Kas, kur, ka­da: nuo Vi­sa­gi­no iki pa­jū­rio

Žvilgsnis į tai, kas šią savaitę nutiko Lietuvoje.

Burbiškyje  vyksta aš­tuo­nio­lik­to­ji Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė.
Burbiškyje  vyksta aš­tuo­nio­lik­to­ji Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė.
 Prie­nų ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros dar­buo­to­jai, at­vy­kę gel­bė­ti gand­ro, ban­dan­čio skris­ti, bet ne­pa­jė­gian­čio pa­kil­ti, iš­vy­do ant paukš­čio ko­jos spąs­tus.
 Prie­nų ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros dar­buo­to­jai, at­vy­kę gel­bė­ti gand­ro, ban­dan­čio skris­ti, bet ne­pa­jė­gian­čio pa­kil­ti, iš­vy­do ant paukš­čio ko­jos spąs­tus.
 Klai­pė­die­čius moks­lei­vius So­vi­jų Ge­ri­ką ir Vla­dis­lo­vą Chlo­pi­ną Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas pak­vie­tė ap­si­lan­ky­ti ro­tu­šė­je.
 Klai­pė­die­čius moks­lei­vius So­vi­jų Ge­ri­ką ir Vla­dis­lo­vą Chlo­pi­ną Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas pak­vie­tė ap­si­lan­ky­ti ro­tu­šė­je.
 Gy­ven­to­jų na­mų rū­sius nuo nuo­la­ti­nių pot­vy­nių iš­gel­bė­jo Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­va­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, sky­ru­si lė­šų sut­var­ky­ti me­lio­ra­ci­jos grio­viui.
 Gy­ven­to­jų na­mų rū­sius nuo nuo­la­ti­nių pot­vy­nių iš­gel­bė­jo Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­va­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, sky­ru­si lė­šų sut­var­ky­ti me­lio­ra­ci­jos grio­viui.
 Bir­žų ra­jo­ne, Ža­lio­sios gi­rio­je, ras­ta su­va­ži­nė­ta lū­šis. 
 Bir­žų ra­jo­ne, Ža­lio­sios gi­rio­je, ras­ta su­va­ži­nė­ta lū­šis. 
 Aly­taus ra­jo­no kai­me įsi­kū­rę Aly­taus re­gio­no gy­vū­nų glo­bos na­mai prig­lau­dė praė­ju­sią sa­vai­tę Vil­niaus cent­re su­gau­tą šer­ną.
 Aly­taus ra­jo­no kai­me įsi­kū­rę Aly­taus re­gio­no gy­vū­nų glo­bos na­mai prig­lau­dė praė­ju­sią sa­vai­tę Vil­niaus cent­re su­gau­tą šer­ną.
 Ša­kių ra­jo­no miš­ke Pa­gė­gių rink­ti­nės Ro­ciš­kių už­kar­dos pa­sie­nie­čiai su tar­ny­bi­niu bel­gų avi­ga­niu Dži­nu su­ra­do din­gu­sį vy­rą.
 Ša­kių ra­jo­no miš­ke Pa­gė­gių rink­ti­nės Ro­ciš­kių už­kar­dos pa­sie­nie­čiai su tar­ny­bi­niu bel­gų avi­ga­niu Dži­nu su­ra­do din­gu­sį vy­rą.
 Ne­val­do­mas sunk­ve­ži­mis nuo ke­lio nu­rie­dė­jo į lau­kus. Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai ban­dė gai­vin­ti vy­rą, ta­čiau iš­gel­bė­ti gy­vy­bės jiems ne­pa­vy­ko
 Ne­val­do­mas sunk­ve­ži­mis nuo ke­lio nu­rie­dė­jo į lau­kus. Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai ban­dė gai­vin­ti vy­rą, ta­čiau iš­gel­bė­ti gy­vy­bės jiems ne­pa­vy­ko
 Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ug­nia­ge­siai vi­dur­die­nį bu­vo išk­vies­ti į Ta­ry­bų gat­vę, – ša­lia dau­gia­bu­čių na­mų lieps­no­jo me­di­niai san­dė­liu­kai.
 Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ug­nia­ge­siai vi­dur­die­nį bu­vo išk­vies­ti į Ta­ry­bų gat­vę, – ša­lia dau­gia­bu­čių na­mų lieps­no­jo me­di­niai san­dė­liu­kai.
 Bend­ro­vės „Sū­du­vos van­de­nys“ val­dy­ba nusp­ren­dė, jog ma­ri­jam­po­lie­čiai už ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­siais su­nau­do­tą van­de­nį mo­kės treč­da­liu ma­žiau.
 Bend­ro­vės „Sū­du­vos van­de­nys“ val­dy­ba nusp­ren­dė, jog ma­ri­jam­po­lie­čiai už ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­siais su­nau­do­tą van­de­nį mo­kės treč­da­liu ma­žiau.
 Lie­po­jos gat­vės dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­čio vie­no klai­pė­die­čio lan­gas bu­vo pa­puoš­tas ko­mu­nis­ti­ne sim­bo­li­ka.
 Lie­po­jos gat­vės dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­čio vie­no klai­pė­die­čio lan­gas bu­vo pa­puoš­tas ko­mu­nis­ti­ne sim­bo­li­ka.
Daugiau nuotraukų (11)

