Per pasirinktas TV stotis šiandien rodomos šios laidos:
„Lietuvos ryto“ TV - trečiadienis, sausio 18 d.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
07.10 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (11) (N-7).
08.15 TV serialas „Pėdsakas“ (1/17) (N-7).
09.15 TV serialas „Miškinis“ (2/45) (N-7).
10.20 TV serialas „Albanas“ (40) (N-7).
11.25 TV serialas „Bitininkas“ (1/26) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/10) (N-7).
13.35 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/11) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (2/48) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (56) (N-7).
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
18.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
18.52 Orai.
18.55 TV serialas „Bitininkas“ (1/30) (N-7).
20.00 Žinios.
20.27 Orai.
20.30 TV serialas „Albanas“ (41) (N-7).
21.30 TV serialas „Chiromantas“ (1/5) (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (12) (N-7).
00.50 TV serialas „Chiromantas“ (1/1) (N-7).
01.50 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.55 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (12) (N-7).
03.45 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/4) (N-7).
04.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (1/9) (N-7).
05.15 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (12) (N-7).
06.05 Dokumentinis serialas „Miestai ir žmonės“.
LRT TELEVIZIJA - trečiadienis, sausio 18 d.
01.00 LRT radijo žinios.
02.00 LRT radijo žinios.
03.00 LRT radijo žinios.
04.00 LRT radijo žinios.
04.05 Auksinis protas (kart.).
05.00 LRT radijo žinios.
05.05 Auksinis protas (kart.).
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Labas rytas, Lietuva!
06.30 Žinios.
06.35 Orai.
06.37 Labas rytas, Lietuva!
07.00 Žinios.
07.05 Orai.
07.07 Sportas.
07.10 Labas rytas, Lietuva!
07.30 Žinios.
07.35 Orai.
07.37 Sportas.
07.40 Labas rytas, Lietuva!
08.00 Žinios.
08.05 Orai.
08.07 Labas rytas, Lietuva!
08.30 Žinios.
08.35 Orai.
08.37 Labas rytas, Lietuva!
09.00 Žinios.
09.05 Orai.
09.07 Sportas.
09.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (91) (N-7).
10.00 TV serialas „Ten, kur namai“ (N-7) (kart.).
10.50 Emigrantai (kart.).
11.45 Nacionalinė ekspedicija „Nemunu per Lietuvą“ (kart.).
12.40 Kas ir kodėl? (kart.).
13.10 Klauskite daktaro (kart.).
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva!
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena, Lietuva!
16.00 Žinios. Orai.
16.20 TV serialas „Ten, kur namai“ (12) (N-7).
17.10 Klauskite daktaro. Vedėjai R.Kulvinskytė ir A.Unikauskas.
18.00 Kas ir kodėl? TV žaidimas.
18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą).
19.19 Sportas.
19.22 Orai.
19.30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo laida. Vedėjas E.Žičkus.
20.25 Keno loto.
20.30 Panorama.
21.05 Dėmesio centre. Vedėjas E.Jakilaitis.
21.20 Sportas.
21.25 Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Vedėjai A.Valinskas ir A.Tapinas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Premjera. Vaidybinis f. „Pinigai ir galia“ (1). Istorinė drama. Rež. Ch.Schwochow. Vokietija, 2016 m. (N-7).
00.25 Trumposios žinios.
00.30 Keliai. Mašinos. Žmonės (kart.).
01.10 TV serialas „Komisaras Reksas“ (N-7) (kart.).
02.10 Klauskite daktaro (kart.).
03.05 Gyvenimas (kart.).
05.25 Ryto suktinis (kart.).
TV3 - trečiadienis, sausio 18 d.
06.10 Teleparduotuvė.
06.25 Animacinis serialas „Nuotykių metas“ (10) (N-7).
06.55 Animacinis serialas „Simpsonai“ (N-7) (kart.).
07.55 TV serialas „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Bruto ir Neto“ (N-7) (kart.).
08.55 TV serialas „Meilės sūkuryje“ (2514) (N-7).
10.00 TV serialas „Sila. Kelias namo“ (76) (N-7).
11.55 Ekstrasensų mūšis (N-7).
13.00 Animacinis serialas „Kempiniukas Plačiakelnis“ (42) (N-7).
13.30 Animacinis serialas „Simpsonai“ (21, 22) (N-7).
14.25 TV serialas „Pažadėtoji“ (1031, 1032) (N-7).
15.30 TV serialas „Itališka meilė“ (100) (N-7).
16.30 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida. Vedėjai E.Knispelis ir R.Šakalytė-Jakovleva (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.20 TV3 sportas.
19.25 TV3 orai.
19.30 TV serialas „Rezidentai“ (26) (N-7).
20.00 Gero vakaro šou. Humoro šou. Vedėjai J.Jankevičius ir M.Stasiulis (N-7).
21.00 TV serialas „Bruto ir Neto“ (7) (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.15 TV3 sportas.
22.20 TV3 orai.
22.25 Vikingų loto.
22.30 Vaidybinis f. „Darbo vakarėlis“. Komedija. Rež. O.Asadulinas. Vaid. R.Garejevas, I.Gavra, K.Sobčak, M.Vitorganas. Rusija, 2014 m. (N-14).
00.15 TV serialas „Raitelis be galvos“ (3) (N-14).
01.15 TV serialas „Naujokė“ (8, 9) (N-7).
02.05 Animacinis serialas „Trapučio parkas“ (10) (N-14).
02.30 Programos pabaiga.
LNK - trečiadienis, sausio 18 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 Animacinis serialas „Visatos broliai“ (44).
07.05 Animacinis serialas „Tomo ir Džerio pasakos“ (3).
07.30 TV serialas „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“ (9).
07.55 TV serialas „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (107, 108) (N-7).
09.50 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7).
10.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
11.40 24valandos. Socialinė aktualijų laida (N-7) (kart.).
12.45 KK2. Informacijos šou (N-7) (kart.).
13.35 Būk mano meile! Pasimatymų šou. Vedėjai I.Norkutė, V.Budraitytė ir V.Pauliukaitis (N-7).
14.30 TV serialas „Nakties karalienė“ (3) (N-7).
16.30 Labas vakaras, Lietuva. Informacinė pokalbių laida. Vedėjai L.Šurnaitė ir P.Skučas.
17.35 Yra, kaip yra. Pokalbių šou. Vedėja A.Stašaitytė-Masalskienė (N-7).
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2. Informacijos šou. Vedėjai J.Žičkutė ir T.Ališauskas (N-7).
20.25 Anapus nežinomybės. Paranormalių tyrimų laida su M.Gordejevu (N-7).
21.30 Žinios.
22.09 Sportas.
22.13 Orai.
22.15 Vakaro seansas. Vaidybinis f. „Laiko įkaitai“. Nuotykių. Rež. R.Donneris. Vaid. P.Walkeris, G.Butleris, F.O'Connor, B.Connolly, A.Friel. JAV, 2003 m. (N-7).
00.25 TV serialas „Mentalistas“ (8) (N-7).
01.15 TV serialas „Strėlė“ (2) (N-7).
02.05 TV serialas „Detektyvė Džonson“ (11) (N-7).
02.55 Programos pabaiga.
BTV - trečiadienis, sausio 18 d.
