Jaunieji ūkininkai nevengia inovacijų: kokios numatytos naujovės?

Iki birželio 30 d. jaunieji ūkininkai gali suskubti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikti paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Tai buvo viena populiariausių praėjusio programinio laikotarpio priemonių. Kokie pokyčiai ir reikalavimai laukia dabar? Šiuo paraiškų teikimo etapu jaunojo ūkininko įsikūrimui skirta 15 mln. Eur paramos lėšų dotacijoms ir 19,94 mln. Eur – lengvatinėms paskoloms.

„Shutterstock“ nuotr.
„Shutterstock“ nuotr.
Daugiau nuotraukų (1)

Lrytas.lt

May 10, 2023, 2:13 PM, atnaujinta May 11, 2023, 9:41 AM

Įsigijo liofilizavimo įrangą

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. priemonę „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ patvirtinta daugiau kaip 2700 paraiškų, vien tik 2022 m. buvo gauta 670 paraiškų. Taigi ši parama padėjo tūkstančiams jaunų žmonių įkurti bei sustiprinti ūkius ir įgyvendinti savo sumanymus.

Vienas tokių – Biržų rajono ūkininkas Vygantas Januševičius, kuris jaunojo ūkininko įsikūrimo paramą panaudojo inovatyviai veiklai vystyti. Kartu su žmona Justina į žieminių česnakų auginimo verslą paniręs vyras įsigijo liofilizavimo procesui reikalingą įrangą. Tai toks konservavimo būdas, kai šaldant aukštoje temperatūroje produktas džiovinamas ir išlaiko maistinę vertę.

„Vartotojams pateikiame išvalytus, nepažeistus ir kokybiškus česnakus. Apdorodami juos pastebėjome, kad daug česnakų tenka išmesti dėl neprekinės išvaizdos. Sugalvojome, kad juos reikėtų kažkaip perdirbti ir nusprendėme liofilizuoti“, – pasakojo Vygantas.

Jis pirko ne tik liofilizatorių, dar reikėjo skiltelių atskyrimo, jų „nurengimo“, granuliavimo įrangos, reikalingas buvo ir giluminis šaldiklis, reikalingas tarpiniam šaldymo procesui prieš liofilizavimą. „Parama buvo labai naudinga, nes savo lėšomis viso to neįsigysi“, – tvirtino ūkininkas.

Dabar biržiečiai liofilizuoja ne tik česnakus, bet ir savo auginamas braškes. „Liofilizuotas produktas labai patrauklus, išsaugo maistines medžiagas, o uogų skonis atsiskleidžia dar labiau. Eksperimentuojame ir bandome išnaudoti visas liofilizavimo įrangos galimybes“, – sakė česnakų augintojas.

Akys bijo, bet rankos padaro

Justinai ir Vygantui ūkininkavimas – tik papildoma veikla, sutuoktiniai turi darbus, o ūkyje pluša po darbo, savaitgaliais ir per atostogas. Augina 2,5–3 ha česnakų, dėl sėjomainos sėja apie 14 ha javų. „Pradėjome nuo „nulio“ ir pasirinkome česnakus, nes manėme, kad bus mažiau darbo. Bet paaiškėjo, kad jo labai daug ir sunkaus, nes neišsiversi be rankų darbo. Technikos pagalba sodiname ir nuimame derlių, bet karpymas, valymas, rūšiavimas ir kt. – tik rankomis, mes orientuojamės į aukščiausią kokybę. Veiklos nemažai tenka visai giminei“, – šypsojosi biržietis.

V. Januševičius prisipažino, kad sumanius rengti projektą ir prašyti paramos buvo baimės dėl laukiančių įsipareigojimų. Tačiau procesui pajudėjus, ji išgaravo. „Jeigu viską darai sąžiningai ir nuosekliai, nebijai darbo, NMA reikalavimai nėra baisūs. Akys bijo, bet rankos padaro. Ir bendravimas su NMA darbuotojais yra malonus. Šiemet yra paskutiniai projekto įgyvendinimo metai, plečiame veiklą, tai esame įsipareigoję pagal projektą“, – sakė ūkininkas.

Pagal minėtą priemonę remiama jaunųjų ūkininkų vykdoma veikla – žemės ūkio produktų pirminė gamyba bei žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą. Šiemet paraiškas kviečiama teikti pagal naujojo programinio laikotarpio analogišką priemonę, vadovaujantis naujai patvirtintomis įgyvendinimo taisyklėmis.

Kokios svarbiausios naujovės?

Šio paraiškų teikimo įgyvendinimo taisyklėse yra nemažai naujovių, į kurias svarbu atkreipti dėmesį. Viena jų – praplėstas pareiškėjų ratas, kai pretenduoti į paramą gali ne tik fiziniai, bet ir juridiniai asmenys. Nauja ir tai, kad atsirado kelios paramos formos: 100 proc. vienkartinė išmoka – dotacija, vienam paramos gavėjui galinti siekti iki 60 000 Eur, ir (arba) 100 proc. lengvatinė paskola, galinti siekti iki 100 000 Eur. Bendra dotacijos ir lengvatinės paskolos gali sudaryti taip pat 100 000 Eur.

