiūtė, rež. L.Paugis.
21.30 „Kelias į namus“. Vaidas Ramoška. Rež. A.Matvejevas.
22.00 Panorama.
22.25 Aktualus interviu.
22.33 Sportas.
22.38 Orai.
22.40 Kas ir kodėl? TV žaidimas. Vedėjas P.Ambrazevičius.
23.05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
00.15 Laba diena, Lietuva!
01.15 TV serialas „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“ (1).
02.00 Tikri vyrai. Realybės dokumentika.
02.45 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Vedėjas V.Savukynas.
03.30 Panorama.
03.55 Aktualus interviu.
04.03 Sportas.
04.08 Orai.
04.10 Stilius. Gyvenimo būdo laida. Vedėja V.Baublienė.
04.50 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Vedėja E.Mildažytė.
05.35 Klausimėlis.lt.
TV8 - antradienis, liepos 26 d.
06.45 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
08.30 Valgyk ir lieknėk. Kulinarijos laida.
09.30 „Mano mažasis ponis“ (24).
10.00 Senoji animacija.
11.00 Vaid. f. „Likimo suvesti“. Romantinė drama. Vokietija, 2002 m. (N-7).
13.00 „Laukinukė“ (N-7) (kart.).
14.00 „Pamiršk mane“ (52, 53) (N-7).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai.
16.00 Valgyk ir lieknėk. Kulinarijos laida.
17.00 „Laukinukė“ (238) (N-7).
18.00 „Gyvenimo bangos“ (31) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Meilės įrodymas“. Romantinė drama. Vokietija, 2002 m. (N-7).
22.55 „Gyvenimo bangos“ (N-7) (kart.).
00.50 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
Info TV - antradienis, liepos 26 d.
06.30 „Infodiena“ (kart.).
10.30 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
11.00 Dviračio šou. Humoro laida.
11.30 KK2. Informacijos šou.
12.20 Penktoji pavara.
13.15 „Plėšikai“ (N-7).
15.00 24valandos (N-7).
16.00 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
17.00 „Infodiena“.
21.00 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
22.30 „Infodiena“ (kart.).
02.30 „Infodiena“ (kart.).
Init - antradienis, liepos 26 d.
07.55 Programa.
08.00 Muzikos ekspresas.
09.00 Žinios (kart.).
09.20 „Marko miuziklas“. Komiška drama (N-7).
10.45 Mūsų praeities beieškant. TV laida (kart.).
11.15 „Dubleris“. Komedija (N-7).
12.40 „Vedęs viengungis“. Komedija (N-7).
14.10 LT muzika.
16.25 „Ekstraktas“. Komedija (N-7).
18.00 Žinios.
18.10 Dienos komentaras.
18.15 Susitikimai. Pokalbių laida. Vedėjas S.Valadka.
19.00 „Aukso žirgas“. Animacinis nuotykių (N-7).
20.30 Apšvietos židinys. M.Oginskis. TV laida.
21.00 Žinios.
21.10 Dienos komentaras.
21.14 Orai.
21.15 „Eskobaras: kruvinas rojus“. Kriminalinė drama (N-14).
23.15 Žinios (kart.).
23.30 „Sėkmingos vedybos“. Trileris (N-14).
01.20 Patinka vairuoti. TV laida (kart.).
01.50 Programos pabaiga.
Pūko TV - antradienis, liepos 26 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.45 Muzika.
09.00 Kitokia Lietuva. Tiesioginė pokalbių laida.
10.00 Muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.50 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida (kart.).
18.05 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.15 Muzika.
19.00 Kitokia Lietuva. Pokalbių laida (kart.).
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.45 Muzika.
Balticum TV - antradienis, liepos 26 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 Kas paleido šunis? (11). Pramoginė laida.
10.00 TV serialas „Ieškotojas“ (12) (N-7).
11.00 Humoro serialas „Virtuvė“ (27) (N-7).
11.30 „Broukenvudo paslaptys“ (2). Detektyvas. Naujoji Zelandija, 2014 m. (N-7).
13.20 Svajonių kruizai (8). Kelionių žurnalas.
14.20 TV serialas „Kai šaukia širdis“ (4).
15.20 Dokumentinis serialas „Didžiausi pasaulio uostamiesčiai“ (2).
16.20 „Artefaktų medžiotojai“. Nuotykių. JAV, 2013 m. (N-7).
18.00 Įspūdingiausių interjerų dešimtukas (9). Pramoginė laida.
18.30 Dokumentinis serialas „Virtuvės karaliai“ (3).
19.00 Dokumentinis serialas „Už išlikimo ribų“ (9).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 Dokumentinis serialas „Aviakatastrofos: priežastys ir pasekmės“ (8).
21.30 „Dingęs“ (3). Kriminalinė drama. Didžioji Britanija, JAV, Belgija, 2014 m. (N-7).
22.40 „Balticum TV“ žinios.
23.10 TV serialas „Ieškotojas“ (12) (N-7).
00.10 TV serialas „Kai šaukia širdis“ (4).
01.10 Programos pabaiga.
S-plius - antradienis, liepos 26 d.
08.55 Ryto programa.
09.00 Šiaulių diena plius (kart.).
09.10 Iš arčiau.
09.15 Mano augintinis. Laida apie gyvūnus (kart.).
09.35 Šiaulių fotomenininkų portretai. Pažintinė laida (kart.).
10.00 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
10.20 Kartu su jumis. Edvardas Žakaris. Pokalbių laida (kart.).
10.45 Sigitos virtuvė. Kulinarijos laida (kart.).
11.00 Sodui ir namams. Pažintinė laida (kart.).
11.25 Šiaulių gidas.
