Apie

Lrytas.lt – vienas didžiausių naujienų portalų Lietuvoje, startavęs 2006 metais. Portalas Lrytas.lt naujienos – sužinoti daugiau! nuo 2022 m. priklauso Estijos žiniasklaidos grupei „Ekspress Grupp“. Tai žiniasklaidos grupė, plėtojanti internetinės žiniasklaidos, leidybos ir laikraščių verslą Baltijos šalyse. „Ekspress Grupp“ Lietuvoje taip pat priklauso ir reklamos paslaugų internete bendrovė „Digital Matter“, naujienų agentūra ELTA, naujienų portalas DELFI.

Misija – objektyvios, patikimos ir operatyvios informacijos rinkimas, jos rengimas bei pateikimas įvairioms visuomenės grupėms apie aktualius įvykius ir reiškinius Lietuvoje bei pasaulyje.

Vizija – būti pažangiu ir lyderiaujančiu internetiniu portalu Lietuvoje.

Tikslai:

  • Interaktyviai ir išsamiai pateikti tekstinį ir vaizdinį turinį, užtikrinantį galimybę lengvai sekti svarbiausius įvykius, skaityti, matyti bei išgirsti aktualiausią informaciją iš Lietuvos ir pasaulio.

  • Kurti kokybišką turinį ir išskirtinius turinio projektus, patenkinančius įvairių auditorijų poreikius.

  • Nešališkai perteikti informaciją ir nuomonę visais visuomenės gyvenimo ir veiklos klausimais.

  • Užtikrinti, kad profesionalus žurnalistų darbas atitiktų aukščiausius žurnalistikos standartus.

  • Kryptingai veikti visuomeninį gyvenimą, siekiant pažangių pokyčių.

Taisyklės ir privatumo politika

Apie komentarų autorius ir komentavimo galimybę

Rašyti komentarą, išsakyti savo nuomonę, diskutuoti gali kiekvienas skaitytojas prie publikuotų straipsnių, kuriems lrytas.lt redakcija yra suteikusi komentavimo galimybę.

Lrytas.lt redakcija turi teisę išjungti komentavimo galimybę prie straipsnių jeigu: - per didelis komentarų, pažeidžiančių komentavimo taisykles, srautas;

- straipsniai susiję su nepilnamečiais asmenimis ar socialiai pažeidžiamomis grupėmis.

Komentaro autoriaus tapatybė

Komentavimas yra anoniminis. Norint išreikšti nuomonę nėra privaloma nurodyti savo tikrojo vardo. Lrytas.lt gali identifikuoti komentaro autorių pagal jo naudojamo įrenginio IP adresą.

Komentarų pasirinkimas skaitymui

Komentarai skirstomi į: naujausius, seniausius, populiariausius, geriausiai įvertintus ir blogiausiai įvertintus.

Komentarų vertinimas

Komentarus vertina skaitytojai spausdami ženklą – jeigu išreiškia pritarimą išsakytai nuomonei, arba – nepritaria komentare išsakytai nuomonei.

Komentarų rodymo trukmė

Skaitytojų paskelbti komentarai rodomi 30 kalendorinių dienų.

Skaitytojų paskelbti komentarai rodomi 30 kalendorinių dienų.

Komentarai žymimi prie straipsnio pavadinimo skliaustuose (...) su konkrečiu komentarų skaičiumi arba specialiu ženklu.

Komentarų cenzūravimas

Lrytas.lt turi teisę pašalinti komentarus jeigu:

- yra vulgarūs, įžeidžiantys ir melagingi;

- grasinantys ir skatinantys smurtą;

- skatinantys rasinę, religinę, tautinę ar kitą nelygybę ir neapykantą;

- komentaro autorius prisidengęs kito egzistuojančio asmens, asmenų grupės ar įmonės vardu;

- naudojama reklama

Komentarai nebus rodomi jeigu:

- naudojama necenzūrinė leksika;

- jūsų įrenginio IP adresas yra užblokuotas dėl anksčiau nesilaikytų komentavimo taisyklių;

- naudojate nuorodas į kitus internetinius šaltinius

Komentarų kontroliavimas ir atsakomybė

Už komentaro turinį atsako komentaro autorius.

