Specialieji pedagogai: specialybė, įgyjanti vis didesnę vertę visuomenėje

Specialiojo pedagogo specialybė šiandien be galo reikalinga mokyklose, tačiau vis dar apipinta įvairiais mitais. Išgirdę pasiūlymą susitikti su specialiuoju pedagogu tėvai neretai išsigąsta. O visai be reikalo! Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose. Tad be specialiųjų pedagogų pagalbos – nė iš vietos.

Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.<br>T.Bauro asociatyvioji nuotr.
Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.<br>T.Bauro asociatyvioji nuotr.
Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.<br>T.Bauro asociatyvioji nuotr.
Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.<br>T.Bauro asociatyvioji nuotr.
Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.<br>T.Bauro asociatyvioji nuotr.
Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.<br>T.Bauro asociatyvioji nuotr.
Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.<br>T.Bauro asociatyvioji nuotr.
Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.<br>T.Bauro asociatyvioji nuotr.
Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.<br>T.Bauro asociatyvioji nuotr.
Skaičiuojama, kad beveik 13 proc. vaikų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dauguma jų mokosi bendrojo ugdymo mokyklose.<br>T.Bauro asociatyvioji nuotr.
Daugiau nuotraukų (5)

Lrytas.lt

Jul 30, 2020, 12:05 PM, atnaujinta Jul 30, 2020, 12:05 PM

Šiuo metu itin aktualus būsimos profesijos pasirinkimas, todėl portalas lrytas.lt pasidomėjo, koks yra specialiojo pedagogo darbas ir kodėl būsimi studentai turėtų rinktis šią specialybę?

„Lietuvos švietimo strateginė kryptis nuo pat nepriklausomybės atgavimo pradžios – sudaryti sąlygas ugdytis kiekvienam asmeniui“, – primena Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė. – Kadangi visi esame labai skirtingi, turime skirtingas prigimtines ir įgytas galias ir negalias, skirtingus ugdymosi poreikius, todėl reikalinga skirtinga pagalba mokantis, ugdant bendruosius gebėjimus, socialinius įgūdžius. Specialieji pedagogai yra tie specialistai, kurie talkina įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams plėtoti individualiuosius gebėjimus, pritaikant ugdymo turinį, būdus, priemones, aplinkas. Jie kuria sąlygas mokyklose, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai galėtų mokytis kartu, kuo arčiau jų gyvenamosios vietos. Šių specialistų dėka dauguma mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, jau keli dešimtmečiai mokosi įprastose mokyklose drauge su savo bendraamžiais“, – paaiškina ji.

Nors specialieji poreikiai asocijuojasi su negalia ar intelekto ar elgesio sutrikimu, tiesa ta, kad švietimo įstatyme nurodyta, kad tai yra pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

„Kitaip tariant, tam tikri mokinių poreikiai mokyklose gali būti nulemti kintančios socialinės, kultūrinės, politinės aplinkos. Pavyzdžiui, didėja vaikų iš daugiakalbės, įvairiakultūrės aplinkos, migrantų, turime didelį skaičių mokinių iš šeimų, kurių pajamos labai mažos, vis daugiau vaikų atliekamos kochlearinės implantacijos operacijos ir jiems reikalinga intensyvi ir ilgalaikė surdopedagogo pagalba. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl regos ar klausos sutrikimų siekia įgyti vidurinį išsilavinimą ir toliau tęsti mokymąsi profesinio mokymo ar studijų programose drauge su bendraamžiais“, – teigia G.Šeibokienė.

Specialieji pedagogai gali būti logopedai, teikiantys pagalbą kalbinių sutrikimų turintiems vaikams, tiflopedagogai, teikiantys specialiąją pedagoginę pagalbą akliems ir silpnaregiams mokiniams, ir surdopedagoai, vedantys pratybas ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, kurie turi įvairaus lygio klausos sutrikimus arba yra po kochlearinės implantacijos.

Dauguma mokosi bendro ugdymo mokyklose

Nuo 1990-ųjų dauguma mokinių, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, renkasi ugdymąsi bendrose klasėse siekdami įgyti išsilavinimą ir profesiją pagal savo galias.

2018–2019 m. m. 40,5 tūkst. vaikų, o tai net 12,5 proc. visų mokinių, buvo nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Iš jų per 90 proc. yra ugdomi bendrojo ugdymo mokyklose. Visi šie procesai nevyktų, jei mokyklose nebūtų specialiųjų pedagogų.