11.30 MTV.
18.00 Vakaro programa.
18.05 Provincija. Publicistikos laida.
18.30 Šiaulių diena plius.
18.40 Iš arčiau.
18.45 Zubovų dinastija. Pažintinė laida.
19.15 Namų užrašai. Gyvenimo būdo laida (kart.).
19.30 Šiaulių diena plius (kart.).
19.40 Bumcės klubas. Laida vaikams.
20.05 Likimų nuotrupų liudininkai. Pažintinė laida.
20.30 Šiaulių diena plius (kart.).
20.40 Iš arčiau.
20.45 Apie žūklę. Laida žvejams (kart.).
21.10 Patinka vairuoti. Laida apie automobilius (kart.).
21.30 Svečiuose pas. Gyvenimo būdo laida.
22.00 Likimų nuotrupų liudininkai. Pažintinė laida.
22.30 Provincija. Publicistikos laida.
23.00 Šiaulių diena plius (kart.).
23.10 Šiaulių gidas.
23.15 MTV.
Dzūkijos TV - antradienis, liepos 26 d.
06.35 Programa.
06.39 TV parduotuvė.
06.55 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida.
07.50 TV serialas „80-ieji“ (2/17) (N-7).
08.20 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/38) (N-7).
09.20 TV serialas „Pėdsakas“ (1/80) (N-7).
10.20 TV serialas „Platinos karštinė“ (1/12) (N-7).
11.25 TV serialas „Delta“ (1/19) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/7) (N-7).
13.30 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Pėdsakas“ (1/84) (N-7).
16.00 Žinios.
16.22 Orai.
16.25 TV serialas „80-ieji“ (2/17) (N-7).
17.00 TV serialas „Moterų daktaras“ (2/40) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.47 Orai.
18.50 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
19.00 Gyvenu čia (kart.).
19.30 Tėvynės labui (kart.).
20.00 Reporteris. Keliauk su „Reporteriu“. Informacinė publicistinė laida.
20.57 Orai.
21.00 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte. Aktualių pokalbių laida.
21.30 TV serialas „Leningradas. Pokario gatvės“ (22) (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.27 Orai.
23.30 Ar žinai, kad?.. Olimpinė laida.
23.35 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte. Aktualių pokalbių laida.
00.05 TV serialas „Miškinis“ (3/37) (N-7).
01.05 TV serialas „Pėdsakas“ (N-7).
01.50 Vasara tiesiogiai su D.Žeimyte. Aktualių pokalbių laida.
02.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
03.05 TV serialas „Pėdsakas“ (N-7).
03.45 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
04.15 Dokumentinis serialas „Neprilygstamieji gyvūnai“. Naujoji Zelandija, JAV, 2005 m. (N-7).
05.05 TV serialas „Pėdsakas“ (N-7).
05.45 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“ (N-7).
06.10 Dokumentinis serialas „Tigrų sala“. Didžioji Britanija, 2009 m.
TV1000 - antradienis, liepos 26 d.
06.10 „Pamišęs dėl tavęs“. Romantinė komedija. JAV, 2013 m.
08.10 „Kietas tėtušis“. Komedija. JAV, 1999 m.
10.10 „Šokis hiphopo ritmu. Viskas arba nieko“. Muzikinė romantinė drama. JAV, 2014 m.
12.10 „Nenugalimas“. Biografinė drama. JAV, 2009 m.
14.30 „Socialinis tinklalapis“. Biografinė drama. JAV, 2010 m.
16.35 „Įbroliai“. Komedija. JAV, 2008 m.
18.20 „Pamišęs dėl tavęs“. Romantinė komedija. JAV, 2013 m.
20.10 „Džeinė Eir“. Romantinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 2011 m.
22.15 „Ieškomiausias žmogus“. Trileris. Vokietija, Didžioji Britanija, 2014 m.
00.20 „Blicas“. Kriminalinis trileris. JAV, Didžioji Britanija, Prancūzija, 2011 m.
02.10 „Kietas tėtušis“. Komedija. JAV, 1999 m.
03.50 „Nenugalimas“. Biografinė drama. JAV, 2009 m.
TV1000 Premium - antradienis, liepos 26 d.
06.00 „Haris Poteris ir mirties relikvijos. I dalis“. Fantastinė nuotykių drama. Didžioji Britanija, JAV, 2010 m.
08.25 „Ledynmetis II. Eros pabaiga“. Animacinė komedija. JAV, 2006 m.
10.00 „Gravitacija“. Mokslinės fanstastikos drama. JAV, Didžioji Britanija, 2013 m.
11.50 „Namai“. Animacinis nuotykių. JAV, 2015 m.
13.20 Dokumentinis f. „Po jūros bangomis“.
14.00 „Sesers sergėtoja“. Drama. JAV, 2002 m.
16.00 „Su meile, Rosi“. Romantinė komedija. Vokietija, Didžioji Britanija, 2014 m.
18.00 „Nepakartojamas Burtas Vonderstounas“. Komedija. JAV, 2013 m.
20.00 „Vaizduotės žaidimas“. Biografinė drama. Didžioji Britanija, JAV, 2014 m.
22.00 „Galutinis tikslas V“. Siaubo trileris. JAV, 2011 m.
00.00 „Slėpkit pamerges!“. Romantinė komedija. JAV, 2005 m.
02.00 „Konstantinas“. Siaubo. JAV, Vokietija, 2005 m.
