Kas, kur, ka­da: nuo Vi­sa­gi­no iki pa­jū­rio

Žvilgsnis į tai, kas šią savaitę nutiko Lietuvoje.

 Ši­lu­tės ra­jo­ne mies­te­ly­je, aikš­tė­je ša­lia Šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo baž­ny­čios, iš­dy­go Ve­ly­kų me­dis, pa­puoš­tas net 16 tūkst. 140 mar­gu­čių, nu­da­žy­tų Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vo­mis.<br> D.Gailiūnienės nuotr.
 Ši­lu­tės ra­jo­ne mies­te­ly­je, aikš­tė­je ša­lia Šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo baž­ny­čios, iš­dy­go Ve­ly­kų me­dis, pa­puoš­tas net 16 tūkst. 140 mar­gu­čių, nu­da­žy­tų Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vo­mis.<br> D.Gailiūnienės nuotr.
 Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nus­ta­tė, kas Tel­šiuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, praė­ju­sį sa­vait­ga­lį dvi nak­tis iš eilės lau­žė­si į mais­to pre­kių par­duo­tu­vę. 
 Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nus­ta­tė, kas Tel­šiuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, praė­ju­sį sa­vait­ga­lį dvi nak­tis iš eilės lau­žė­si į mais­to pre­kių par­duo­tu­vę. 
 Klai­pė­do­je tam­siuo­ju pa­ros me­tu pla­nuo­ja­ma apš­vies­ti is­to­ri­nių pas­ta­tų fa­sa­dus. Pir­ma­sis tu­rė­tų nuš­vis­ti Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas, įsi­kū­ręs šim­ta­me­tė­se ka­rei­vi­nė­se.
 Klai­pė­do­je tam­siuo­ju pa­ros me­tu pla­nuo­ja­ma apš­vies­ti is­to­ri­nių pas­ta­tų fa­sa­dus. Pir­ma­sis tu­rė­tų nuš­vis­ti Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas, įsi­kū­ręs šim­ta­me­tė­se ka­rei­vi­nė­se.
 Tel­šių ra­jo­no mies­te­lio gy­ven­to­jus ir jų sve­čius džiu­gi­na net pu­sant­ro met­ro aukš­čio iš vy­te­lių nu­pin­tas kiau­ši­nis.
 Tel­šių ra­jo­no mies­te­lio gy­ven­to­jus ir jų sve­čius džiu­gi­na net pu­sant­ro met­ro aukš­čio iš vy­te­lių nu­pin­tas kiau­ši­nis.
 Mies­te­lio cent­rą pa­puo­šė be­veik dvie­jų met­rų aukš­čio mar­gu­tis, ku­rį iš sa­ma­nų ir sau­sų ber­žo vy­te­lių su­kū­rė gė­lių sa­lo­no sa­vi­nin­kė I.Mai­žie­ši­ūtė. 
 Mies­te­lio cent­rą pa­puo­šė be­veik dvie­jų met­rų aukš­čio mar­gu­tis, ku­rį iš sa­ma­nų ir sau­sų ber­žo vy­te­lių su­kū­rė gė­lių sa­lo­no sa­vi­nin­kė I.Mai­žie­ši­ūtė. 
 Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je, Tur­gaus aikš­tė­je, vy­ko ve­ly­ki­nė mu­gė.
 Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je, Tur­gaus aikš­tė­je, vy­ko ve­ly­ki­nė mu­gė.
 Vai­ruo­to­jas vie­no pės­čio­jo sus­to­jo pra­leis­ti, bet ne­pas­te­bė­jo einan­čios 15-me­tės paaug­lės.
 Vai­ruo­to­jas vie­no pės­čio­jo sus­to­jo pra­leis­ti, bet ne­pas­te­bė­jo einan­čios 15-me­tės paaug­lės.
Perlojos vai­kai ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą sma­giai lip­dė Ve­ly­kų se­nį bes­me­ge­nį, nes at­sis­vei­kin­da­mas pir­mas pa­va­sa­rio mė­nuo do­va­no­jo gau­sų snie­gą.
Perlojos vai­kai ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą sma­giai lip­dė Ve­ly­kų se­nį bes­me­ge­nį, nes at­sis­vei­kin­da­mas pir­mas pa­va­sa­rio mė­nuo do­va­no­jo gau­sų snie­gą.
 Gy­vū­nų my­lė­to­jų pi­ke­te prie Ro­tu­šės Alytaus me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius bu­vo ra­gi­na­mas ste­ri­li­zuo­ti be­na­mius gy­vū­nus, bet ne­žu­dy­ti. 
 Gy­vū­nų my­lė­to­jų pi­ke­te prie Ro­tu­šės Alytaus me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius bu­vo ra­gi­na­mas ste­ri­li­zuo­ti be­na­mius gy­vū­nus, bet ne­žu­dy­ti. 
 Pa­čia­me Šakių cent­re įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės „Gul­be­lė“ dar­buo­to­jai tre­čius me­tus per Ve­ly­kas puo­šia įs­pū­din­go dy­džio mar­gu­tį. Jis yra 5 met­rų aukš­čio ir be­veik 12 met­rų apim­ties. 
 Pa­čia­me Šakių cent­re įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės „Gul­be­lė“ dar­buo­to­jai tre­čius me­tus per Ve­ly­kas puo­šia įs­pū­din­go dy­džio mar­gu­tį. Jis yra 5 met­rų aukš­čio ir be­veik 12 met­rų apim­ties. 
 Šią va­sa­rą Mė­ly­no­ji vė­lia­va plaiks­ty­sis dvie­juo­se Klai­pė­dos pap­lū­di­miuo­se – ne tik Smil­ty­nės, bet ir Ant­ro­sios Meln­ra­gės. 
 Šią va­sa­rą Mė­ly­no­ji vė­lia­va plaiks­ty­sis dvie­juo­se Klai­pė­dos pap­lū­di­miuo­se – ne tik Smil­ty­nės, bet ir Ant­ro­sios Meln­ra­gės. 
Neringos va­do­vai ra­gi­na gy­ven­to­jus puo­se­lė­ti ku­ror­to uni­ka­lu­mą ir so­din­ti čia tik tra­di­ci­nius šio kraš­to žel­di­nius. 
Neringos va­do­vai ra­gi­na gy­ven­to­jus puo­se­lė­ti ku­ror­to uni­ka­lu­mą ir so­din­ti čia tik tra­di­ci­nius šio kraš­to žel­di­nius. 
 Trys gar­baus am­žiaus mo­te­rys su­si­ža­lo­jo, kai tro­lei­bu­so vai­ruo­to­jas stai­giai stab­dė.
 Trys gar­baus am­žiaus mo­te­rys su­si­ža­lo­jo, kai tro­lei­bu­so vai­ruo­to­jas stai­giai stab­dė.
Daugiau nuotraukų (13)