Dėl komentavimo taisyklių pažeidimų ar kitų neteisėtų veiksmų, komentaro autorius gali būti perduotas teisėsaugai ir patrauktas atsakomybėn pagal nustatytus LR teisės aktus.

Pranešimas apie netinkamą komentarą

Jeigu pastebėjote, kad komentaras neatitinka komentavimo taisyklių ar kitaip nėra tinkamas, apie tai galite pranešti paspaudę šalia komentaro esantį mygtuką „Pranešti“. Komentaras lrytas.lt redakcijos bus pašalintas tuo atveju, jeigu apie tą patį komentaro netinkamumą praneš penki ir daugiau vartotojų.

Vartotojo blokavimas

Vartotojo teisė komentuoti blokuojama neribotam laikui tuo atveju, jeigu dėl pasikartojančių pažeidimų jau anksčiau buvo pašalinti to paties vartotojo parašyti komentarai.

www.lrytas.lt privatumo politika

UAB Lrytas.lt, būdamas naujienų tinklapio lrytas.lt valdytoju, skaitytojų duomenis tvarko laikydamasis galiojančių teisės aktų, remiantis nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Tvarkydamas asmens duomenis UAB Lrytas.lt laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Privatumo politikos paskirtis

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto naujienų tinklapiu www.lrytas.lt (toliau – Lrytas.lt). Joje nurodoma, iš kur Lrytas.lt gauna Jūsų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodomos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti konkretų asmenį.

Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Lrytas.lt.

Duomenų valdytojas

Lrytas.lt administruoja UAB Lrytas.lt, juridinio asmens kodas 300781534, įsikūręs adresų A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius. Pagal BDAR, UAB Lrytas.lt yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Duomenų tvarkymo principai

Tvarkydamas duomenis Lrytas.lt laikosi šių principų:

1. duomenis tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

2. duomenis renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu;

3. deda visas pastangas užtikrinti, kad duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant Lrytas.lt tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

4. siekia, kad duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami;

5. duomenis laiko tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

6. duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenys www.lrytas.lt tvarkomi šiais tikslais:

1. Elektroninio laikraščio platinimo tikslu - tik Jums užsisakant šią paslaugą;

2. Naujienlaiškio platinimo tikslu - tik Jums užsisakant šią paslaugą;

3. Galimybės komentuoti straipsnius užtikrinimo tikslu - tik Jums komentuojant straipsnius;

4. Galimybės vertinti straipsnius užtikrinimo tikslu - tik Jums vertinant straipsnius;

5. Žaidimų ir konkursų organizavimo tikslu - tik Jums dalyvaujant žaidimuose ir/ar konkursuose;

6. Mobilios aplikacijos lrytas.lt palaikymo tikslu - tik Jums naudojantis aplikacija;

7. Pritaikant www.lrytas.lt Jūsų prie Jūsų naršymo įpročių - tik su Jūsų sutikimu;

8. Pritaikant mobilią aplikaciją lrytas.lt prie Jūsų naršymo įpročių - tik su Jūsų sutikimu;

9. Užtikrinant galimybę pateikti naujienas per “Atsiųsk naujieną” paslaugą - tik Jums atsiunčiant naujienas.

Tvarkomi duomenys ir jų surinkimo būdai

www.lrytas.lt tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis ir juos gauna:

1. Elektroninio laikraščio platinimo tikslu - prisijungimo vardą ir el. pašto adresą (Jums pateikus);

10. Naujienlaiškio platinimo tikslu - el. pašto adresą (Jums pateikus);

11. Galimybės komentuoti straipsnius užtikrinimo tikslu - pseudonimą (Jums pateikus) ir IP adresą (automatiškai);

12. Galimybės vertinti straipsnius užtikrinimo tikslu - slapukai (cookies) (automatiškai);

13. Žaidimų ir konkursų organizavimo tikslu - vardą pavardę, amžių, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą (Jums pateikus);