04.00 „Hazardo ketvertukas“. Veiksmo komedija. JAV, Australija, 2005 m.
TV1000 Action - antradienis, liepos 26 d.
05.10 „Tik nekvieskite farų!“. Komiškas trileris. JAV, 2010 m.
07.10 „Baltoji pūga“. Kriminalinis. JAV, Kanada, Prancūzija, Turkija, 2009 m.
09.10 „Nežinomas“. Trileris. Didžioji Britanija, Vokietija, 2011 m.
11.10 „Prezidento medžioklė“. Nuotykių trileris. Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, 2014 m.
13.00 „Trys dienos nužudyti“. Veiksmo trileris. JAV, 2014 m.
15.15 „Tik nekvieskite farų!“. Komiškas trileris. JAV, 2010 m.
17.10 „Tamsos baikeris. Keršto demonas“. Fantastinis veiksmo. JAV, 2011 m.
19.10 „Trys muškietininkai“. Nuotykių. JAV, 2011 m.
21.10 „Pirmieji metai“. Nuotykių komedija. JAV, 2009 m.
23.10 „Misija „Serenity“. Fantastinė drama. JAV, 2005 m.
01.15 „Baltoji pūga“. Kriminalinis. JAV, Kanada, Prancūzija, Turkija, 2009 m.
03.10 „Sabotažas“. Veiksmo. JAV, 2014 m.
TV1000 Russkoje kino - antradienis, liepos 26 d.
06.20 „Pakraštys“. Istorinė drama. Rusija, 2010 m.
08.50 „Kovo 8-oji“. Romantinis. Rusija, 2000 m.
10.45 „Olimpinis kaimelis“. Komedija. Rusija, 2011 m.
12.25 „Ištikimybė“. Karinė drama. SSRS, 1965 m.
14.00 „Pionieriai - herojai“. Tragikomedija. Rusija, 2015 m.
16.00 „Vilkogaudis“. Fantastikos. Rusija, 2006 m.
18.25 „Paveldėtojai“. Drama. Rusija, 2015 m.
20.20 „Statusas. laisvas“. Romantinė komedija. Rusija, 2015 m.
22.10 „Aiški pergalė“. Drama. Rusija, 2012 m.
00.10 „Sava Morozovas“. Drama. Rusija, 2007 m.
02.00 „Užsakymas vienam“. Komedija. Rusija, 2012 m.
03.15 „Kovo 8-oji“. Romantinis. Rusija, 2000 m.
04.50 „Olimpinis kaimelis“. Komedija. Rusija, 2011 m.
Balticum AUKSINIS - antradienis, liepos 26 d.
07.00 „Gyvenimas tik prasideda!“ Romantinė drama. Prancūzija, 2013 m. (N-7).
09.00 „Uždaras ratas“. Kriminalinis trileris. Didžioji Britanija, JAV, 2013 m. (N-7).
11.00 „Aš, Frankenšteinas“. Fantastinis veiksmo trileris. Australija, JAV, 2014 m. (N-7).
13.00 „Rizikinga erzinti diedukus“. Veiksmo komedija. JAV, 2010 m. (N-7).
15.00 „Atpildas“. Biografinė karo drama. Australija, Didžioji Britanija, Šveicarija, 2013 m. (N-7).
17.00 „Švarus sunaikinimas“. Karo veiksmo drama. JAV, 2014 m. (N-7).
19.00 „Smulkus nusikaltimas“. Kriminalinė komedija. Vokietija, Kipras, Graikija, 2008 m. (N-7).
21.00 „Vaikis“. Kriminalinis trileris. Ispanija, Prancūzija, 2014 m. (N-14).
23.15 „Paskutinį kartą Vegase“. Komedija. JAV, 2013 m. (N-7).
01.00 „Vaizdai ir žodžiai“. Romantinė komedija. JAV, Kanada, Australija, 2013 m. (N-7).
XXI - antradienis, liepos 26 d.
08.10 „Už įstatymo ribų“. Komiška drama. JAV, Vokietija, 1986 m.
10.00 TV filmas „Korleonė“ (2). Kriminalinė drama. Italija, 2007 m.
10.55 „Rožės vardas“. Kriminalinis trileris. Vokietija, Prancūzija, Italija, 1986 m.
13.05 „Praeities griuvėsiai“. Kriminalinis trileris. JAV, Prancūzija, 2013 m.
14.35 „Chemija ir gyvenimas“. Komiška drama. JAV, Didžioji Britanija, 2013 m.
16.10 „Už įstatymo ribų“. Komiška drama. JAV, Vokietija, 1986 m.
18.00 TV filmas „Korleonė“ (2). Kriminalinė drama. Italija, 2007 m.
18.55 „Rožės vardas“. Kriminalinis trileris. Vokietija, Prancūzija, Italija, 1986 m.
21.05 „Praeities griuvėsiai“. Kriminalinis trileris. JAV, Prancūzija, 2013 m.
22.35 „Chemija ir gyvenimas“. Komiška drama. JAV, Didžioji Britanija, 2013 m.
00.10 „Už įstatymo ribų“. Komiška drama. JAV, Vokietija, 1986 m.
02.00 TV filmas „Korleonė“ (2). Kriminalinė drama. Italija, 2007 m.
02.55 „Rožės vardas“. Kriminalinis trileris. Vokietija, Prancūzija, Italija, 1986 m.
05.05 „Praeities griuvėsiai“. Kriminalinis trileris. JAV, Prancūzija, 2013 m.