Lrytas.lt

Apr 1, 2018, 2:30 PM

Švėkš­na

Ši­lu­tės ra­jo­ne mies­te­ly­je, aikš­tė­je ša­lia Šv. apaš­ta­lo Jo­kū­bo baž­ny­čios, iš­dy­go Ve­ly­kų me­dis, pa­puoš­tas net 16 tūkst. 140 mar­gu­čių, nu­da­žy­tų Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vo­mis.

Idė­ją vie­šo­jo­je erd­vė­je ant me­džio su­ka­bin­ti re­kor­di­nį mar­gu­čių skai­čių sub­ran­di­no Švėkš­nos neį­ga­lių­jų drau­gi­ja, pa­si­tel­ku­si į pa­gal­bą ki­tus mies­te­lio gy­ven­to­jus. Per­nai prieš Ve­ly­kas švėkš­niš­kiai jau bu­vo su­ren­gę pa­na­šią ak­ci­ją – tą­kart ant vie­no me­džio su­ka­bin­tas 7751 kiau­ši­nis.

„Per­nykš­tė ak­ci­ja iš­ju­di­no žmo­nes, neįp­ras­tas mar­gu­čių me­dis į Švėkš­ną sut­rau­kė daug sve­čių, nusp­ren­dė­me ją pra­tęs­ti. Ne­si­ti­kė­jau, kad su­rink­si­me, nu­da­žy­si­me ir su­ka­bin­si­me dvi­gu­bai dau­giau mar­gu­čių“, – kal­bė­jo pro­jek­tą su­ma­niu­sios drau­gi­jos pir­mi­nin­kė I.Ri­te­rie­nė.

Švėkš­niš­kiai iš­ti­sus me­tus rin­ko tuš­čius kiau­ši­nius, juos spal­vi­no, vė­rė ant si­ūlo į gir­lian­das ir kro­vė į dė­žes. Puo­šiant Ve­ly­kų me­dį aikš­tė­je prie baž­ny­čios plu­šė­jo tris­de­šimt žmo­nių, o se­ni­ūni­ja pa­rū­pi­no auto­mo­bi­lį su kra­nu.

Šie­met iš anks­to nusp­ręs­ta, kad Ve­ly­kų me­dį puoš Lie­tu­vos vė­lia­vos spal­vo­mis iš­mar­gin­ti kiau­ši­niai. Taip švėkš­niš­kiai pa­mi­nė­jo vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį.

Ša­kiai

Pa­čia­me mies­to cent­re įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės „Gul­be­lė“ dar­buo­to­jai tre­čius me­tus per Ve­ly­kas puo­šia įs­pū­din­go dy­džio mar­gu­tį. Jis yra 5 met­rų aukš­čio ir be­veik 12 met­rų apim­ties.

Mar­gu­tį iš se­du­lų ša­ke­lių ir šie­no nu­pin­tais 65-iais var­pais įmo­nės ko­lek­ty­vas de­ko­ra­vo ne šiaip sau: „Šie me­tai Ša­kiuo­se yra pas­kelb­ti Vin­co Ku­dir­kos me­tais.“

Praė­ju­siais – Tau­ti­nio kos­tiu­mo – me­tais mar­gu­tis bu­vo puo­šia­mas lie­tu­viš­kais or­na­men­tais, nu­pin­tais iš na­tū­ra­lių me­džia­gų. Ši Ve­ly­kų de­ko­ra­ci­ja mies­te yra vie­nin­te­lis šven­tės ak­cen­tas vie­šo­jo­je vie­to­je.

Bu­či­ūnai

Va­gys, iš neuž­ra­kin­to an­ga­ro Vil­ka­viš­kio ra­jo­no kai­me iš­si­ga­be­nę 20 tūkst. eurų kai­nuo­jan­tį krau­tu­vą „Bob­cat“ ir jį pas­lė­pę Mas­tai­čių kai­me (Kau­no r.), per anks­ti džiau­gė­si gro­biu.

Pa­vog­tas krau­tu­vas bu­vo su­ras­tas tą pa­čią die­ną pa­gal ja­me įreng­tos GPS sis­te­mos sig­na­lą. Ši sis­te­ma nus­ta­to vie­tą, ku­rio­je yra trans­por­to prie­mo­nė.

Klai­pė­da 

Klai­pė­do­je tam­siuo­ju pa­ros me­tu pla­nuo­ja­ma apš­vies­ti is­to­ri­nių pas­ta­tų fa­sa­dus. Pir­ma­sis tu­rė­tų nuš­vis­ti Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas, įsi­kū­ręs šim­ta­me­tė­se ka­rei­vi­nė­se.

Pa­si­ūly­mą apš­vies­ti šį pas­ta­tą pa­tei­kė gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­lus sta­tan­čios bend­ro­vės „No­rin­ta“ va­do­vas V.Tvar­daus­kas.

Jo ma­ny­mu, di­de­lių in­ves­ti­ci­jų šiam pro­jek­tui ne­rei­kė­tų – tam ga­li­ma pa­nau­do­ti jau esan­čius gat­vių apš­vie­ti­mo ži­bin­tus. Iš pra­džių bus ban­do­ma apš­vies­ti vie­ną uni­ver­si­te­to mies­te­lio komp­lek­so pas­ta­tų.