06.40 TV serialas „Džeikas, Storulis ir šuo“ (11) (N-7).
07.35 TV serialas „Tokia tarnyba“ (N-7) (kart.).
08.25 TV serialas „Farų karai“ (N-7) (kart.).
09.20 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
10.15 TV serialas „Kas žudikas? Baudžiamosios bylos“ (12) (N-7).
11.15 TV serialas „Sudužusių žibintų gatvės“ (kart.).
12.10 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (N-7) (kart.).
13.15 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7) (kart.).
14.10 TV serialas „Diagnozė - žmogžudystė“ (17) (N-7).
15.05 TV serialas „Tokia tarnyba“ (18) (N-7).
15.55 TV serialas „Prokurorų patikrinimas“ (342) (N-7).
17.00 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“ (N-7).
18.00 „Infodiena“.
18.30 TV serialas „Sudužusių žibintų gatvės“ (32) (N-7).
19.30 TV serialas „Farų karai. Munduro garbė“ (2) (N-7).
20.30 Farai (N-7).
21.00 TV serialas „Visi vyrai - kiaulės...“ (43) (N-7).
21.30 Vaidybinis f. „Trise valtimi, arba Be irklo“. Nuotykių komedija. Rež. S.Brillas. Vaid. S.Greenas, M.Lillardas, N.Bernecker. JAV, 2004 m. (N-7).
23.25 Vaidybinis f. „SOS, Kalėdų Seneli, arba Viskas išsipildys“. Komedija. Rež. A.Gevorgianas. Rusija, 2015 m. (N-7) (kart.).
01.05 TV serialas „Džeikas, Storulis ir šuo“ (N-7) (kart.).
01.50 TV serialas „Vampyro dienoraščiai“ (19) (N-14).
02.35 Penktoji pavara.
03.20 TV serialas „Visi vyrai - kiaulės“ (N-7) (kart.).
03.45 TV serialas „Amerikos mieliausieji“ (6).
LRT KULTŪRA - trečiadienis, sausio 18 d.
06.00 Lietuvos Respublikos himnas.
06.05 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus (kart.).
06.55 „Meilė kaip mėnulis“ (kart.).
07.45 „Drakoniukas Kokosas“ (kart.).
08.00 IQ presingas (kart.).
08.45 „Kaip atsiranda daiktai“ (kart.).
09.15 Labas rytas, Lietuva! (kart.).
12.00 DW naujienos rusų kalba.
12.10 Dok. serialas „Apokalipsė. Pirmasis pasaulinis karas. Išsivadavimas“ (kart).
13.05 Septynios Kauno dienos (kart.).
13.35 Pažvelk į profesiją kitaip (kart.).
14.05 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje (kart.).
14.35 Lietuvos laisvės gynėjų dienai. „Nerimo mintys“. Poezijos ir muzikos valanda (kart.).
15.30 „Meilė kaip mėnulis“ (23, 24).
16.25 „Kaip atsiranda daiktai“ (6/8).
16.50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas (subtitruota).
17.05 Kultūrų kryžkelė. Trembita (subtitruota).
17.30 Dok. serialas „Planetų gidas. Plutonas ir toliau už jo“ (6). JAV, 2010 m. (subtitruota).
18.25 Poezija. LRT aukso fondas.
18.30 Labanaktukas. „Riteris Rūdžius“ (18); „Mažiausias pasaulyje filosofas Knyčė“ (22).
19.00 Krepšinis. FIBA čempionų lyga. Klaipėdos „Neptūnas“ - „Ventspils“. Transliacija iš Klaipėdos.
21.00 Elito kinas. Vaid. f. „Broliai“. Karinė drama. JAV, 2009 m. (originalo kalba, subtitruota) (N-14).
22.40 Poezija. LRT aukso fondas.
22.45 Stambiu planu (kart.).
23.15 DW naujienos rusų kalba.
23.30 Dabar pasaulyje.
00.00 26-asis aktualiosios muzikos festivalis „Gaida“. Ypatinga fortepijonų magija (kart.).
01.30 Euromaxx (kart.).
02.00 Laba diena, Lietuva! (kart.).
03.45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė (subtitruota) (kart.).
04.15 IQ presingas (kart.).
05.00 Panorama (kart.).
05.35 Dėmesio centre.
05.52 Sportas.
05.57 Orai.
TV1 - trečiadienis, sausio 18 d.
06.20 Teleparduotuvė.
06.50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7).
07.40 Pasisvėrę ir laimingi (kart.).
08.30 „Vedęs ir turi vaikų“ (22, 23) (N-7).
09.25 „Auklė“ (77).
09.55 „Superauklė“ (7) (N-7).
10.45 „Ištark sudie“ (5) (N-7).
12.30 Būrėja (kart.).
13.00 „Akloji“ (kart.).
13.30 „Mentalistė“ (12) (N-7).
14.30 „Skūbis Dū. Paslapčių biuras“ (7).
15.00 „Garfildas“ (39, 40).
15.40 „Rožinė pantera“ (22).
16.05 „Įspūdingasis Žmogus-Voras“ (23).
16.30 „Mano gyvenimo šviesa“ (1099-1101).
17.55 „Širdele mano“ (50, 51) (N-7).
20.00 „CSI. Niujorkas“ (12) (N-7).
21.00 Detektyvo vakaras. Vaid. f. „Detektyvas Kolambas. Mirtinas vainikėlis“. JAV, 1990 m. (N-7).
22.55 „Meilė ir bausmė“ (53) (N-7).
00.40 „Vedęs ir turi vaikų“ (N-7) (kart.).
01.30 „CSI. Niujorkas“ (N-7) (kart.).
02.15 „Mentalistė“ (N-7) (kart.).
03.10 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (N-7) (kart.).
03.55 Vaid. f. „Detektyvas Kolambas. Ilsėkitės ramybėje, ponia Kolambo“. Detektyvas. JAV, 1990 m. (N-7) (kart.).
TV6 - trečiadienis, sausio 18 d.
06.45 Teleparduotuvė.
07.00 „Las Vegasas“ (36) (N-7).
08.00 „Kobra 11“ (N-7) (kart.).
09.00 Tavo augintinis. Laida apie gyvūnus.
09.30 „CSI kriminalistai“ (N-7) (kart.).
10.30 „Moderni šeima“ (2) (N-7).
11.00 Aukščiausia pavara. Laida apie automobilius (N-7).
12.30 „Saša ir Tania“ (N-7) (kart.).
13.30 „Rezidentai“ (153, 154) (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Topmodeliai. Ralybės šou (N-7).
16.00 „Detektyvas Bekstriomas“ (13) (N-7).
17.00 „Kobra 11“ (11) (N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ (1) (N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ (36, 37) (N-7).
21.00 „Naša Raša“ (73) (N-14).
22.00 Vaid. f. „Dešimt jardų“. Komedija. JAV, 2004 m. (N-7).
00.05 „Rezidentai“ (N-7) (kart.).
01.10 „Detektyvas Bekstriomas“ (N-7) (kart.).
02.00 „CSI kriminalistai“ (N-7) (kart.).
TV8 - trečiadienis, sausio 18 d.
06.50 TV pagalba. Socialinės dokumentikos laida (N-7).
08.35 „Mažosios kerėtojos“ (38, 39).
09.05 Senoji animacija (kart.).
10.05 Vaid. f. „Laimingojo kvailio vasara“. Romantinė drama. Vokietija, 2003 m. (N-7) (kart.).
12.00 „Apkabink mane“ (N-7) (kart.).
13.00 „Žiemos saulė“ (N-7) (kart.).
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. Realybės šou.