06.35 „Chemija ir gyvenimas“. Komiška drama. JAV, Didžioji Britanija, 2013 m.
Fox - antradienis, liepos 26 d.
08.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
08.45 TV serialas „NCIS“.
10.15 TV serialas „Pagal Džimą“.
11.20 TV serialas „Nusikalstami protai“.
12.40 TV serialas „Los Andželo policija“.
14.05 „Skydo agentai“.
14.50 TV serialas „Du su puse vyro“.
15.30 TV serialas „Nusikalstami protai“.
16.55 TV serialas „Los Andželo policija“.
18.20 TV serialas „Du su puse vyro“.
19.05 „Skydo agentai“.
19.50 TV serialas „NCIS“.
20.30 „Skydo agentai“.
21.15 TV serialas „Du su puse vyro“.
22.00 TV serialas „Nusikalstami protai“.
22.45 TV serialas „Los Andželo policija“.
23.25 TV serialas „Sostų karai“.
01.15 TV serialas „Nusikalstami protai“.
02.45 TV serialas „NCIS“.
04.10 TV serialas „Sostų karai“.
06.00 TV serialas „Kaimynai“.
06.40 TV serialas „Pagal Džimą“.
07.05 TV serialas „Skydo agentai“.
07.40 TV serialas „Pagal Džimą“.
Fox life - antradienis, liepos 26 d.
02.00 „Mad Men“. Reklamos vilkai“.
05.20 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
06.50 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
07.15 „Mad Men“. Reklamos vilkai“.
08.00 „Mad Men“. Reklamos vilkai“.
08.45 „Kastlas“.
10.15 Jamie Oliverio patiekalai per 30 minučių.
10.40 TV serialas „Tėtušis“.
11.05 TV serialas „Melisa ir Džo“.
11.25 „Stebuklų šalis“.
12.10 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
12.50 Taupyk su Jamie Oliveriu.
13.35 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
14.00 Taupyk su Jamie Oliveriu.
14.45 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
15.10 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
15.55 TV serialas „Grėj anatomija“.
16.40 TV serialas „Stebuklų šalis“.
17.25 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
18.05 „Meilužės“.
18.50 „Kastlas“.
19.30 TV serialas „Grėj anatomija“.
20.15 TV serialas „Stebuklų šalis“.
21.00 „Šeima“.
21.40 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
22.25 TV serialas „Stebuklų šalis“.
23.10 „Kastlas“.
23.50 „Šeima“.
00.35 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
01.15 TV serialas „Dvasių užkalbėtoja“.
02.50 „Kastlas“.
04.10 TV serialas „Pagrindinis įkaltis“.
04.35 TV serialas „Melisa ir Džo“.
04.55 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
05.40 Taupyk su Jamie Oliveriu.
06.25 Jamie Oliverio patiekalai per 15 minučių.
Disney Channel - antradienis, liepos 26 d.
05.00 Animacinių serialų programa.
12.00 Animacinis f. „Ančių istorijos“.
13.30 Animacinis serialas „Saulės zuikučiai“.
13.50 Animacinis serialas „Maksas“. Indonezija, 2011 m.
14.30 Animacinis serialas „Nutrūktgalvis Kikas Butovskis“.
19.30 Animacinis f. „Džiunglių knyga II“. JAV, 2003 m.
21.00 Animacinis serialas „Ponia Bag ir šaunus katinas“. Prancūzija, 2015 m.
23.00 TV serialas „Mako salos paslaptys“. Australija, 2012 m.
00.00 TV serialas „Legenda apie ieškotoją“. JAV, 2009 m.
01.55 TV serialas „Mako salos paslaptys“.
03.00 Animacinis serialas „Sabrina - mažoji raganaitė“.
04.30 Muzika.
Travel - antradienis, liepos 26 d.
06.00 Muziejų paslaptys.
07.00 Naujo būsto paieška.
08.40 Neįprastos vilos.
09.30 Gyvenimas ant ežero.
10.00 Statybos Aliaskoje.
11.00 Nežinoma ekspedicija.
12.00 Muziejų paslaptys.
13.00 Naujo būsto paieška.
14.40 Statybos Aliaskoje.
15.30 Gyvenimas ant ežero.
16.00 Neįprastos vilos.
17.00 Ekstremalieji vandens parkai.
17.30 Beprotiškiausi pasaulio atrakcionai.
18.00 Neįprastas maistas.
19.00 Naujo būsto paieška.
22.00 Neįprastas maistas.
00.00 Nežinoma ekspedicija.
01.00 Muziejų paslaptys.
02.00 Neįprastas maistas.
05.00 Nežinoma ekspedicija.
Discovery - antradienis, liepos 26 d.
07.00 Mitų griovėjai.
07.50 Kaip tai pagaminta?
08.15 Karai dėl bagažo.
08.40 Sandėlių medžiotojai.
09.10 Sandėlių karai. Kanada.
09.35 Likvidatorius.
10.05 Kaip išgyventi bet kokia kaina.
10.55 Tikrieji tolimųjų reisų vairuotojai.
11.50 Greiti ir garsūs.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Stori ir įsiutę. Griausmas.
14.30 Maištininkų garažas.
17.15 Karai dėl bagažo.
17.40 Sandėlių medžiotojai.
18.10 Sandėlių karai. Kanada.
18.35 Likvidatorius.
19.05 Automobilių meistrai.
20.00 Kaip tai veikia?
20.30 Kaip tai pagaminta?
21.00 Tikrieji tolimųjų reisų vairuotojai.
22.00 Aukso karštligė.
23.00 Įšalusio aukso prakeiksmas.