Lrytas.lt

May 13, 2018, 10:54 AM, atnaujinta Nov 20, 2019, 10:36 AM

Bur­biš­kis

Sa­vait­ga­lį į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no mies­te­lį renkasi tul­pių mė­gė­jai – vyksta aš­tuo­nio­lik­to­ji Tul­pių žy­dė­ji­mo šven­tė. Ji šie­met skir­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui ir pa­va­din­ta „Šimt­me­čio is­to­ri­jos įk­vėp­ti“.

Šie­me­ti­nia­me fes­ti­va­ly­je ga­li­ma iš­vys­ti nau­ją tul­pių ko­lek­ci­ją, ku­rią su­da­ro 460 rū­šių ir for­mų tul­pės. Per me­tus ko­lek­ci­ja pa­pil­dy­ta 18 nau­jų tul­pių rū­šių.

Sve­čiai ga­li su­si­pa­žin­ti su vi­sa vals­ty­bės šimt­me­čio is­to­ri­ja, pa­sig­ro­žė­ti res­tau­ruo­tais pa­te­fo­nais ir gra­mo­fo­nais, se­no­vi­niais auto­mo­bi­liais, pap­ra­mo­gau­ti at­rak­cio­nų par­ke, pa­vaikš­ti­nė­ti po tau­to­dai­li­nin­kų mu­gę ar po įs­pū­din­gą pei­za­ži­nio ti­po par­ką.

Ant­rą­ją fes­ti­va­lio die­ną ren­gi­nių  ma­žiau. Nea­be­jo­ja­ma, kad į Bur­biš­kį sup­lūs tūks­tan­ti­nė mi­nia, to­dėl lan­ky­to­jai iš anks­to pers­pė­ja­mi dėl bū­si­mų spūs­čių. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­ta­ria pro ša­lį va­žiuo­jan­tiems vai­ruo­to­jams veng­ti šios ke­lio at­kar­pos ir rink­tis ki­tus marš­ru­tus.

Or­ga­ni­za­to­riai prog­no­zuo­ja, kad į šven­tę per dvi die­nas ga­li su­va­žiuo­ti 25-30 tūks­tan­čių lan­ky­to­jų.

Ma­ri­jam­po­lė

Bend­ro­vės „Sū­du­vos van­de­nys“ val­dy­ba nusp­ren­dė, jog ma­ri­jam­po­lie­čiai už ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­siais su­nau­do­tą van­de­nį mo­kės treč­da­liu ma­žiau.