16.00 Oliverio tvistas. Kulinarijos laida.
17.00 „Apkabink mane“ (110) (N-7).
18.00 „Žiemos saulė“ (13, 14) (N-7).
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija.
21.00 Vaid. f. „Kita Eva“. Romantinė drama. Vokietija, 2003 m. (N-7).
22.55 „Žiemos saulė“ (N-7) (kart.).
00.55 Ekstremalūs namų pokyčiai (kart.).
Info TV - trečiadienis, sausio 18 d.
06.30 „Infodiena“ (kart.).
10.30 KK2. Informacijos šou.
11.15 Bus visko. Gyvenimo būdo laida.
12.05 Dviračio šou. Humoro laida.
12.30 Tauro ragas. Laida medžiotojams.
13.00 24valandos (N-7).
13.45 Autopilotas. Laida apie automobilius.
14.10 Ne vienas kelyje. Laida apie saugų eismą.
14.45 Dviračio šou. Humoro laida.
15.10 Pagalbos skambutis (N-7).
16.00 Yra, kaip yra. Pokalbių šou (N-7).
17.00 „Infodiena“.
21.00 „Infodiena“. Dienos komentaras.
21.30 Dviračio šou. Humoro laida.
22.00 „Infodiena“ (kart.).
00.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba.
00.30 „Infodiena“ (kart.).
02.30 „Infodiena“ (kart.).
Init - trečiadienis, sausio 18 d.
07.55 Programa.
08.00 Muzikos ekspresas.
09.00 Žinios (kart.).
09.20 „Muzika iš kito kambario“. Romantinė drama (N-7).
11.05 Mūsų praeities beieškant (kart.).
11.35 „Trys muškietininkai“. Nuotykių (N-7).
13.25 „Ištroškę greičio“. Veiksmo trileris (N-7).
15.35 Praeities žvalgas (3/2).
16.05 TV serialas „Gero apetito!“ (63, 64) (N-7).
16.40 „Trys plėšikai“. Animacinis (N-7).
18.00 Žinios.
18.10 „Mano vidinis aš“. Trileris (N-7).
20.00 Žinios. Orai.
20.20 D.U.K. TV laida. Vedėja R.Vasiliauskienė.
20.35 Gyvenimo būdas. Pokalbių laida. Vedėja R.Kašėtienė.
21.05 „Paskutinė riba“. Trileris (N-14).
22.40 Žinios (kart.).
23.00 „Greisės nebėra“. Drama (N-7).
00.25 Plyta prie plytos. TV laida (kart.).
00.55 Programos pabaiga.
Pūko TV - trečiadienis, sausio 18 d.
06.59 Dienos programa.
07.00 Žinios. Orai (kart.).
07.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
07.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
07.45 Muzika.
17.29 Vakaro programa.
17.30 Žinios. Orai.
17.50 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida (kart.).
18.05 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
18.15 Muzika.
20.00 Žinios. Orai.
20.20 Kauniečių akimis. Tiriamosios žurnalistikos laida.
20.35 Karas ir taika. Dokumentinė laida.
20.45 Muzika.
Balticum TV - trečiadienis, sausio 18 d.
09.00 „Balticum TV“ žinios.
09.30 TV serialas „Dikensiada“ (16) (N-7).
10.10 TV serialas „Beorė erdvė“ (9) (N-7).
11.10 Humoro serialas „Virtuvė“ (52) (N-7).
11.40 TV serialas „Robinzonas Kruzas“ (7) (N-7).
12.40 „Kaukolės“. Kriminalinis trileris. JAV, Kanada, 2000 m. (N-7).
14.35 „Siaubingi namai“ (2). Realybės dokumentika.
15.35 „Kai kas dar“. Komedija. JAV, Prancūzija, Didžioji Britanija, 2003 m. (N-7).
17.30 Pinigai iš nieko (5). Pramoginė laida.
18.30 Kaip susigrąžinti seksualumą (5). Pramoginė laida.
19.30 Klaipėdos patruliai. Kriminalinių įvykių kronika (N-7).
20.00 „Balticum TV“ žinios.
20.30 „Noriu šio automobilio“ (7). Realybės dokumentika.
21.30 TV serialas „Elajus Stounas“ (14) (N-7).
22.30 „Balticum TV“ žinios.
23.00 TV serialas „Kai šaukia širdis“ (29).
00.00 Humoro serialas „Virtuvė“ (52) (N-7).
00.30 TV serialas „Dikensiada“ (16) (N-7).
01.10 Programos pabaiga.
STV - trečiadienis, sausio 18 d.
08.00 Programa.
08.05 Infostudija. Informacinė laida (kart.).
08.25 Kas? Kur? Kada?
08.35 Sveikinimų koncertas (kart.).
09.15 Plyta prie plytos. Laida apie statybas (kart.).
09.45 Lietuvos žydų kultūros paveldo vingiai. Pažintinė laida (kart.).
10.15 Vyrų šešėlyje. Emilija Pliaterytė (kart.).
10.45 „Etnos“. Pažintinė laida (kart.).
11.15 Kas? Kur? Kada?
11.25 Ekstremalus sportas (kart.).
11.50 Infostudija. Informacinė laida (kart.).
12.10 Specialisto patarimai.
12.20 Kalnai - mano gyvenimas. Lietuvos alpinistės. Pažintinė laida (kart.).
12.50 Žemaičių vyskupystė. Žemaičių vyskupystė XVII - XIX a. Pažintinė laida (kart.).
13.20 Kas? Kur? Kada?
13.30 Infostudija. Informacinė laida (kart.).
13.50 Lūkesčių metai pajūrio krašte. Sukilimas Klaipėdoje 1923 m. Pažintinė laida (kart.).
14.20 Kas? Kur? Kada?
14.30 Nežinoma Čekijos Lietuva. Žurnalistas ir vertėjas Pranas Dovalga. Pažintinė laida (kart.).
15.00 Baltų tautos. Žiemgala. Pažintinė laida (kart.).
15.30 Kas? Kur? Kada?
15.40 Kantata „Metų laikai“.
16.45 Anądien Šiauliuose. Pažintinė laida (kart.).
17.10 Muzikiniai Šiauliai. „Dagilėlis“. Pažintinė laida (kart.).
17.40 Specialisto patarimai.
17.50 Sinkopės. Pokalbių laida (kart.).
18.30 Infostudija. Informacinė laida.
18.50 Kas? Kur? Kada?
19.00 Mokslo sriuba. Mokslo ir technologijų populiarinimo laida (kart.).
19.15 Sodžius. Laida apie Šiaulių rajoną.
19.30 Sveikatos patarimai (kart.).
20.00 Žmogus ir gyvūnas. Pažintinė laida (kart.).
20.30 Išlikimas. Mokytoja. Pažintinė laida (kart.).
20.50 Gamta gydo.
21.00 Infostudija. Informacinė laida.
21.20 Kas? Kur? Kada?
21.30 (Ne)tiesos sakymas. Pažintinė laida (kart.).
22.00 Reakcija. Situacijų laida.
22.15 Požemių labirintuose. Verkių dvaro požemiuose. Pažintinė laida (kart.).
22.45 Specialusis reportažas.
22.55 Infostudija. Informacinė laida.
23.15 Nakties pramogos (S).
04.00 Programos pabaiga.
Dzūkijos TV - trečiadienis, sausio 18 d.
06.10 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Dokumentinis serialas „Jaunikliai“.
07.10 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (11) (N-7).