00.00 Katastrofa ant ratų.
00.30 Nakties programa.
Animal Planet - antradienis, liepos 26 d.
06.12 Nuo beglobių šuniukų iki šunų pasaulio žvaigždžių.
06.36 Liūno broliai.
07.25 Protingi gyvūnai.
08.15 Nuo beglobių šuniukų iki šunų pasaulio žvaigždžių.
09.10 Namai medžiuose.
10.05 Akvariumų verslas.
11.00 Protingi gyvūnai.
11.55 Bondajaus klinikos veterinaras.
12.50 Nuo beglobių šuniukų iki šunų pasaulio žvaigždžių.
13.45 Aligatorių tramdytojai.
14.40 Namai medžiuose.
15.35 Akvariumų verslas.
16.30 Mutantų planeta.
17.25 Upių pabaisos.
18.20 Namai medžiuose.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Mutantų planeta.
21.05 Namai medžiuose.
22.55 Aligatorių tramdytojai.
23.50 Upių pabaisos.
00.45 Auka - žmogus.
01.40 Namai medžiuose.
02.35 Akvariumų verslas.
03.25 Mutantų planeta.
04.15 Aligatorių tramdytojai.
05.02 Namai medžiuose.
Viasat HISTORY - antradienis, liepos 26 d.
07.00 „Laiko komanda“.
07.55 „Civilizacijos pakilimas“.
08.50 „Antrojo pasaulinio karo paslaptys“.
09.50 „Senovės pasaulio genijai“.
10.50 „Muziejaus paslaptys“.
11.35 „Mitų medžiotojai“.
12.30 „Civilizacijos pakilimas“.
13.30 „Privatus Tiudorų gyvenimas“.
14.20 „Jeanne d'Arc. Dievo kovotoja“.
15.20 „Istoriją nulėmusios moterys“.
16.15 „Mitų medžiotojai“.
17.10 „Muziejaus paslaptys“.
17.55 „Senovės pasaulio genijai“.
19.00 „Civilizacijos pakilimas“.
20.00 „Senojo miesto statybos“.
21.10 „Uždrausta istorija“.
22.00 „Napoleonas. Kampanija Rusijoje“.
22.55 „Pokalbiai su Jackie Kennedy“.
23.55 „Istrorinių nusikaltėlių susekimas. Teismo ekspertizės istorija“.
00.50 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - antradienis, liepos 26 d.
07.00 „Didelė pikta žuvis“.
07.45 „Inžinerija“.
08.35 „Nebandykite to daryti namuose“.
09.00 „Baltųjų lokių miestas“.
09.25 „Namų pervežėjai“.
09.50 „Didysis pardavimas“.
10.15 „Dekonstrukcija“.
11.55 „Ratai iš ano pasaulio“.
12.40 „Žvalgytojai“.
13.25 „Baltųjų lokių miestas“.
13.50 „Medienos karaliai“.
14.35 „Drožinėtojų karaliai“.
15.00 „Didelė pikta žuvis“.
15.45 „Inžinerija“.
16.40 „Didelė pikta žuvis“.
19.00 „Namų pervežėjai“.
19.20 „Didysis pardavimas“.
19.45 „Drožinėtojų karaliai“.
20.05 „Baltųjų lokių miestas“.
20.30 „Medienos karaliai“.
21.15 „Žvalgytojai“.
22.00 „Bumertauno gyventojai“.
22.50 „Šaltųjų vandenų žvejai“.
23.05 „Drožinėtojų karaliai“.
23.40 „Mano namai ant vandens“.
00.00 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - antradienis, liepos 26 d.
06.00 Trečiojo reicho įranga.
06.50 Kvailių mokslas.
07.35 Žmogus prieš „YouTube“.
08.20 Kvailių mokslas.
09.10 S.Hawkingo ateities mokslas.
10.00 S.Hawkingo genialumas.
10.45 Purvinas verslas.
11.30 Lėktuvų avarijų tyrimai.
12.20 Jukono auksas.
13.10 Kvailių mokslas.
13.55 S.Hawkingo ateities mokslas.
14.40 S.Hawkingo genialumas.
15.30 Išgyventi gentyje.
16.20 Išlikimas.
17.05 Žmogus prieš „YouTube“.
17.50 Kvailių mokslas.
18.40 Trečiojo reicho įranga.
19.25 S.Hawkingo ateities mokslas.
20.10 S.Hawkingo genialumas.
21.00 Žmogus prieš „YouTube“.
21.45 Kvailių mokslas.
22.35 Mus sukūręs 9-asis dešimtmetis.
23.20 Ar tai tikra?
00.10 Lėktuvų avarijų tyrimai.
01.00 Nakties programa.
MTV - antradienis, liepos 26 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Eilinė Onutė.
09.00 TV serialas „Draugų zona“.
10.00 „Konspektai“.
11.30 Eilinė Onutė.
13.00 Tik hitai.
14.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
15.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
17.00 Katžuvė. TV šou.
18.00 Papimpink mano ratus.
20.00 TV serialas „Nepritampanti“.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
23.00 „Su buvusiuoju paplūdimyje“.
00.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
00.30 Slapta kamera.
02.00 Ar tu vienišas?
03.00 Tik hitai.
Mezzo - antradienis, liepos 26 d.
05.05 „Intermezzo“.
09.30 J.Ph.Rameau opera „Zaroastrė“.
12.10 „Intermezzo“.