Klai­pė­da 

Šią va­sa­rą Mė­ly­no­ji vė­lia­va plaiks­ty­sis dvie­juo­se Klai­pė­dos pap­lū­di­miuo­se – ne tik Smil­ty­nės, bet ir Ant­ro­sios Meln­ra­gės.

Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai jau iš­siun­tė rei­kia­mus do­ku­men­tus ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­joms.

Mė­ly­no­ji vė­lia­va – tar­si pui­kios pa­jū­rio ap­lin­kos ko­ky­bės ga­ran­tas. Čia tu­ri bū­ti ko­ky­biš­kas ir nuo­lat tik­ri­na­mas van­duo, šva­rus smė­lis, tin­ka­ma inf­rast­ruk­tū­ra, pri­va­lo­mas in­ven­to­rius, in­for­ma­ci­niai sten­dai. Ir dar la­bai svar­bu – pap­lū­di­mys pri­tai­ky­tas neį­ga­lie­siems.

Ar­žuo­lu­piai

Iš Ša­kių ra­jo­no kai­mo į Kau­no kli­ni­kas bu­vo iš­vež­ta ket­vir­tus me­tus einan­ti mer­gai­tė.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, na­muo­se žais­da­ma su me­ta­li­niu vamz­de­liu ji su­si­ža­lo­jo go­mu­rį. Me­di­kai kons­ta­ta­vo dur­ti­nę žaiz­dą.

Ne­rin­ga

Mies­to va­do­vai ra­gi­na gy­ven­to­jus puo­se­lė­ti ku­ror­to uni­ka­lu­mą ir so­din­ti čia tik tra­di­ci­nius šio kraš­to žel­di­nius. Tar­pu­ka­riu so­din­ti me­džiai ir krū­mai pa­se­no, juos rei­kia kirs­ti. Spe­cia­lis­tai ti­ki­si, kad žmo­nės at­si­sa­kys vis po­pu­lia­rė­jan­čių tu­jų, ku­rios šiam kraš­tui ne­bū­din­gos.

Vie­toj jų si­ūlo­ma so­din­ti laz­dy­nus, pu­ti­nus, ožekš­nius, gu­do­be­les, kark­lus, gluos­nius, saus­me­džius, se­du­las, rau­gerš­kius ir ki­to­kius krū­mus. Pa­gei­dau­jan­tiems kie­mus pa­puoš­ti vis­ža­liu auga­lu ge­riau­sia rink­tis kuk­me­džius.

Skais­ta­kai­mis

Ša­kių ra­jo­no gy­ven­to­ja, po pie­tų grį­žu­si į na­mus, ra­do su­ga­din­tas lau­ko du­ris ir įsib­ro­vė­lio pėd­sa­kus.

Va­gis iš­si­ne­šė 300 eurų ver­tės te­le­vi­zo­rių ir ša­ko­tį, ku­rį na­mo šei­mi­nin­kė pir­ko už 20 eurų.

Aly­tus

Gy­vū­nų my­lė­to­jų pi­ke­te prie Ro­tu­šės me­ras V.Gri­ga­ra­vi­čius bu­vo ra­gi­na­mas ste­ri­li­zuo­ti be­na­mius gy­vū­nus, bet ne­žu­dy­ti.

Pi­ke­tuo­to­jams me­ras paaiš­ki­no to­kios ga­li­my­bės ne­tu­rin­tis ir pri­mi­nė, kad su jų ats­to­vais jau bu­vo su­tar­ta, jog jie pa­rengs pro­jek­tą, nes tik taip skirs­to­mos lė­šos.

Bet jie pra­din­go ir da­bar pa­si­ro­dė pi­ke­te vėl tik su rei­ka­la­vi­mais, bet be jo­kių pro­jek­tų.