Vertinant projektų atitiktį atrankos kriterijams ir joms suteikiant atitinkamą balų skaičių, pagal surinktą balų skaičių sudaroma paraiškų pirmumo eilė, kuri labai svarbi, jei bendra paraiškose prašoma paramos suma viršija paraiškų teikimo etapui skirtą sumą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog reikalavimas atitikti atrankos kriterijus taikomas tik besikreipiantiems dėl dotacijos arba dotacijos ir lengvatinės paskolos kartu, tad šiems pareiškėjams, jei bendra jų prašoma paramos suma viršytų skirtąją, surinkti atrankos balai ir sudaryta pirmumo eilė turėtų didelę reikšmę toliau pretenduojant į paramą – toliau būtų vertinami tik daugiausia balų gavę projektai, kuriems užtektų skirtos paramos sumos.

Už ką suteikiami balai?

Jei kuriamas ekologinis ūkis – suteikiama 15 balų; jei numatyta vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus – 5 balai.

Kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų. Po 5 balus gali būti skiriama už kiekvieną nurodytą požymį:

  • projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) ploto bent vienoje (ar keliose) SP intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP), „Gyvūnų gerovė“;
  • pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų ar nuosavas lėšas). Balai suteikiami tik už šias investicijas: saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybiniais poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama);
  • pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas;
  • projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, dalyvaujant SP intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos mažinimo priemones;

Jei projekte numatytas savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, suteikiama 20 balų.

Po 10 balų skiriama, kai kuriamas mišrusis ūkis, taip pat kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.

Jeigu į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje, suteikiama 20 balų.

Atrankos pirmumo eilės sudaromos per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų teikimo laikotarpio dienos, o paraiškos galutinai turi būti įvertintos per 2 mėnesius nuo paskutinės paraiškų teikimo laikotarpio dienos.

Vienas iš svarbių įsipareigojimų įgyvendinant ir įgyvendinus verslo planą – atitikti atrankos kriterijus, už kuriuos vertinant paraišką buvo suteikti atrankos balai, todėl labai svarbu, kad pareiškėjai, kurie siekia gauti atrankos balus, įvertintų savo galimybes iki verslo plano pabaigos išlaikyti prisiimtus įsipareigojimus.

Įsipareigojimai, kurių nevalia pamiršti

NMA, siekdama padėti pareiškėjams tinkamai įgyvendinti projektus ir užtikrinti tinkamą jų priežiūrą verslo plano kontrolės laikotarpiu, primena svarbiausius jų įsipareigojimus. Labai svarbu verslo planą (VP) pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą, o apie jo pradžią būtina raštu informuoti NMA, pateikiant patvirtinančius dokumentus (pvz. banko išrašą, sąskaitą faktūrą, sutartis ir pan.). VP būtina įgyvendinti per ne ilgesnį kaip 5 metų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo laikotarpį, kurio pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga ir būti ne vėlesnė kaip 2028 m. gruodžio 31 d.

VP privalo būti įgyvendintas tinkamai, t. y.: vykdoma numatyta ūkinė veikla, atliktos bei naudojamos tik verslo plane numatytai veiklai vykdyti visos verslo plane įvardintos investicijos, grynojo pelningumo arba skolos rodiklio reikšmė atitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nurodytas reikšmes, išlaikyti reikalavimai ir įsipareigojimai.

Vienas iš svarbių įsipareigojimų įkūrus jaunojo ūkininko ūkį – užtikrinti, kad valdos ekonominis dydis (VED) nuo VP įgyvendinimo pabaigos iki VP kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 12 000 Eur. Minėtu laikotarpiu taip pat būtina įvykdyti ir kitą reikalavimą – užtikrinti, kad pajamos iš žemės ūkio veiklos ir žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, bus ne mažesnės kaip 50 proc. VED reikšmės.

Iki VP įgyvendinimo pabaigos pareiškėjas taip pat turi sukurti ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti numatytas naujas darbo vietas (ne mažiau kaip vieną).

Svarbu ir tai, jog projekto kontrolės laikotarpis apima 3 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, o gavus lengvatinę paskolą ir paskolos terminui viršijus 3 metų laikotarpį – iki paskolos grąžinimo datos.

Žinotina, jog taisyklėse neliko nuostatos, kad pareiškėjas tinkamas gauti paramą, jei jis, kaip ūkio ir (arba) valdos valdytojas, nebuvo ir nėra pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti – t. y. pareiškėjas, pateikęs paraišką dėl tiesioginių išmokų, yra tinkamas gauti paramą jaunojo ūkininko įsikūrimui.

Paraiškos – tik per ŽŪMIS

NMA primena, kad paraiškos ir kartu pateikiami dokumentai priimami tik elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt. iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

NMA rekomenduoja pradėti pildyti paraiškas kuo anksčiau, nelaukiant jų priėmimo termino pabaigos, kad būtų pakankamai laiko tinkamai užpildyti informaciją paraiškos bei verslo plano formose ir pasirūpinti reikalaujamais dokumentais.

Daugiau informacijos – interneto puslapyje www.nma.lt ir https://zum.lrv.lt.

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.