13.30 Styginių kvartetas“The Belcea“ groja L.van Beethoveno kvartetus.
15.10 F.Schuberto Aštuntoji („Nebaigtoji“) simfonija.
16.10 Kvartetas „The Ebene“ įrašinėja W.A.Mozarto kūrinius.
16.35 „Intermezzo“.
17.30 R.Strausso opera „Rožių kavalierius“.
20.55 „Intermezzo“.
21.30 Th.Malandaino baletas „Magifique“.
23.00 Th.Malandaino baletas „Paskutinė daina“.
23.40 Th.Malandaino baletas „Rožės spektras“.
00.30 T.Harrellas ir E.Spalding Vienos džiazo festivalyje.
01.30 Nakties programa.
BBC - antradienis, liepos 26 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 BBC naujienos.
09.45 Pasaulio verslo naujienos.
10.30 BBC tiesiogiai. Verslo naujienos.
11.00 Ko nori moterys.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Pasiruošimas Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 Pasaulio sportas.
14.00 Grinvičo laikas.
15.00 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Pasaulio naujienos.
19.00 Pasaulio naujienos.
19.30 Pasaulio verslo naujienos.
19.45 Pasaulio sportas.
20.30 Naujienos iš Afrikos.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Pasaulio sportas.
22.00 BBC tiesiogiai. Verslo naujienos.
22.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo naujienos.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - antradienis, liepos 26 d.
07.00 CNN naujienų redakcija (taip pat Sporto naujienos).
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
11.00 CNN naujienų redakcija.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
13.30 Kulinarinės kelionės.
14.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
15.00 CNN naujienų redakcija.
15.30 Pasaulio sporto naujienos.
16.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
17.00 Pasaulio verslo apžvalga.
18.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
19.00 Prie pasaulio žemėlapio.
20.00 Pasaulio saitai. B.Anderson laida.
21.00 Pasaulio sportas.
21.30 Afrikos balsai.
21.45 CNN verslas. Artimieji Rytai.
22.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
23.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
23.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
00.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
01.00 R.Questo verslo laida.
02.00 Ch.Amanpour reportažai.
02.30 Pasaulio sporto naujienos.
03.00 Nakties programa.
Sport1 - antradienis, liepos 26 d.
06.00 Čempionų kelias. „Amkar“ - CSKA.
08.00 Lietuvių pasirodymai. Krepšinis. NBA . „Warriors“ - „Rockets“.
11.00 Bušido kovos. „KOK World Series 2015“.
13.30 Pasaulio ralio kroso čempionatas. Vokietijos etapas.
15.30 Krepšinis. NBA. Finalas. Pirmosios rungtynės.
18.00 Čempionų kelias. „Amkar“ - CSKA.
20.00 Motosportas. Spidvėjaus komandinis pasaulio čempionatas. Antrasis etapas.
23.00 Bušido kovos. „KOK World Series 2015“.
02.00 Pasaulio ralio kroso čempionatas. Didžiosios Britanijos etapas.
04.00 „GSL Baltics Samsung Challenge“. „Heartstone“ finalas.
Eurosport - antradienis, liepos 26 d.
06.30 JAV futbolo lyga.
07.30 Dviračių sportas. Daugiadienės lenktynės „Tour de France“.
08.30 Dviračių sportas. Valonijos turas.
09.00 Angliškasis biliardas.
12.00 Sporto linksmybės.
12.30 Dviračių sportas. Daugiadienės lenktynės „Tour de France“.
13.30 JAV futbolo lyga.
13.55 Kova dėl aukso.
14.05 Futbolas. Europos jaunimo (U-19) čempionatas Vokietijoje.
15.15 Dviračių sportas. Valonijos turas.
18.30 JAV futbolo lyga.
20.30 Dviračių sportas. Valonijos turas.
20.55 Sporto naujienos.
21.05 Angliškasis biliardas.
23.00 Jachtų sportas. Plaukimo dvasia.
23.30 Automobilių lenktynės. Pasaulio čempionatas.
23.55 Sporto naujienos.
00.05 Dviračių sportas. Valonijos turas.
01.00 Futbolas. Europos jaunimo (U-19) čempionatas Vokietijoje.
02.30 Angliškasis biliardas.
04.00 Dviračių sportas. Valonijos turas.
05.30 JAV futbolo lyga.
Eurosport 2 - antradienis, liepos 26 d.
08.00 Europos jaunimo futbolo čempionatas.
09.30 Pasaulio jaunimo lengvosios atletikos čempionatas.
11.00 Dviračių sporto naujienos.
12.30 Pasaulio motokroso čempionatas.
13.00 Pasaulio motokroso čempionatas.
13.30 Angliškojo biliardo turnyras.
14.30 Angliškojo biliardo turnyras. Tiesioginė transliacija.
17.30 Angliškojo biliardo turnyras.
18.30 Dviračių sportas.
20.00 Futbolas. Šiaurės Amerikos profesionalų lyga. „Portland Timbers“ - „Los Angeles Galaxy“; „New York Red Bulls“ - „New York City“.
21.00 Futbolas. Šiaurės Amerikos profesionalų lyga. „Portland Timbers“ - „Los Angeles Galaxy“; „New York Red Bulls“ - „New York City“.
21.55 „Eurosport“ naujienos. Naujausia informacija, rezultatai ir interviu.
22.05 Dviračių sportas.
23.30 Europos jaunimo futbolo čempionatas.
00.25 „Eurosport“ naujienos. Naujausia informacija, rezultatai ir interviu.
Sport1 De - antradienis, liepos 26 d.