08.15 TV serialas „Pėdsakas“ (1/17) (N-7).
09.15 TV serialas „Miškinis“ (2/45) (N-7).
10.20 TV serialas „Albanas“ (40) (N-7).
11.25 TV serialas „Bitininkas“ (1/26) (N-7).
12.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (2/10) (N-7).
13.35 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/11) (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 TV serialas „Miškinis“ (2/48) (N-7).
16.00 Žinios.
16.47 Orai.
16.50 TV serialas „Neišsižadėk“ (56) (N-7).
18.00 Tėvynės labui (kart.).
18.20 Politiko išpažintis (kart.).
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 Pozicija.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 TV serialas „Albanas“ (41) (N-7).
21.30 TV serialas „Chiromantas“ (1/5) (N-7).
22.30 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
23.15 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
23.42 Orai.
23.45 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (12) (N-7).
00.50 TV serialas „Chiromantas“ (1/1) (N-7).
01.50 Reporteris. Informacinė publicistinė laida.
02.40 Lietuva tiesiogiai. Aktualių pokalbių laida. Vedėja D.Žeimytė.
02.55 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (12) (N-7).
03.45 TV serialas „Vandens žiurkės“ (3/4) (N-7).
04.30 TV serialas „Miestelio patruliai“ (1/9) (N-7).
05.15 TV serialas „Moterų svajos apie tolimus kraštus“ (12) (N-7).
06.05 Dokumentinis serialas „Miestai ir žmonės“.
TV1000 - trečiadienis, sausio 18 d.
05.10 „Prabudimai“. Drama. JAV, 1990 m.
07.25 „23:14“. Drama. JAV, Kanada, 2003 m.
08.55 „Veronika ryžtasi mirti“. Drama. JAV, 2009 m.
10.45 „Gimęs liepos ketvirtąją“. Biografinė drama. JAV, 1989 m.
13.15 „Strečas“. Trileris. JAV, 2014 m.
14.55 „Geriausia, ką turiu“. Romantinė drama. JAV, 2014 m.
16.55 „Prabudimai“. Drama. JAV, 1990 m.
19.10 „Godzila“. Mokslinės fantastikos trileris. JAV, 1998 m.
21.40 „Atsiskyrėlis“. Drama. JAV, 2011 m.
23.25 „Ten, kur širdis“. Romantinė komedija. JAV, 2000 m.
01.35 „Kol nenuėjau miegoti“. Mistinė drama. Didžioji Britanija, JAV, Prancūzija, 2014 m.
03.10 „Eskobaras. Kruvinas rojus“. Kriminalinis trileris. Prancūzija, Ispanija, Belgija, Panama, 2014 m.
TV1000 Premium - trečiadienis, sausio 18 d.
06.00 „Pakalikai“. Animacinis. JAV, 2015 m.
07.30 „Australija“. Romantinė drama. Australija, JAV, 2008 m.
10.20 „Tobulas apiplėšimas“. Veiksmo trileris. JAV, 2015 m.
12.00 „Greiti ir įsiutę IV“. Veiksmo trileris. JAV, 2009 m.
14.00 „Vienas namuose“. Komedija. JAV, 1990 m.
16.00 „Mažasis Kalėdų Senelio padėjėjas“. Kanada, 2015 m.
17.50 „Greiti ir įsiutę VI“. Veiksmo trileris. JAV, 2013 m.
20.00 „Vaikinas iš gretimo namo“. Trileris. JAV, 2015 m.
22.00 „Bornas. Galutinis tikslas“. Veiksmo trileris. JAV, Vokietija, 2007 m.
00.00 „Molės Hartlei egzorcizmas“. Siaubo. JAV, 2015 m.
02.00 „Atgal į ateitį III“. Nuotykių komedija. JAV, 1990 m.
04.00 „Yvanas Visagalis“. Komedija. JAV, 2007 m.
TV1000 Action - trečiadienis, sausio 18 d.
04.10 „Šerlokas Holmsas“. Kriminalinis veiksmo. JAV, 2009 m.
06.25 „K-19“. Trileris. JAV, Didžioji Britanija, Vokietija, 2002 m.
08.50 „Dvasia“. Kriminalinis veiksmo. JAV, 2008 m.
10.40 „Mirtina tyla“. Siaubo trileris. JAV, 2007 m.
12.20 „Baltoji pūga“. Kriminalinis trileris. JAV, Kanada, Prancūzija, Turkija, 2009 m.
14.10 „Tango ir Kešas“.
16.05 „Šerlokas Holmsas“. Kriminalinis veiksmo. JAV, 2009 m.
18.20 „Tiesa apie Čarlį“. Trileris. JAV, Vokietija, 2002 m.
20.10 „Ledinė kompanija“. Veiksmo komedija. JAV, 2005 m.
22.10 „Sabotažas“. Veiksmo. JAV, 2014 m.
00.10 „Amerikietiškas apiplėšimas“. Veiksmo drama. Kanada, Liuksemburgas, 2014 m.
01.55 „Tikroji padėtis“. Kriminalinis trileris. JAV, Didžioji Britanija, 2009 m.
TV1000 Russkoje kino - trečiadienis, sausio 18 d.
05.20 „Rusiškas žaidimas“. Komedija. Rusija, 2007 m.
07.20 „Grynas menas“. Trileris. Rusija, 2016 m.
09.15 „Jokių komentarų“. Drama. Rusija, 2014 m.
11.20 „Piloto Pirkso kvota“.
13.20 „Apie ką kalba vyrai“. Komedija. Rusija, 2014 m.
15.20 „Sniego angelas“. Komedija. Rusija, 2007 m.
17.25 „Sūnus“. Drama. Rusija, 2014 m.
19.20 „Bėganti per bangas“. Dramatinis trileris. Rusija, 2007 m.
21.50 „Žuvis - svajonė“. Komedija. Rusija, 2016 m.
23.45 „Julenka. Mirtinos pamokos“. Siaubo. Rusija, 2009 m.
01.45 „Pabėgti, pasivyti, įsimylėti“. Komedija. Rusija, 2013 m.
03.35 Vaidybinis f.
Balticum AUKSINIS - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 „Mirtinas karštis“. Kriminalinė veiksmo komedija. Kanada, Vokietija, 2002 m. (N-7).
09.00 „Užstrigusi paauglystėje“. Romantinė komedija. JAV, 2014 m. (N-7).
11.00 „Pompėja“. Istorinė romantinė veiksmo drama. Kanada, Vokietija, JAV, 2014 m. (N-7).
13.00 „Lūšnynų milijonierius“. Drama. Didžioji Britanija, 2008 m. (N-7).
15.00 „Divergentė“. Fantastinis veiksmo. JAV, 2014 m. (N-7).
17.15 „Kas, jeigu“. Romantinė komedija. Airija, Kanada, 2013 m. (N-7).
19.00 „Atlygis“. Kriminalinis trileris. JAV, Vokietija, 2001 m. (N-7).
21.00 „Pasimatymas“. Romantinė drama. Prancūzija, 2014 m. (N-7).
23.00 „Superauklė“. Komedija. Prancūzija, 2014 m. (N-7).
XXI - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 „Sniegynų įkaitai“. Nuotykių drama. JAV, 2011 m.
09.00 „Mustangas“. Drama. Prancūzija, Vokietija, Turkija, 2015 m.
10.45 „Paprasta istorija“. Drama. Rusija, 2016 m.