„Specialiuoju pedagogu dirba asmenys, įgiję aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą – baigę specialiosios pedagogikos studijų programą. Dalis šių specialistų yra įgiję specializaciją, reikalingą teikti specialiąją pedagoginę pagalbą žymiai sutrikusio intelekto, komunikacijos, kalbėjimo, regos ar klausos asmenims, daugėja specialiųjų pedagogų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių, autistiškų vaikų ugdymo ir pagalbos jiems kompetencijų“, – pasakoja G.Šeibokienė.

Darbo pobūdis ir karjeros galimybės

Tokie specialistai gali dirbti su vaikais individualiai arba grupėmis po 5-8 mokinius.

„Jų darbą apima pratybos, pedagogų ir kitų dalyvaujančiųjų ugdymo procese asmenų bei mokinio tėvų ar globėjų konsultavimas, o, esant poreikiui – pagalba pamokoje ar kitaip organizuojamoje ugdymosi veikloje. Pagalba gali būti teikiama pamokų metu ir po pamokų. Ji turi būti derinama su psichologine, socialine pedagogine ir specialiąja, kurią teikia kiti specialistai.

Specialusis pedagogas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko individualias galimybes, kartu su tėvais ar globėjais sudaro vaiko ugdymo programą, lavina vaiko gebėjimus, konsultuoja tėvus“, – pasakojo ŠMSM specialistė.

Specialistė pažymi, kad specialusis pedagogas, kaip ir kiekvienas pedagogas, nuolat tobulėdamas ir plėtodamas bei tobulindamas savo kompetencijas, gali įgyti vis aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, nei turi po studijų, karjeros pradžioje.

„Pavyzdžiui, jis pradėjęs dirbti specialiojo pedagogo pareigose po 4 metų gali siekti įgyti vyresniojo specialiojo pedagogo, o po 5 metų nuo darbo pradžios – metodininko, po 6 metų nuo darbo pradžios – specialiojo pedagogo eksperto kvalifikacinę kategoriją. Specialusis pedagogas gali siekti švietimo įstaigos vadovo pareigų“, – apie karjeros perspektyvas pasakojo G.Šeibokienė.

Doc. dr. Lina Kaminskienė

VDU Švietimo akademijos kanclerio pavaduotoja, Edukologijos tyrimų instituto profesorė

„VDU šiais metais siūlo naujas pedagogų rengimo programas, kurios patvirtintos nuo 2018 metų: Mokomojo dalyko pedagogika, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas. 2020 metais patvirtinta nauja programa – Specialioji pedagoginė pagalba, siūlanti dvi specializacijas – Logopedija ir Specialioji pedagogika.

Pasirinkę šias studijų programas studentai studijuoja artes liberales dalykus, pedagoginius, psichologinius kursus, specialybės dalykus. Visų programų studentams privaloma pasiekti užsienio kalbos C1 lygį, taip pat įgyti kompiuterinio raštingumo gebėjimų, sudaroma galimybė pasirinkti antrąją specializaciją, pagilinančias arba gretutines studijas.

Studijos VDU pasižymi platumu ir multidiscipliniškumu grįstu išsilavinimu, informacinių technologijų taikymu ugdymo procese, daugiakalbyste, tyrėjo kompetencija, skatinamu pedagoginių inovacijų kūrimu. Taip pat akcentuojama įtraukties ir ugdymo poreikių įvairovę. Didelis dėmesys skiriamas vaikų ugdymo įvairovei.

Norintieji studijuoti šią specialybę turi pasižymėti atvirumu naujoms žinioms, gebėjimu spręsti kompleksines problemas, ieškoti originalių, netradicinių sprendimų, empatija, pilietiškumu, kūrybiškumu, metakognityviniais gebėjimais.

Skatiname studentus siekti užsibrėžtų tikslų, nuolat tyrinėti, kurti ir diegti naujoves.

Siekiame, kad mūsų studentai būtų kritiški, bet ne destruktyvūs, tarptautiški ir pilietiški.“

Doc. dr. Irena Kaffemanienė

Šiaulių universiteto Edukologijos instituto, studijų programos Specialioji pedagogika ir logopedija pirmininkė

„Studijuojantieji Specialiąją pedagogiką ir logopediją mūsų universitete mokosi ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalių ir sutrikimų, teikti specialiojo pedagogo ir logopedo pagalbą, dirbti švietimo pagalbos specialistų komandose, konsultuoti mokinius, jų tėvus, mokytojus. Studentai nuosekliai įgyja žinių apie įvairias negalias ir sutrikimus, gebėjimų taikyti įvairius pagalbos modelius, mažinančius atskirtį ir užtikrinančius mokymąsi inkliuzinio ugdymo aplinkose; jie įgyja gebėjimų atpažinti ir tenkinti vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, planuoti ir organizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi procesą.