07.00 Reklama.
12.30 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
13.00 Futbolas. „International Champions Cup“. „Juventus Turin“ - „Tottenham Hotspur“.
15.00 Dokumentinis serialas „Storage Hunters“.
18.00 Dokumentinis serialas „Sendaikčių ekspertai“. Australija, 2013 m.
19.00 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
20.00 Dokumentinis serialas „Garažo auksas“.
21.00 Dokumentinis serialas „Sendaikčių ekspertai“.
23.00 Dokumentinis serialas „Sendaikčių ekspertai“.
01.30 Sporto viktorina. Televizijos žaidimas sporto aistruoliams ir viktorinų mėgėjams.
03.00 Nakties programa.
05.35 Erotiniai klipai.
Viasat Sport Baltic - antradienis, liepos 26 d.
07.00 Motosportas. NASCAR 400 mylių lenktynių apžvalga.
08.00 Smiginis. „World Matchplay“ turnyras.
11.15 Krepšinis. Olimpinis atrankos turnyras. Pusfinalis.
13.05 Krepšinis. Olimpinis atrankos turnyras. Pusfinalis.
14.55 Krepšinis. Olimpinis atrankos turnyras. Finalas.
16.55 Motosportas. Spidvėjus. FIM pasaulio čempionatas.
20.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas. Tiesioginė transliacija.
23.00 „Formulė 1“. Vengrijos didžiojo prizo lenktynės.
01.25 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas.
05.00 Boksas.
Viasat Motor - antradienis, liepos 26 d.
13.45 Motosportas. NASCAR 400 mylių lenktynių apžvalga.
14.45 Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas Danijoje.
18.00 „GP2 Series“ lenktynės.
20.35 „Porsche“ supertaurės lenktynės.
21.30 Enduro pasaulio čempionato apžvalga.
22.00 „Formulė 1“. Vengrijos didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
23.00 Motosportas. NASCAR 400 mylių lenktynių apžvalga.
00.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas.
TVP1 - antradienis, liepos 26 d.
06.30 TV pirkiniai.
07.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
07.55 „Laukinė Prancūzija“.
09.00 Žinios.
09.15 Orai.
09.20 Šventumas ir gailestingumas .
09.40 Vietovės su istorija.
10.00 „Blondinė“.
10.55 „Šaknys. Kita karta“.
11.55 „A komanda“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.30 Orai žemdirbiams.
13.35 Lenkų valgiai.
13.55 „Gyvenimo kelias“.
15.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
16.00 Žinios.
16.10 Orai.
16.20 Šventumas ir gailestingumas .
16.40 „Didingasis amžius“.
17.35 Pasaulio jaunimo dienų studija.
18.00 TV ekspresas.
18.20 Orai.
18.25 Pasaulio jaunimo dienų pradžios šv.Mišios.
20.45 Žinios.
21.35 Pasaulio jaunimo dienų studija.
21.50 „Gyvenimo šukės“.
22.55 „Paukšteli, spruk“.
00.50 Nakties programa.
Polonia TV - antradienis, liepos 26 d.
07.05 „Tėvas Motiejus“.
08.00 „Cafe historia“.
08.25 „Janka“.
09.00 Klausimai per pusryčius.
11.55 Trumpa istorija.
12.05 Lenkija 24.
12.35 Sveiki, lenkai.
13.35 Žinios.
13.50 „Laimės spalvos“.
14.25 „Aš jums parodysiu!“.
15.20 „Šiandien pripažintas iškiliausiu“.
16.10 Iki pasimatymo Krokuvoje.
16.30 „Galicija Apostolese“.
17.05 „Galerija“.
17.30 Trumpa istorija.
17.35 Pasaulio jaunimo dienų studija.
18.00 TV ekspresas.
18.20 Lenkija su Miodeku.
18.25 Pasaulio jaunimo dienų pradžios šv.Mišios.
20.45 Žinios.
21.35 Pasaulio jaunimo dienų studija.
21.50 „Tėvas Motiejus“.
22.50 Lenkija 24.
23.20 Sveiki, lenkai.
00.25 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - antradienis, liepos 26 d.
06.00 „Euronews“.
06.30 Naujienos.
06.35 Vaikų klubas. Animacinis serialas.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.15 Labas rytas (tęs.).
11.05 Gyvenk sveikai!
12.00 Naujienos.
12.20 Tabletė.
12.50 Kartu su visais.
13.50 Mados nuosprendis.
15.00 Vyriška ir moteriška.
17.00 Vakarinės naujienos.
17.50 Susituokime!
18.55 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.35 Lietuvos „Laikas“ (rusų k.).
21.00 TV serialas „Ilgas kelias namo“.
23.20 TV serialas „Pabėgimas“.
01.10 „Euronews“.
01.40 Vaidybinis f. „Juodasis princas“.
03.10 Vaidybinis f. „Tu - man, aš - tau“.
04.35 Mados nuosprendis.
05.25 Juokingi vaizdeliai.
RTR Planeta - antradienis, liepos 26 d.
05.00 Rusijos rytas.
09.55 Apie tai, kas svarbiausia.
11.00 Naujienos.
11.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
11.55 TV serialas „Tyrimo paslaptys“.
14.00 Naujienos.
14.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
15.00 TV serialas „Lemtingas palikimas“.
17.00 Naujienos.
17.30 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
17.50 Naujienos.
18.15 Tiesioginis eteris.
19.35 Vietos laikas. Naujienos iš Maskvos.
20.00 Naujienos.
21.00 TV serialas „Stipriau už likimą“.
00.50 TV serialas „Gyvenimas ir likimas“.
02.15 TV serialas „Šeimos detektyvas“.
03.00 Dokumentinis f. „Valamas. Išsigelbėjimo sala“.
03.50 Tiesioginis eteris.
NTV - antradienis, liepos 26 d.