Toks spren­di­mas bu­vo priim­tas dėl su­si­da­riu­sios ga­na įtemp­tos si­tua­ci­jos, kai prieš mė­ne­sį ke­lių na­mų gy­ven­to­jai tie­kia­ma­me van­de­ny­je ap­ti­ko uodų trūk­lių ler­vų.

Van­de­nį ne vie­ną kar­tą iš­ty­rę spe­cia­lis­tai pat­vir­ti­no, jog jis yra tin­ka­mas ger­ti, mik­ro­bio­lo­gi­nės tar­šos nė­ra, ta­čiau dau­gy­bė ma­ri­jam­po­lie­čių van­de­nį mais­tui pir­ko par­duo­tu­vė­je. Šią sa­vai­tę van­den­vie­tė­se bes­tu­bu­rių ne­bu­vo ras­ta.

Ma­ri­jam­po­lė

Jud­rio­je aikš­te­lė­je vi­dur­die­nį prie V.Ku­dir­kos gat­vė­je esan­čio pre­ky­bos cent­ro 58 me­tų auto­mo­bi­lio „Opel In­sig­nia“ vai­ruo­to­jas, va­žiuo­da­mas at­bu­las, ne­pas­te­bė­jo žings­niuo­jan­čio 85 me­tų pen­si­nin­ko ir jį kliu­dė.

Nu­ken­tė­jė­lis bu­vo nu­ga­ben­tas į li­go­ni­nę. Me­di­kai jam nus­ta­tė blauz­di­kau­lio lū­žį.

Rėž­ga­liai 

Ša­kių ra­jo­no miš­ke Pa­gė­gių rink­ti­nės Ro­ciš­kių už­kar­dos pa­sie­nie­čiai su tar­ny­bi­niu bel­gų avi­ga­niu Dži­nu su­ra­do din­gu­sį vy­rą.

Į pa­rei­gū­nus pa­gal­bos krei­pė­si ne­ri­mau­jan­tis pra­din­gė­lio pa­žįs­ta­mas.

Šuo vy­riš­kio pėd­sa­kais nu­bė­go į miš­ko tan­ku­my­ną ir po pus­va­lan­džio su­ra­do ne­lai­mė­lį. Jis bu­vo iš­ga­ben­tas į Ša­kių li­go­ni­nę.

Juo­dai­čiai

Jur­bar­ko ra­jo­ne gy­ve­nan­ti mo­te­ris su­si­rū­pi­no, kai į jos te­le­fo­no skam­bu­čius neat­si­lie­pė kai­me gy­ve­nan­ti jos 84 me­tų mo­ti­na, ir pap­ra­šė jos kai­my­no, kad pa­si­ži­ūrė­tų, ko nors neat­si­ti­ko se­no­lei.

Vy­ras ap­si­dai­rė po na­mus bei kie­mą ir ba­sei­nė­ly­je pas­te­bė­jo plū­du­riuo­jan­čią na­mo šei­mi­nin­kę.

Ga­li­mas da­ly­kas, jog gar­baus am­žiaus mo­te­ris pas­ly­do prie van­dens tel­ki­nio ar­ba prie jo priė­jus se­no­lei sut­ri­ko svei­ka­ta.

Ky­bar­tai 

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ug­nia­ge­siai vi­dur­die­nį bu­vo išk­vies­ti į Ta­ry­bų gat­vę, – ša­lia dau­gia­bu­čių na­mų lieps­no­jo me­di­niai san­dė­liu­kai.

Du iš jų su­de­gė vi­siš­kai, tre­čio ap­de­gė sie­na. Įta­ria­ma, jog pas­ta­tai bu­vo pa­deg­ti ty­čia ar­ba jie už­si­lieps­no­jo nuo neap­dai­riai nu­mes­tos nuo­rū­kos.

Ne­mu­nai­čiai

Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė­je esan­čio­je pag­rin­di­nė­je mo­kyk­lo­je paaug­lių konf­lik­tas vos ne­si­bai­gė di­de­le ne­lai­me.