Studentai nuosekliai mokosi pažinti vaikų, turinčių negalių (intelekto, sensorikos, judėjimo) ir sutrikimų (mokymosi, kalbos ir kalbėjimo, emocinių ir elgesio) raidos ir mokymosi ypatingumus, jų įvairovę ir kaip tai lemia įvairaus lygio specialiuosius ugdymosi poreikius. Vėliau, studijuodami loogopediją, studentai mokosi stebėti ir vertinti vaikų kalbėjimo ir kalbos ugdymąsi, individualiai ir mažose grupėse ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus, taikyti naujausias kalbinio ugdymo metodikas.

Taikydami tyrinėjimu grįsto mokymosi principus, bendradarbiaudami komandose ir spręsdami realias ugdymo problemas, studentai mokosi pažinti vaikų raidos, mokymosi, socializacijos ypatumus ir ugdyti juos taikant įvairias ugdymosi strategijas.

Visiems vaikams, kokios bebūtų jų negalios ar sutrikimai, reikia nuolatinio pedagogų dėmesio.

Specialiajam pedagogui ir logopedui reikia gebėti gebėjimo prakalbinti vaiką, išklausyti, nuraminti ir padrąsinti, tikėtis kiekvieno vaiko realių pasiekimų, net jei jie įgyjami lėčiau. Reikia jautraus požiūrio į vaiką, čia ir dabar pamatyti, ko reikia kiekvienam vaikui.

Šią studijų programą renkasi žmonės, kurie turi ypatingą motyvaciją ir pašaukimą ugdyti įvairių gebėjimų mokinius; tie, kurie nori padėti sėkmingai mokytis vaikams, patiriantiems ugdymosi sunkumų dėl turimų negalių, mokymosi sutrikimų.

Tai labai kilnus, prasmingas ir kūrybiškas darbas. Žmonės, kurie renkasi šią specialybę, nebijo iššūkių, jie nori ir geba dirbti kūrybiškai ir nestandartiškai. Juk reikia gebėti ne tik ugdyti, bet ir ugdyti kitaip besimokančiuosius, perprasti jų mokymosi ypatingumus, sugebėti įžvelgti jų stiprybes, o ne vien negalias ir sunkumus; kurti pozityvią aplinką, kur susitinka įvairių gebėjimų vaikai.

Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijas verta rinktis todėl, kad studijose įgyjamos dvi specialybės, taigi, padvigubėja ir įsidarbinimo galimybės.

Šių dviejų specialistų kompetencijos yra labai susijusios, bet kartu ir skirtingos. Specialusis pedagogas ugdo mokinius ir bendrojo ugdymo klasėje, ir individualiai – padeda stiprinti mokymosi gebėjimus, sukuria prielaidas ir sąlygas vaikui mokytis kartus su visa klase, parengia vaiką ir padeda jam dalyvauti bendrose su kitais bendraamžiais mokymosi veiklose. Logopedas kaip ir specialusis pedagogas teikia individualią pagalbą mokiniui, ugdo vaiko kalbinius gebėjimus savo kabinete, veda individualias ir grupines kalbinio ugdymo pratybas.

Tiek specialiojo pedagogo tiek logopedo įsidarbinimo galimybės tikrai nemenkos – šių specialistų laukia ne tik bendrojo ugdymo, bet ir specialiosios mokyklos, darželiai. Vis daugiau absolventų imasi steigti ir privačius logopedinės pagalbos kabinetus. Matome, kad šių specialistų poreikis yra tikrai didelis, jų trūkumas akivaizdus – sulaukiame daugybės užklausimų su prašymu rekomenduoti šios srities specialistų, pasiūlymų įdarbinti dar studijuojančius mūsų studentus.“

Spauskite mygtuką „VISI KOMENTARAI“ ir reikškite savo nuomonę.

UAB „Lrytas“,
Gedimino 12A, LT-01103, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus webmaster@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2021 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.
„Nauja diena“: COVID-19 ir kaip serga vaikai?