12.20 TV filmas „Antimafija“ (5). Veiksmo detektyvas. Italija, 2009 m.
13.20 „Devintukai“. Dramatinis trileris. JAV, 2006 m.
15.00 „Sniegynų įkaitai“. Nuotykių drama. JAV, 2011 m.
17.00 „Mustangas“. Drama. Prancūzija, Vokietija, Turkija, 2015 m.
18.45 „Paprasta istorija“. Drama. Rusija, 2016 m.
20.20 TV filmas „Antimafija“ (5). Veiksmo detektyvas. Italija, 2009 m.
21.20 „Devintukai“. Dramatinis trileris. JAV, 2006 m.
23.00 „Sniegynų įkaitai“. Nuotykių drama. JAV, 2011 m.
01.00 „Mustangas“. Drama. Prancūzija, Vokietija, Turkija, 2015 m.
02.45 „Paprasta istorija“. Drama. Rusija, 2016 m.
04.20 TV filmas „Antimafija“ (5). Veiksmo detektyvas. Italija, 2009 m.
05.20 „Devintukai“. Dramatinis trileris. JAV, 2006 m.
Fox - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 „Los Andželo policija“.
08.25 „NCIS“.
09.10 TV serialas „Gyvenimas pagal Džimą“.
10.15 „Nusikalstami protai“.
11.40 „NCIS“.
12.25 „Los Andželo policija“.
13.10 „Du su puse vyro“.
13.50 „Skydo agentai“.
14.35 „Nusikalstami protai“.
16.00 „Šalutinis efektas“.
16.40 „Skydo agentai“.
17.25 „Nusikalstami protai“.
18.05 „Skydo agentai“.
18.50 „Šalutinis efektas“.
19.30 „Skydo agentai“.
20.15 „Nusikalstami protai“.
21.40 „Šalutinis efektas“.
22.25 „Skydo agentai“.
23.05 „Los Andelo policija“.
23.50 „Nusikalstami protai“.
00.30 TV serialas „NCIS“.
01.15 „Da Vinčio demonai“.
02.15 „Los Andželo policija“.
03.40 „Nusikalstami protai“.
04.20 „Klausytojas“.
05.00 „Nusikalstami protai“.
05.50 TV serialas „Gyvenimas pagal Džimą“.
06.15 „Šalutinis efektas“.
Fox life - trečiadienis, sausio 18 d.
02.25 „Meilužės“.
06.10 „Meilužės“.
07.00 TV serialas „Tėtušis“.
07.25 „Melisa ir Džo“.
08.35 „Dvasių užkalbėtoja“.
09.20 „Kastlas“.
10.00 „Grėj anatomija“.
10.45 „Lauros paslaptys“.
11.25 Jamie Oliverio virtuvė: Australija.
12.10 Kaip tapti geresne virėja?
12.40 Nigellos patiekalai.
13.45 Kaip tapti geresne virėja?
14.10 „Dvasių užkalbėtoja“.
14.55 „Aferistas“.
15.40 „Gyvenimo smulkmenos“.
16.25 „Lauros paslaptys“.
17.05 „Tai mes“.
17.50 „Grėj anatomija“.
18.30 „Kastlas“.
19.15 „Gyvenimo smulkmenos“.
20.00 „Juodasis kodas“.
20.40 „Aferistas“.
21.25 „Gyvenimo smulkmenos“.
22.10 „Kastlas“.
22.50 „Juodasis kodas“.
23.35 „Aferistas“.
00.15 „Lauros paslaptys“.
01.00 „Grėj anatomija“.
01.40 „Dvasių užkalbėtoja“.
03.10 „Tėtušis“.
03.50 „Melisa ir Džo“.
04.35 Nigellos patiekalai.
05.40 Kaip tapti geresne virėja?
Disney Channel - trečiadienis, sausio 18 d.
04.00 Animacinių serialų programa.
12.30 Animacinis serialas „7 nykštukai“.
13.00 Animacinis serialas „Laikų pradžia“.
13.55 Animacinis serialas „Finas ir Ferbis“.
14.55 Animacinis serialas „Linkėjimai planetoms“.
15.50 Animacinių serialų programa.
16.45 Animacinis serialas „Ledi Bag ir šaunus katinas“.
17.40 Animacinis serialas „Naujoji imperatoriaus mokykla“.
18.30 Animacinis f. „Lilo ir Stičas II“.
19.50 Animacinis serialas „Žvaigždžių princesė ir blogio jėgos“.
21.10 TV serialas „Džesė“.
22.10 Animacinių serialų programa.
23.00 TV serialų programa.
01.55 Animacinis serialas „Timonas ir Pumba“.
03.05 Muzika.
Travel - trečiadienis, sausio 18 d.
06.00 Pilies paslaptys.
07.00 Naujo būsto paieška.
09.00 Neįprastas maistas.
10.00 Viešbučių verslas.
11.00 Pilies paslaptys.
12.00 Nežinoma ekspedicija.
13.00 Naujo būsto paieška.
15.00 Viešbučių verslas.
16.00 Statybos Aliaskoje.
17.00 Neįprastas maistas.
18.00 Neįprastas Amerikos maistas.
19.00 Naujo būsto paieška.
22.00 Viešbučių verslas.
23.00 Pamiršta ir palaidota.
00.00 Neįprastas Amerikos maistas.
01.00 Pilies paslaptys.
02.00 Nežinoma ekspedicija.
03.00 Viešbučių verslas.
04.00 Pamiršta ir palaidota.
05.00 Neįprastas Amerikos maistas.
Discovery - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 Mitų griovėjai.
07.50 Pagaminta iš perdirbtų medžiagų.
08.15 Kaip tai pagaminta?
08.40 Sandėlių medžiotojai.
09.10 Sandėlių karai. Kanada.
09.35 Likvidatorius.
10.05 Tikrieji tolimųjų reisų vairuotojai.
10.55 Kaip išgyventi dviem?
11.50 Greiti ir garsūs.
12.40 Automobilių meistrai.
13.35 Mitų griovėjai.
14.30 Aukso karštligė.
17.15 Karai dėl bagažo.
17.40 Sandėlių medžiotojai.
18.10 Sandėlių karai. Kanada.
18.40 Likvidatorius.
19.05 Automobilių meistrai.
20.00 Pagaminta iš perdirbtų medžiagų.
20.30 Kaip tai pagaminta?
21.00 Grėsmingas laimikis.
22.00 Aukso karštligė.
23.00 Vis dar gyvas.
00.00 Novatoriai.
01.00 Nakties programa.
Animal Planet - trečiadienis, sausio 18 d.
06.36 Floridos puma naktį.
07.25 Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai.
08.15 Daktarė Dy.
09.10 Keisti padarai su N.Bakeriu.
10.05 Akvariumų verslas.
11.00 Mieliausi Amerikos naminiai gyvūnėliai.
11.55 Gorilų mokykla.
12.20 Šimpanzė.
12.50 Daktarė Dy.
13.45 Aligatorių tramdytojai.
14.40 Keisti padarai su N.Bakeriu.
15.35 Akvariumų verslas.
16.30 Upių pabaisos.
17.25 Kova su brakonieriais.
18.20 Teisingumas Teksaso valstijoje.
19.15 Akvariumų verslas.
20.10 Keisti padarai su N.Bakeriu.
21.05 Kova su brakonieriais.
22.00 Teisingumas Teksaso valstijoje.
22.55 Aligatorių tramdytojai.
23.50 Upių pabaisos.
00.45 Gorilų mokykla.
01.10 Šimpanzė.