16-os ir 17-os me­tų mo­ki­niai už­si­puo­lė 14-me­tį, jį ap­dau­žė ir aps­par­dė, o po to žieb­tu­vė­liu ban­dė pa­deg­ti jam plau­kus.

Skais­či­ūnai 

Ne­to­li Ma­ri­jam­po­lės, ma­gist­ra­lė­je „Via Bal­ti­ca“, ne­lai­mė iš­ti­ko 61 me­tų Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­ją, sunk­ve­ži­miu „Sca­nia“ ga­be­nan­tį kro­vi­nį Len­ki­jos link. Ma­no­ma, jog vai­ruo­to­jui sut­ri­ko svei­ka­ta.

Ne­val­do­mas sunk­ve­ži­mis nuo ke­lio nu­rie­dė­jo į lau­kus.

Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai ban­dė gai­vin­ti vy­rą, ta­čiau iš­gel­bė­ti gy­vy­bės jiems ne­pa­vy­ko.

Pa­ne­vė­žys

Ties Kniau­diš­kių gat­ve esan­čia­me mo­kyk­los sta­dio­ne ėju­sią 72 me­tų mo­te­rį part­ren­kė di­de­liu grei­čiu dvi­ra­čiu va­žia­vęs paaug­lys. Nuo smū­gio abu park­ri­to.

Grei­tai ant ko­jų stryk­te­lė­jęs dvi­ra­ti­nin­kas vėl sė­do ant dvi­ra­čio ir nu­rū­ko pa­li­kęs ant že­mės parb­lokš­tą ir iš skaus­mo vai­to­jan­čią mo­te­rį.

Nu­ken­tė­ju­sia­jai lū­žo ko­ja. Dvi­ra­ti­nin­ko po­li­ci­nin­kams su­ras­ti ne­pa­vy­ko.

Nor­ge­liš­kės 

Aly­taus ra­jo­no kai­me įsi­kū­rę Aly­taus re­gio­no gy­vū­nų glo­bos na­mai prig­lau­dė praė­ju­sią sa­vai­tę Vil­niaus cent­re su­gau­tą šer­ną. Jis jau­čia­si ge­rai, žais­min­gas, net lei­džia­si pag­los­to­mas, go­džiai ėda ir ge­ria, to­dėl ma­no­ma, jog grei­čiau­siai bu­vo pri­jau­kin­tas ir kaž­ko­kiu bū­du pa­bė­go.

Pir­miau­sia nus­ta­ty­ta, kad po­ros me­tų šer­nas, pri­ži­ūrė­to­jų pa­va­din­tas Go­ša, ne­ser­ga af­ri­ki­niu kiau­liu ma­ru.

At­si­ga­vęs jis bus pa­leis­tas į lais­vę, bet lau­ki­nio gy­vū­no ju­dė­ji­mą ste­bės prit­vir­tin­tas siųs­tu­vas.

Aly­tu­pis

Toks nau­jas kai­mas, pris­kir­tas Alo­vės se­ni­ūni­jai, at­si­ra­do Aly­taus ra­jo­ne sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, gy­ven­to­jui pap­ra­šius su­teik­ti ad­re­są jo so­dy­bai su 5 hek­ta­rų skly­pu.

Prieš 4 me­tus so­dy­ba prik­lau­sė mies­tui, bet tuo­met, pa­ren­gus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ve­na­mų­jų vie­tų te­ri­to­ri­jų pla­ną, ne­bu­vo pris­kir­ta nė vie­nai iš jų.

At­si­ra­du­sia­me nau­ja­me kai­me jau su­for­muo­ti dar ke­li skly­pai.

Klai­pė­da 

Klai­pė­die­čius moks­lei­vius So­vi­jų Ge­ri­ką ir Vla­dis­lo­vą Chlo­pi­ną Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas pak­vie­tė ap­si­lan­ky­ti ro­tu­šė­je. Šie paaug­liai gi­mę 2004 me­tų ge­gu­žės 1-ąją – Lie­tu­vos įs­to­ji­mo į Euro­pos Są­jun­gą die­ną.