14. Mobilios aplikacijos lrytas.lt palaikymo tikslu - slapukai (cookies) (automatiškai);

15. Pritaikant www.lrytas.lt Jūsų prie Jūsų naršymo įpročių - slapukai (cookies) (automatiškai);

16. Pritaikant mobilią aplikaciją lrytas.lt prie Jūsų naršymo įpročių - slapukai (cookies) (automatiškai);

17. Užtikrinant galimybę pateikti naujienas per “Atsiųsk naujieną” paslaugą - vardą pavardę,, el. pašto adresą, telefono numerį (Jums pateikus).

Duomenų panaudojimas

Jūsų asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Lrytas.lt užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. Lrytas.lt pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms.

Surinktus asmens duomenis mes galime perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų, pristatymo ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės Lrytas.lt surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo UAB Lrytas.lt tikslais.

Duomenų saugojimo trukmė

Visi Jūsų asmens duomenys saugomi tik tol, kol reikalingi tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje, pasiekti, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų pateikimo ir/ar surinkimo metų gruodžio 31 d.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Jūsų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu apsaugančiu Jūsų Asmens duomenis nuo nesankcionuoto ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo, Asmens duomenų netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo, taip pat UAB Lrytas naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones kaip tai nustato BDAR.

Nuorodos į kitas internetines svetaines

Lrytas.lt pateikiamos nuorodos į išorines internetines svetaines. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lrytas.lt neprisiima atsakomybės už kitų, ne UAB Lrytas.lt administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

Duomenų subjekto teisės

Tvarkydamas asmens duomenis Lrytas.lt užtikrina visas BDAR ir kituose galiojančiuose teisės aktuose įtvirtintas duomenų subjektų teises. Konkrečiai:

1. informavimą apie duomenų tvarkymą;

7. teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

8. teisę reikalauti ištaisyti ir/ar papildyti netikslius duomenis;

9. teisę reikalauti sunaikinti duomenis, kurie nebereikalingi tikslams, kurių siekiant jie buvo renkami;

10. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

11. teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis;

12. teisę pareikalauti pateikti apie Jus surinktus duomenis (kurie surinkti pagal sutikimą arba vykdant sutartį) Jums ar trečiajam asmeniui.

Lrytas.lt gali atsisakyti vykdyti Jūsų reikalavimus, susijusius su Jūsų asmens duomenimis, tik teisės aktuose numatytais atvejais.

Duomenų subjektai reikalavimus dėl jų teisių įgyvendinimo turi teisę teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių paštu. Reikalavimai gali būti vykdomi tik vienareikšmiškai nustačius asmens tapatybę.

Lrytas.lt įsipareigoja į bet kokį reikalavimą atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų duomenų pateikimo.

Esant poreikiui Lrytas.lt sustabdo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išnagrinėtas reikalavimas ir/ar išspręstas ginčas.

Duomenų subjektui teisėtai atšaukus duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Lrytas.lt ne vėliau kaip per 30 dienų nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus to subjekto atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai toliau tvarkyti asmens duomenis Lrytas.lt įpareigoja galiojantys teisės aktai, teismų sprendimai ar privalomi valstybinių institucijų nurodymai.

Nesutikdami su Lrytas.lt veiksmais duomenų subjektai turi teisę kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją.

Kontaktai

    Su privatumo politika susijusiais klausimais kviečiame kreiptis:

  • siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai: UAB Lrytas, adresas A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius;
  • siunčiant elektroniniu paštu: duomenuapsauga@lrytas.lt;

Baigiamosios nuostatos

Bet kokie privatumo politikos pakeitimai skelbiami taip pat, kaip paskelbta privatumo politika.

Draudžiama šią privatumo politiką ir/ar atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti, platinti be raštiško Lrytas sutikimo.

Lrytas logotipai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App Store Google Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.