01.40 Teisingumas Teksaso valstijoje.
02.35 Akvariumų verslas.
03.25 Keisti padarai su N.Bakeriu.
04.15 Aligatorių tramdytojai.
05.02 Upių pabaisos.
05.49 Teisingumas Teksaso valstijoje.
Viasat HISTORY - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 „Antrasis pasaulinis karas. Imperijos kaina“.
07.55 „Linksmi išradimai“.
08.25 „Didžiausios apgavystės istorijoje“.
09.15 „Carų imperija. Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją“.
10.20 „Muziejaus paslaptys“.
10.50 „Linksmi išradimai“.
11.05 „Šnipai“.
11.55 „Konspiracija“.
12.45 „Viduramžių numirėliai“.
13.35 „Carų imperija. Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją“.
14.35 „Didžiausios apgavystės istorijoje“.
15.25 „Mitų medžiotojai“.
16.20 „Konspiracija“.
17.10 „Antrasis pasaulinis karas. Imperijos kaina“.
18.05 „Linksmi išradimai“.
18.40 „Muziejaus paslaptys“.
19.30 „Didžiausios apgavystės istorijoje“.
20.15 „Mitų medžiotojai“.
21.10 „Konspiracija“.
22.00 „Roma. Beribė imperija“.
23.00 „Carų imperija. Lucy Worsley pristato Romanovų laikų Rusiją“.
00.00 „Kruviniausia Britanijos dinastija“.
00.50 Nakties programa.
Viasat EXPLORER - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 „Oro kariai“.
07.55 „Didelė pikta žuvis“.
08.40 „Žvalgytojai“.
09.25 „Nefrito karštinė“.
09.45 „Drožinėtojų karaliai“.
10.10 „Namų pervežėjai“.
10.55 „Pakeltas!“.
11.45 „Brolių projektai“.
12.05 „Brolių projektai namuose“.
12.30 „Mano namai ant vandens“.
12.50 „Skraidyklės“.
13.15 „Linksmi išradimai“.
14.10 „Nuodėmingojo miesto automobiliai“.
15.00 „Medienos karaliai“.
15.45 „Šaltųjų vandenų žvejai“.
16.35 „Šiaurės laukinė gamta“.
17.20 „Pakeltas!“.
18.10 „Namų pervežėjai“.
18.55 „Drožinėtojų karaliai“.
19.15 „Brolių projektai“.
19.40 „Medienos karaliai“.
20.25 „Žvalgytojai“.
21.10 „Šaltųjų vandenų žvejai“.
22.45 „Australijos aukso ieškotojai“.
23.30 „Drožinėtojų karaliai“.
00.15 Nakties programa.
National GEOGRAPHIC - trečiadienis, sausio 18 d.
06.10 Kvailių mokslas.
06.35 Didžiulės gamyklos.
07.20 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
08.10 Paranormalūs reiškiniai.
08.55 Kvailių mokslas.
09.40 Didžiulės gamyklos.
10.30 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
11.15 „Marsas“.
13.35 Didžiulės gamyklos.
14.20 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
15.10 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
16.40 Kvailių mokslas.
17.35 „Marsas“.
18.25 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
20.00 Jukono auksas.
20.45 „Marsas“.
21.30 Tarptautinis Dubajaus oro uostas.
22.20 Lėktuvo katastrofos tyrimas.
23.05 Paranormalūs reiškiniai.
23.50 Jukono auksas.
00.35 Nakties programa.
MTV - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 Tik hitai.
08.00 Eilinė Onutė.
09.00 TV serialas „Draugų zona“.
10.00 „Konspektai“.
11.30 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
12.00 Tik hitai.
14.00 „Mano saldusis 16-asis gimtadienis“.
15.00 Dokumentinis serialas „Paauglės motinos“.
17.00 Katžuvė. TV šou.
18.00 Papimpink mano ratus.
20.00 TV serialas „Nepritampanti“.
21.00 Slapta kamera.
22.00 TV serialas „Kvaištelėję“.
23.00 „Su buvusiuoju paplūdimyje“.
00.00 TV serialas „Šiaurės pietryčių pakrantė“.
00.30 Slapta kamera.
02.00 Ar tu vienišas?
03.00 Tik hitai.
Mezzo - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 „Intermezzo“.
09.30 H.Purcellio opera „Didonė ir Enėjas“.
10.45 J.Dove'o opera „Minotauro labirintas“. Diriguoja S.Rattle'as.
12.00 Dok. f. „Liverpulio karališkasis orekstras koncertuoja Bukarešte“.
12.55 „Intermezzo“.
13.30 Klivlando orkestras groja J.Brahmso kūrinius.
14.50 Ch.Iveso, J.Adamso, I.Stravinskio ir A.Dvorako kūrinių koncertas.
16.25 „Intermezzo“.
17.30 G.F.Handelio opera „Princas Ariodantas“. Diriguoja A.Marconas.
20.50 „Intermezzo“.
21.30 D.Aubero baletas „Markas Spada“. Šoka Maskvos Didžiojo teatro artistai.
23.40 „Intermezzo“.
00.30 Džiazas. T.McFerrinas festivalyje „SingJazz“.
01.25 Nakties programa.
BBC - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 BBC naujienos (kas valandą).
07.30 Pasaulio verslo naujienos.
07.45 BBC naujienos.
08.30 Pasaulio verslo naujienos.
08.45 BBC naujienos.
09.30 Pasaulio verslo naujienos.
09.45 BBC naujienos.
10.30 BBC tiesiogiai.
11.00 BBC dokumentika.
11.30 Atviras pokalbis.
12.30 Ricko Staino Indija.
13.30 Pasaulio verslo naujienos.
13.45 Pasaulio sportas.
14.00 Grinvičo laikas.
15.00 Grinvičo laikas.
15.30 Pasaulio verslo naujienos.
15.45 Pasaulio sportas.
16.00 Globalinės naujienos.
17.00 Globalinės naujienos.
17.30 Atviras pokalbis.
18.00 Pasaulio naujienos.
19.00 Pasaulio naujienos.
19.30 Naujienos iš Afrikos.
20.30 Pasaulio verslo naujienos.
20.45 Pasaulio sportas.
21.00 Šiandienos pasaulio naujienos.
21.30 Pasaulio sportas.
22.00 BBC tiesiogiai.
22.30 Atviras pokalbis.
00.00 Naujienos iš Amerikos.
01.00 Žinios tiesiogiai.
01.30 Azijos verslo naujienos.
01.45 Pasaulio sportas.
02.00 Nakties programa.
CNN - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 CNN naujienų redakcija (taip pat Sporto naujienos).
08.00 CNN naujienų redakcija.
09.00 CNN naujienų redakcija.
10.00 CNN naujienų redakcija.
11.00 CNN naujienų redakcija.
11.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
12.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
12.30 R.Questo verslo laida. Geriausia.
13.00 CNN naujienų centras. Vedėja M.Rajpal.
14.00 Verslo apžvalga. Vedėja N.Dos Santos.
15.00 CNN naujienų redakcija.
16.00 Naujienų srautas. Pasaulio sporto naujienos.
17.00 Pasaulio verslo apžvalga.
18.00 Jūsų pasaulis šiandien. Pasaulio įvykių apžvalga.
20.00 Wolfas. W.Blitzerio pokalbių laida.
21.00 Vieningas pasaulis. Ch.Amanpour laida.
22.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
23.00 R.Questo verslo laida.
23.30 CNN naujienų centras. Vedėja I.Sesay.
00.00 Pasaulis tiesiog dabar. Vedėja H.Gorani.
01.00 R.Questo verslo laida.
02.00 Ch.Amanpour reportažai.
02.30 Pasaulio sporto naujienos.
03.00 Nakties programa.
Sport1 - trečiadienis, sausio 18 d.