Vei­sie­jai

Ant Vei­sie­jo eže­ro (Laz­di­jų r.) Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­to­riai su­čiu­po 59 me­tų vie­tos gy­ven­to­ją V.P., pa­lai­dy­nė­mis su­ga­vu­sį pen­kias ly­de­kas, ku­rias pri­vi­lio­jo gy­vo­mis žu­ve­lė­mis.

Už drau­džia­mais žve­jy­bos įran­kiais drau­džia­mu bū­du drau­džia­mas nerš­to me­tu gau­dy­ti ly­de­kas ne­be pir­mą kar­tą bra­ko­nie­riau­jan­tis žve­jys pri­va­lės at­ly­gin­ti gam­tai pa­da­ry­tą ža­lą, įver­tin­tą 836 eurais, ir su­mo­kė­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę bau­dą, ku­ri sie­kia 300 eurų.

Per­lo­ja

Va­rė­nos ra­jo­no miestelio vai­kai ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą sma­giai lip­dė Ve­ly­kų se­nį bes­me­ge­nį, nes at­sis­vei­kin­da­mas pir­mas pa­va­sa­rio mė­nuo do­va­no­jo gau­sų snie­gą.

Čia pra­dė­jo snig­ti apie 16 va­lan­dą ir vi­są nak­tį ne­sus­to­jo, o snie­go sluoks­nis pa­sie­kė 3 cen­ti­met­rus. Pa­na­šaus sto­rio pa­ta­lu jis užk­lo­jo ko­ne vi­są Lie­tu­vą.

Lei­pa­lin­gis

Mies­te­lio cent­rą pa­puo­šė be­veik dvie­jų met­rų aukš­čio mar­gu­tis, ku­rį iš sa­ma­nų ir sau­sų ber­žo vy­te­lių su­kū­rė gė­lių sa­lo­no sa­vi­nin­kė I.Mai­žie­ši­ūtė. Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je ši ori­gi­na­li Ve­ly­kų puoš­me­na ne vie­nin­te­lė.

Ku­ror­te prie lie­tu­viš­kų pa­tie­ka­lų res­to­ra­no „Dva­ro for­tas“ įėji­mo spal­vo­mis ir raš­tais švie­čia du, o kie­me dar di­des­nis tre­čias – me­ni­nin­kų D.Sin­ke­vi­čiaus ir D.Ston­ce­lie­nės bend­ri kū­ri­niai.

Tel­šiai 

Tre­čia­die­nio pa­va­ka­rę Luo­kės gat­vė­je, pės­čių­jų pe­rė­jo­je, auto­mo­bi­lis „Ford Ga­la­xy“, vai­ruo­ja­mas blai­vaus 79 me­tų vy­ro, part­ren­kė moks­lei­vę. Vai­ruo­to­jas vie­no pės­čio­jo sus­to­jo pra­leis­ti, bet ne­pas­te­bė­jo einan­čios 15-me­tės paaug­lės.

Nu­ken­tė­ju­sia­jai diag­no­zuo­tas blauz­di­kau­lio vir­šu­ti­nės da­lies ir pa­di­kau­lio lū­žis.

Tel­šiai 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nus­ta­tė, kas Tel­šiuo­se, Vil­niaus gat­vė­je, praė­ju­sį sa­vait­ga­lį dvi nak­tis iš eilės lau­žė­si į mais­to pre­kių par­duo­tu­vę. Pir­mą nak­tį ras­tas iš­dauž­tas du­rų stik­las, o vi­du­je – di­de­lis ak­muo (nuotr.). Nie­ko ne­bu­vo paim­ta.

Ki­tą nak­tį vėl bu­vo ban­do­ma pa­tek­ti į par­duo­tu­vę per iš­dauž­tą du­rų stik­lą. Po­li­ci­ja grei­tai nus­ta­tė įsib­ro­vė­lį, jam skir­ta 400 eurų bau­da. Vy­ras ži­no­mas po­li­ci­jai dėl anks­tes­nių dar­be­lių.