Dar vie­nas ke­tu­rio­lik­me­tis – Ta­das Kar­ve­lis – at­vyk­ti ne­ga­lė­jo.

Me­ras su jau­nai­siais klai­pė­die­čiais kal­bė­jo­si apie jų moks­lus, pa­sie­ki­mus, įtei­kė do­va­nų. To­kie su­si­ti­ki­mai jau ta­po tra­di­ci­ja.

Klai­pė­da 

Lie­po­jos gat­vės dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­čio vie­no klai­pė­die­čio lan­gas bu­vo pa­puoš­tas ko­mu­nis­ti­ne sim­bo­li­ka: ant lan­go stik­lo bu­vo prit­vir­tin­ta vė­lia­va su kū­ju ir pjau­tu­vu, rau­do­nos pen­kia­kam­pės ir už Lie­tu­vos gy­ven­to­jų rep­re­si­jas at­sa­kin­gų SSSR ko­mu­nis­tų par­ti­jos va­do­vų at­vaiz­dai.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų į vi­dų nie­kas neį­si­lei­do, bet bu­to sa­vi­nin­kas nus­ta­ty­tas.

Klai­pė­die­čiui gre­sia pi­ni­gi­nė bau­da už ko­mu­nis­ti­nių sim­bo­lių de­monst­ra­vi­mą. Už šį pa­žei­di­mą nu­ma­ty­ta 150-300 eurų bau­da.

Pas­va­lys

Tvar­ky­da­mas prieš ke­lias die­nas nu­si­pirk­tą „Audi“ auto­mo­bi­lį 26 me­tų pas­va­lie­tis daik­ta­dė­žė­je ap­ti­ko du­ji­nį pis­to­le­tą su tri­mis šo­vi­niais. Ma­ši­ną jis bu­vo nu­si­pir­kęs iš 47 me­tų klai­pė­die­čio.

Prieš ke­le­rius me­tus įsi­ga­lio­jo tvar­ka, pa­gal ku­rią du­ji­niams pis­to­le­tams lai­ky­ti rei­ka­lin­gi lei­di­mai. Užuo­mar­šoms ke­lia­mos by­los, to­dėl ne­re­tai pa­si­tai­ko, kad du­ji­nių pis­to­le­tų žmo­nės at­sik­ra­to įmes­da­mi juos į upes, šiukš­lių kon­tei­ne­rius.

Dėl ne­tei­sė­to pis­to­le­to lai­ky­mo po­li­ci­ja pra­dė­jo ty­ri­mą. Pa­rei­gū­nai klai­pė­die­tį kvies į apk­lau­są.

Čiu­diš­kiai 

Prie­nų ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros dar­buo­to­jai, at­vy­kę gel­bė­ti gand­ro, ban­dan­čio skris­ti, bet ne­pa­jė­gian­čio pa­kil­ti, iš­vy­do ant paukš­čio ko­jos spąs­tus.

Lau­kuo­se kaž­kie­no pa­lik­ti dve­ji spąs­tai grau­ži­kams gau­dy­ti bu­vo prit­vir­tin­ti prie kuo­liu­ko, bet jį išt­rau­kė į vie­nus jų įst­ri­gęs gand­ras steng­da­ma­sis iš­si­va­duo­ti. Ne­lai­mė­lį greit pa­vy­ko su­gau­ti.

Gand­rui su­ža­lo­tas vie­nas pirš­tas, bet kau­las ne­lū­žęs ir nė­ra pa­vo­jaus gy­vy­bei. At­si­ga­vęs nuo stre­so gand­ras nusk­ri­do.