07.05 Penktasis kėlinys. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga.
07.50 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Tenerifės „Iberostar“ - „Barcelona“.
09.30 Penktasis kėlinys. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga.
10.00 Krepšinis. NBA. „Cavaliers“ - „Warriors“.
12.10 Pasaulio ralio kroso čempionatas.
14.10 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Amsterdamo „Ajax“ - Eindhoveno PSV.
16.10 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. „Murcia“ - „Valencia“.
17.50 Krepšinis. NBA. Čikagos „Bulls“ - Toronto „Raptors“.
20.00 Čempionai LT.
20.30 Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lyga. Tenerifės „Iberostar“ - „Barcelona“.
22.15 Čempionai LT. Golfas.
23.15 Penktasis kėlinys. Krepšinis. Ispanijos „Endesa“ lygos apžvalga.
00.00 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. Amsterdamo „Ajax“ - Eindhoveno PSV.
02.00 Bušido kovos. „KOK World Series“.
04.40 Futbolas. Olandijos „Eredivisie“ lyga. „Az Alkmaar“ - Roterdamo „Feyenoord“.
Eurosport - trečiadienis, sausio 18 d.
08.05 Tenisas. Atvirasis Australijos čempionatas.
10.00 Teniso apžvalga.
10.15 Tenisas. Atvirasis Australijos čempionatas.
15.15 Teniso apžvalga.
15.45 Tenisas.
16.45 Tenisas. Atvirasis Australijos čempionatas.
20.00 Tenisas.
20.50 Sporto naujienos.
21.00 Angliškasis biliardas.
00.25 Sporto naujienos.
00.35 Tenisas. Atvirasis Australijos čempionatas.
01.30 Teniso apžvalga.
02.00 Tenisas. Atvirasis Australijos čempionatas.
Eurosport 2 - trečiadienis, sausio 18 d.
02.00 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Tiesioginė transliacija.
04.00 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Tiesioginė transliacija.
10.00 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Tiesioginė transliacija.
12.30 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Dienos susitikimų apžvalga.
14.00 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Dienos susitikimų apžvalga.
15.00 Angliškojo biliardo turnyras. Tiesioginė transliacija.
18.30 Atvirasis Australijos teniso čempionatas.
21.00 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Dienos susitikimų apžvalga. Komentuoja Švedijos teniso legenda Matsas Wilanderis.
21.25 „Eurosport“ naujienos. Pranešimai, rezultatai ir interviu.
21.30 Atvirasis Australijos teniso čempionatas.
01.00 Atvirasis Australijos teniso čempionatas. Dienos susitikimų apžvalga. Komentuoja Vokietijos teniso legenda Borisas Beckeris.
01.55 „Eurosport“ naujienos. Informacija, rezultatai ir interviu.
Sport1 De - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 Reklama.
14.00 Normaliai. Televizijos žurnalas.
14.30 Dokumentinis serialas „Likvidatorius“.
15.00 Dokumentinis serialas „Teksaso nekilnojamasis turtas“.
16.00 Dokumentinis serialas „Storage Wars“.
17.00 Dokumentinis serialas „Storage Hunters“.
18.00 „Storage Wars“.
20.30 Futbolas. Bundeslygos naujienos.
20.55 „VIP Loge“.
21.10 Ledo ritulys. Čempionų lygos pusfinalis. Tiesioginė transliacija.
23.30 „Scooore!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
00.15 „Goooal!“ Tarptautinis futbolo žurnalas.
01.00 Dokumentinis serialas „Išgyventi dykvietėje“. JAV, 2015 m.
05.35 Vaid. f. „Geidulingos paslaptys“. Didžioji Britanija, 2015 m.
Viasat Sport Baltic - trečiadienis, sausio 18 d.
07.00 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Leicester“ - „Chelsea“.
08.50 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Tottenham“ - „West Bromwich“.
10.40 Krepšinis. Eurolyga. „Darussafaka“ - „Baskonia“.
12.30 Krepšinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Olympiakos“.
14.20 Futbolas. Anglijos „Premier“ lyga. „Manchester United“ - „Liverpool“.
16.10 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Manchester United“ - „Reading“.
18.00 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Preston North End“ - „Arsenal“.
19.50 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Liverpool“ - „Plymouth“.
21.40 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės.
23.45 Ledo ritulys. KHL. „Red Star“ - Rygos „Dinamo“.
01.45 Futbolas. Anglijos FA taurės rungtynės.
03.35 Futbolas. Anglijos „Premier“ lygos apžvalga.
05.00 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - Minsko „Dinamo“.
Viasat Motor - trečiadienis, sausio 18 d.
14.00 Motosportas. NASCAR lenktynių apžvalga.
15.00 Motosportas. NASCAR 400 mylių lenktynių apžvalga.
16.00 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
17.00 Motosportas. NASCAR 400 mylių lenktynių apžvalga.
18.00 Motosportas. Spidvėjus. Pasaulio taurės etapas.
21.15 „Formulė 3“. Europos čempionatas.
00.45 „Formulė 1“. Kanados didžiojo prizo lenktynių apžvalga.
01.45 Motosportas. NASCAR 500 mylių lenktynių apžvalga.
TVP1 - trečiadienis, sausio 18 d.
06.20 TV pirkiniai.
06.55 „Klanas“.
07.20 Atspėk melodiją.
07.55 „Nilas“.
09.00 Žinios.
09.15 Ketvirtis valandos politikos.
09.35 Metai sode.
10.00 „Be kaltės kalta“.
11.05 „Ranča“.
12.00 „Auksinė širdis“.
13.00 Žinios.
13.10 Žemės ūkio verslas.
13.30 Orai žemdirbiams.
13.35 Lenkų valgiai.
13.55 „Laukinė Australija“.
14.55 „Be kaltės kalta“.
16.00 Žinios.
16.10 Orai.
16.20 Stebėtojas.
17.05 „Tėvas Motiejus“.
18.00 TV ekspresas.
18.20 Orai.
18.30 Atspėk melodiją.
19.05 „Klanas“.
19.35 „Auksinė širdis“.
20.30 Žinios.
21.30 „Gyvenimo šukės“.
22.25 „El Prinsipė“.
23.20 „Šunys II. Paskutinis kraujas“.
01.05 Nakties programa.
Polonia TV - trečiadienis, sausio 18 d.
07.05 „Tėvas Motiejus“.
07.55 Įsimylėk Lenkijoje.
08.30 Mažieji pasauliečiai.
09.00 Klausimai per pusryčius.
12.05 Lenkija 24.
12.25 „Polonia“ pokalbis.
12.40 Sveiki, lenkai.
13.25 Trumpa istorija.
13.35 Žinios.
13.50 „Laimės spalvos“.
14.25 „Ugniagesiai“.
15.20 „Czeslawas Niemenas“.
16.25 Įsimylėk Lenkijoje.
16.55 Zondas II.
17.30 „Galerija“.
17.55 Mažieji pasauliečiai.
18.20 Trumpa istorija.
18.30 TV ekspresas.
18.50 Lenkija su Miodeku.
18.55 Sekmadienis su...
19.40 Prie Tatrų.
19.55 „Laimės spalvos“.