Tel­šiai 

Tre­čia­die­nį ir ket­vir­ta­die­nį Že­mai­ti­jos sos­ti­nė­je, Tur­gaus aikš­tė­je, vy­ko ve­ly­ki­nė mu­gė. Dau­giau­sia pir­kė­jus do­mi­no Ve­ly­kų at­ri­bu­tai: me­di­niai kiau­ši­niai, lo­ve­liai jiems ri­den­ti, ver­bos, puokš­tės.

Iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos su­va­žia­vę pre­kei­viai džiau­gė­si gau­siais Že­mai­ti­jos sos­ti­nės pir­kė­jais. Šį kar­tą di­džią­ją mu­gės lan­ky­to­jų da­lį su­da­rė sen­jo­rai – jie dos­niai at­vė­rė sa­vo pi­ni­gi­nes.

De­gai­čiai 

Tel­šių ra­jo­no mies­te­lio gy­ven­to­jus ir jų sve­čius džiu­gi­na net pu­sant­ro met­ro aukš­čio iš vy­te­lių nu­pin­tas kiau­ši­nis. Mies­te­lio puoš­me­na Ve­ly­kų pro­ga pa­si­rū­pi­no De­gai­čių se­ni­ūnas A.Kont­ri­mas.

Jis džiau­gė­si, kad gra­žią idė­ją en­tu­zias­tin­gai pa­lai­kė se­ni­ūni­jos dar­buo­to­jai: me­ta­lo konst­ruk­ci­jas pa­ga­mi­no A.Rim­kus, kiau­ši­nį iš­py­nė E.Bru­žie­nė, o jį pa­puoš­ti pa­dė­jo V.Ker­šie­nė.

Kau­nas

Trys gar­baus am­žiaus mo­te­rys su­si­ža­lo­jo, kai tro­lei­bu­so vai­ruo­to­jas stai­giai stab­dė.

Tai įvy­ko ket­vir­ta­die­nio po­pie­tę Sa­va­no­rių pros­pek­te. 59 me­tų tro­lei­bu­są vai­ruo­to­jas stai­giai stab­dė, to­dėl park­ri­to ir su­si­ža­lo­jo 78 me­tų mo­te­ris, ke­lio trau­mą pa­ty­rė 75 me­tų mo­te­ris, dėl rak­ti­kau­lio trau­mos į li­go­ni­nę nu­vež­ta 63 me­tų Kau­no gy­ven­to­ja.

Žy­diš­kiai

Pir­ma­die­nį Tra­kų ra­jo­ne, prie Skais­čio eže­ro, žve­jo­ti išė­ju­sio 56 me­tų vy­ro va­ka­re pa­si­ge­do ar­ti­mie­ji, to­dėl krei­pė­si į pa­rei­gū­nus. Jie ant eže­ro kran­to ap­ti­ko žve­jo auto­mo­bi­lį, ta­čiau jo pa­ties nie­kur ne­bu­vo ma­ty­ti.

Į nu­ro­dy­tą vie­tą ats­ku­bė­jo ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, ap­ži­ūrė­jo eže­rą ir ša­lia esan­čią te­ri­to­ri­ją, bet vy­ro ne­pa­vy­ko su­ras­ti. Tik ki­tą ry­tą, ant­ra­die­nį, žve­jo kū­nas bu­vo ras­tas eže­re.

Ruk­la

Į Jo­na­vos ra­jo­no mies­te­lio so­cia­li­nių pas­lau­gų sky­rių atė­jo vi­du­ti­nio am­žiaus vy­ras, tu­rin­tis psic­hi­kos sut­ri­ki­mų ir prob­le­mų dėl al­ko­ho­lio. Jis su­ma­nė iš­lie­ti sa­vo kar­tė­lį, nes su­si­py­ko su ma­ma. Į sky­rių jis atė­jo ne­ši­nas ran­ki­niu pjūk­lu ir jį me­tė tie­siai į vie­ną dar­buo­to­ją.

Mo­te­riai bu­vo su­žeis­ta ran­ka. Išk­vies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už­puo­li­ką su­lai­kė.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2022 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.