Ge­gu­ži­nė

Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Ža­lio­sios gi­rio­je, de­gė miš­kas. Pir­mie­ji pa­vo­jų pas­te­bė­jo ir ge­sin­ti lieps­nų puo­lė miš­ki­nin­kai. Stumb­riš­ky­je ir Paįst­ry­je įreng­ti du ste­bė­ji­mo bokš­tai, iš ku­rių dar­buo­to­jai ste­bi ap­lin­ką.

Sup­ra­tę, kad ru­se­nan­čią miš­ko pak­lo­tę vie­niems bus sun­ku už­ge­sin­ti, miš­ki­nin­kai į pa­gal­bą iš­sik­vie­tė gais­ri­nin­kus. Ug­nis iš­de­gi­no apie 30 arų miš­ko pak­lo­tės. Paaiš­kė­jo, kad gais­rą su­kė­lė me­ta­lo ieš­ko­to­jai. Jie de­gi­na lai­dų izo­lia­ci­ją, o li­ku­sį va­rį pa­sii­ma.

Va­bal­nin­kas 

Bir­žų ra­jo­ne, Ža­lio­sios gi­rio­je, ras­ta su­va­ži­nė­ta lū­šis. Šis plėš­rus žvė­ris įra­šy­tas į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą ir yra sau­go­mas.

Ne­gy­vas žvė­ris bu­vo vie­nų me­tų lū­šies pa­ti­nas. Gai­še­na per­duo­ta Kau­ne esan­čiam A.Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to miš­kų ir eko­lo­gi­jos fa­kul­te­tui. Bus at­lie­ka­mi jos ty­ri­mai, pas­kui pa­da­ry­ta iš­kam­ša.

Ša­ly­je gy­ve­na apie šim­tą to­kių lau­ki­nių ka­čių. Daž­niau­siai lū­šių ga­li­ma su­tik­ti šiau­ri­nė­je Lie­tu­vos da­ly­je, ties Bir­žais. Čia jų yra apie 50.

Ra­my­ga­la

Pa­ne­vė­žio ra­jo­no mies­te­ly­je gy­ve­nan­tys či­go­nai 4-5 mė­ne­sių šu­ne­liui ant kak­lo bu­vo pri­ri­šę vie­lą, ku­ri net įaugo į mė­są. Apie tai po­li­ci­nin­kams pra­ne­šė vie­tos gy­ven­to­jai. Pa­rei­gū­nai šei­mi­nin­kų ne­ra­do.

Prie mal­ki­nės vie­la bu­vo pri­riš­tas šuo. Šiaip ne taip nuo kak­lo nuė­mę vie­lą po­li­ci­nin­kai ke­tur­ko­jį nu­ve­žė į Pa­ne­vė­žy­je vei­kian­čią Ro­žy­no ve­te­ri­na­ri­jos kli­ni­ką. Žaiz­da bu­vo iš­va­ly­ta. Iš kan­ki­nan­čios ne­lais­vės iš­va­duo­tas šuo pas be­šir­džius šei­mi­nin­kus ne­beg­rįš. Už žiau­rų el­ge­sį su gy­vū­nu bau­džia­ma iki 1,7 tūkst. eurų bau­da.

Se­no­ji Va­rė­na

Gy­ven­to­jų na­mų rū­sius nuo nuo­la­ti­nių pot­vy­nių iš­gel­bė­jo Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­va­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, sky­ru­si lė­šų sut­var­ky­ti me­lio­ra­ci­jos grio­viui, ku­ris bu­vo iš­kas­tas prieš ke­lis de­šimt­me­čius ir il­gai nep­ri­ži­ūri­mas uža­ko, ap­žė­lė krū­mais.

Į jį su­te­kė­da­vo lie­taus van­duo iš ap­lin­ki­nių gat­vių ir po li­ūčių iš­si­lie­da­vo per kran­tus.

Iš grio­vio iš­va­ly­tas dumb­las, pa­gi­lin­ta va­ga, pak­ran­tė­se iš­kirs­ti su­žė­lę krū­mai, iš­ly­gin­tos že­mės.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.