20.25 Istorijos aktualijos.
20.45 Animacija.
21.00 Žinios.
21.50 „Tėvas Motiejus“.
22.50 Lenkija 24.
23.10 „Polonia“ pokalbis.
23.25 Sveiki, lenkai.
00.15 Nakties programa.
1 Baltijskij kanal - trečiadienis, sausio 18 d.
06.00 „Euronews“. Informacinė laida.
06.30 Naujienos.
06.35 Vaikų klubas. Animacinis serialas.
07.00 Labas rytas.
09.00 Naujienos.
09.25 Gyvenk sveikai!
10.45 TV serialas „Graikė“.
12.00 Naujienos (su subtitrais).
12.20 TV serialas „Graikė“ (tęs.).
12.40 Kartu su visais.
13.40 Mados nuosprendis.
14.45 Apie meilę.
15.50 Vakarinės naujienos (su subtitrais).
16.45 Vyriška ir moteriška.
17.45 Susituokime.
18.50 Tegul kalba.
20.00 Laikas.
20.45 Lietuvos „Laikas“ (rusų k.).
21.05 TV serialas „Graikė“.
23.00 TV serialas „Devyni mėnesiai“.
00.00 Naktinės naujienos.
00.20 „Euronews“. Informacinė laida.
00.50 Vaidybinis f. „Scenos pakylose“.
02.10 Mados nuosprendis.
03.50 Juokingi vaizdeliai.
NTV - trečiadienis, sausio 18 d.
05.00 Šiandien.
05.05 TV serialas „Advokatas“.
06.00 Šiandien.
06.05 TV serialas „Advokatas“.
07.00 Šiandien.
07.05 TV serialas „Muchtaro sugrįžimas“.
09.00 Šiandien.
09.20 TV serialas „Broliai“.
11.00 Prisiekusiųjų teismas.
12.00 Šiandien.
12.25 Ypatingas įvykis. Apžvalga.
13.00 Susitikimo vieta.
15.00 Šiandien.
15.25 TV serialas „Sudaužytų žibintų gatvės“.
17.05 Kalbame ir rodome.
18.00 Šiandien.
18.50 TV serialas „Voratinklis“.
20.40 TV serialas „Teisingas metas“.
22.45 Dienos apžvalga.
23.15 TV serialas „Valstybinė gynyba“.
01.05 Susitikimo vieta.
03.10 Sodininkų atsakas.
04.10 Poetas Petruška.
REN Baltija - trečiadienis, sausio 18 d.
06.50 Vaikų klubas. Animacinis serialas „Bernardas“.
06.55 TV serialas „Afromaskvietis“.
07.45 Kviestinė vakarienė.
08.40 Tinkama priemonė.
00.00 Paklydimų teritorija.
08.35 Šeimos dramos.
11.30 Mums net nesisapnavo.
14.25 Godumas.
15.25 TV serialas „Vilkas. Žaidimas dėl išlikimo“.
17.25 Tinkama priemonė.
18.25 Šeimos dramos.
20.25 Kviestinė vakarienė.
21.25 Geriausias šefas (su subtitrais liet. k.).
RTVi - trečiadienis, sausio 18 d.
05.00 TV serialas „Atlantida“.
06.45 Animaciniai f.
07.30 TV serialas „Jalta. 45-ieji“.
08.30 TV serialas „Kai jos visai nelauki“.
09.20 Animaciniai f.
10.45 Vaidybinis f. „Mažojo tėčio nuotykiai“.
12.00 TV serialas „Atlantida“.
13.45 TV serialas „Europos konvojus“.
15.30 Rusiškas akcentas.
16.00 Naujienos.
16.10 Ypatinga nuomonė.
17.05 TV serialas „Troškulys“.
18.00 Naujienos.
18.10 Ypatinga nuomonė.
19.00 TV serialas „Europos konvojus“.
20.40 TV serialas „Kai jos visai nelauki“.
21.30 Rusiškas akcentas.
22.00 Naujienos.
22.25 Ypatinga nuomonė.
23.00 TV serialas „Troškulys“.
23.50 TV serialas „Atlantida“.
01.30 Rusiškas akcentas.
02.00 Naujienos.
02.25 Ypatinga nuomonė.
03.00 Laida apie Ameriką.
TVC - trečiadienis, sausio 18 d.
06.00 „Svajonė“.
07.40 „Stebuklingasis varpelis“.
08.00 „Mūsų kaimynai“.
09.30 „Turtinga ir mylima“.
11.00 „Stebuklingas malūnas“.
11.20 „D`Artanjanas ir trys muškietininkai“.
11.50 „Velnias uodegon, arba Šaunusis ketvertas“.
13.20 „Stebuklingasis varpelis“.
13.40 NASA.
14.30 Įvykiai.
14.50 Naujienų miestas.
15.10 „Pilietė Katerina“.
15.55 Mano didvyris.
16.25 „Vorošilovo šaulys“.
16.50 „Natūralioji atranka“.
17.45 „Turtinga ir mylima“.
19.20 Įvykiai.
19.50 Balso teisė.
21.20 NASA.
22.10 Įvykiai.
22.40 Gynybos linija.
23.10 Sovietų mafija.
23.50 Įvykiai.
00.20 „Mūsų kaimynai“.
01.50 „Turtinga ir mylima“.
03.20 Balso teisė.
05.05 NASA.
ARD - trečiadienis, sausio 18 d.
06.30 Ryto žurnalas.
10.05 TV serialai.
10.55 TV serialai.
11.44 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
11.45 Mokslo viktorina.
12.15 Viktorina.
13.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
13.15 ARD indauja.
14.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
15.10 TV serialai.
16.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
16.10 TV serialai.
17.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
17.10 Dokumentinis serialas „Pamišę dėl jūros“.
18.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
18.15 Televizijos žurnalas.
19.00 Viktorina.
19.50 TV serialai.
20.45 Mokslo žinios.
20.55 Biržos naujienos.
21.00 Dienos apžvalga. Informacinė laida.
21.15 TV serialas „Advokatų biuras“.
22.00 TV serialas „Iš visos širdies“.
22.45 Politikos žurnalas.
23.15 Nakties programa.
RTL - trečiadienis, sausio 18 d.
06.10 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“ (kart.).
07.00 Labas rytas, Vokietija.
09.30 TV serialas „Geri laikai, blogi laikai“ (kart.).
10.00 TV serialas „Tarp mūsų“ (kart.).
10.30 „Apgavystės“.
11.00 Detektyvai Trovatos.
13.00 Vidudienio žurnalas.
15.00 Dokumentinis serialas „Policininkų ir gelbėtojų šiokiadieniai“.
17.00 „Įtartini atvejai“.
18.00 „Apgavystės“.
18.30 TV serialas „Tarp mūsų“.
19.00 Kaip sprogmenys. Televizijos žurnalas.
19.30 Įžymybių gyvenimo žurnalas.
19.45 Žinios, sportas ir orų prognozė.
20.05 TV serialai.
20.40 TV serialai.
21.15 Vokietija ieško superžvaigždės.
23.15 „Esu žvaigždė - ištraukite mane iš čia!“ Tiesioginė transliacija.
00.15 „Stern TV“. Tiesioginė laida.
01.00 Nakties programa.
02.25 Vokietija ieško superžvaigždės.
04.45 „Apgavystės“.
REKLAMA