06.00 Šiandien.
06.10 Naujas rytas.
08.10 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
10.00 Šiandien.
10.20 TV serialas „Maskva. Centrinė apygarda“.
12.00 Prisiekusiųjų teismas.
13.00 Šiandien.
13.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
14.00 TV serialas „Garbės kodeksas“.
15.00 TV serialas „Likimo ženklai“.
16.00 Šiandien.
16.20 TV serialas „Auksinės atsargos“.
18.00 TV serialas „Gatvių įstatymai“.
19.00 Šiandien.
19.45 TV serialas „Leningradas '46“.
21.40 TV serialas „Karpovas. Antrasis sezonas“.
23.30 TV serialas „Jūrų velniai. Viesulas“.
01.20 Teismo detektyvas.
02.30 TV serialas „Mentų karai“.
04.20 Viskas bus gerai!
05.25 „Bausmė. Rusijos kalėjimas vakar ir šiandien“.
REN Baltija - antradienis, liepos 26 d.
07.00 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Taisiukai“.
07.20 Kviestinė vakarienė.
08.10 Tinkama priemonė.
09.10 Šeimos dramos.
10.55 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
11.55 Žiūrėti visiems!
12.55 Keista byla.
14.00 A.Chapman paslaptys.
15.00 Tinkama priemonė.
16.05 Šeimos dramos.
18.20 Pasaulio paslaptys su A.Chapman.
19.20 TV serialas „Nina“.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.30 Slaptos teritorijos.
23.30 Rusiškas vairavimas.
00.20 TV serialas „Nina“.
01.05 A.Chapman paslaptys.
RTVi - antradienis, liepos 26 d.
06.00 Animaciniai f.
07.30 Šiandien pasaulyje.
07.50 Ypatinga nuomonė.
08.30 Laida apie Ameriką.
09.00 TV serialas „Vienos meilės kelionės ir nepaprasti nuotykiai“.
10.00 TV serialas „Namas su lelijomis“.
11.00 Vaidybinis f. „Gatvė pilna netikėtumų“.
12.30 „Nežinoma planeta“.
13.00 Ši diena istorijoje.
13.15 Auksinis amžius.
14.00 TV serialas „Paskutinis susitikimas“.
15.00 „Nežinoma planeta“.
15.30 Laida apie Ameriką.
16.00 TV serialas „Pagrindiniai vaidmenys“.
17.00 Šiandien pasaulyje.
17.08 Ypatinga nuomonė.
18.00 TV serialas „Primadona“.
19.00 Šiandien pasaulyje.
19.08 Ypatinga nuomonė.
20.00 TV serialas „Namas su lelijomis“.
21.00 TV serialas „Paskutinis susitikimas“.
22.00 Šiandien pasaulyje.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 Laida apie Ameriką.
23.30 TV serialas „Namas su lelijomis“.
00.30 „Nežinoma planeta“.
01.00 TV serialas „Paskutinis susitikimas“.
02.00 Šiandien pasaulyje.
02.30 Vaidybinis f. „Stebuklinga jėga“.
04.00 TV serialas „Pagrindiniai vaidmenys“.
05.00 TV serialas „Primadona“.
TVC - antradienis, liepos 26 d.
06.30 Mūsų kino paslaptys.
07.00 Nuotaika.
08.40 „Vladimiras Gostiuchinas“.
09.25 „Neįmanomo dalelės“.
10.10 Aš - keliautojas.
10.35 „Vyriškas darbas“.
11.20 Gydytojas.
11.45 „Laikas mylėti“.
12.30 Įvykiai.
12.50 „Kalačiai“.
14.20 Aš - keliautojas.
14.40 „Nerami apylinkė“.
15.30 Įvykiai.
15.50 Stačiatikių enciklopedija.
16.15 Be apgaulės.
17.00 Mano didvyris.
17.40 „Neįmanomo dalelės“.
18.30 Naujienų miestas.
18.50 „Vyriškas darbas“.
19.40 „Laikas mylėti“.
20.30 Įvykiai.
20.55 „Teisė žinoti“.
22.10 „Nerami apylinkė“.
23.00 Įvykiai.
23.30 „Atsargiai, sukčiai“.
23.55 Valdžios smūgis.
00.35 Petrovkos 38.
00.55 Įvykiai.
01.15 „Vyriškas darbas“.
02.00 „Teisė žinoti“.
03.10 „Ligos istorija. Alkoholizmas“.
04.30 „Laikas mylėti“.
05.25 „Nerami apylinkė“.
ARD - antradienis, liepos 26 d.
06.30 Ryto programa.
10.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
11.44 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
11.45 Viktorina.
12.35 Zoologijos sodų istorijos.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
17.10 Zoologijos sodų istorijos.
18.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.15 TV žurnalas.
19.00 Viktorina.
19.50 TV serialai.
20.45 Mokslo žurnalas.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 TV serialai.
22.00 TV serialas „Iš visos širdies“.
22.45 Politikos žurnalas.
23.15 Dienos temos.
23.45 Nakties programa.
RTL - antradienis, liepos 26 d.
01.00 Nakties žurnalas.
04.05 Nakties žurnalas.
06.15 „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Popietinė programa.
17.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys.
19.30 Žvaigždžių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 TV serialai.
01.30 Nakties programa.
REKLAMA